Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Vatten och avlopp

Varje dygn renas 4,7 miljoner liter vatten för att förse kommunen med dricksvatten. Råvattnet hämtas från Kärnsjöns vattentäkt.

Plan för vatten och avlopp

En plan för vatten och avlopp (VA-plan) är ett verktyg för att planera en långsiktig hållbar vatten- och avloppsförsörjning.

Planen lyfter fram åtgärder för att hantera problem och utmaningar för det befintliga vatten och avloppsnätet. Den redogör även för var, när och i vilken ordning kommunalt vatten och avlopp ska byggas ut. Planen utgör också ett underlag för en långsiktigt hållbar försörjning av vatten och avlopp (VA-försörjning) inom områden som inte berörs av de allmänna vattentjänsterna.

Här hittar du Lysekils plan för vatten och avlopp:

Dricksvatten

I Lysekils kommun ansvarar det kommunala bolaget LEVA i Lysekil AB för det kommunala dricksvattnet. Bostäder utanför tätorterna har ofta egen brunn och grundvatten som vattenkälla.

Grundvatten är det vatten som finns i marken där porerna i jorden och sprickorna i berggrunden är helt vattenfyllda. Grundvatten bildas genom att nederbörd infiltrerar.

Nivån varierar mellan olika platser och årstider samt även mellan olika år. I södra Sverige är grundvattennivåerna generellt som högst under tidig vår.

Är du orolig för kvalitén på vattnet i din brunn så kan du provta ditt vatten hos ett ackrediterat laboratorium.

Registrera din brunn och få ett bättre skydd

Nu öppnas möjligheten för dig som brunnsägare att bättre skydda din brunn genom registrering i Brunnsarkivet. Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att identifiera brunnar inom ett område.

Vinsterna med att brunnen är registrerad är flera. Andra som vill borra efter vatten eller värme/energi i området har möjlighet att ta hänsyn till din brunn. Likaså när kommunen tar fram översiktsplaner och detaljplaner för ett område, eller vid andra förändringar som påverkar din brunn. Och kanske framför allt, en registrerad brunn ökar chanserna för
räddningstjänsten att skydda din brunn om en miljöolycka inträffar i området.

Registreringen av din brunn sker genom att fylla i ett enkelt e-formulär på webben.

Om vattnet tar slut

När du har egen vattenförsörjning är det oftast du som fastighetsägare som har ansvaret för att brunnen levererar tillräckligt mycket vatten och att vattnet har en godkänd kvalitet. Därför bör du skaffa dig kunskap om din vattenförsörjning så att du kan ställa rätt krav om du behöver göra åtgärder, till exempel om du behöver göra en ny brunn eller installera vattenfilter.

Eget avlopp

Alla avlopp som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet räknas som en enskild avloppsanläggning, och dessa anläggningar omfattas av särskilda bestämmelser som finns i miljöbalken. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att utsläpp från avloppsanläggningar sker utan risk för olägenhet för människors hälsa och miljön.

Det krävs tillstånd från Miljönämnden i mellersta Bohuslän (miljönämnden) för att inrätta en avloppsanläggning. Om du anlägger ett avlopp utan tillstånd kan du bli skyldig att betala en miljösanktionsavgift. Du som fastighetsägare måste även visa att anläggningen uppfyller dagens krav på rening. Uppfyller befintlig anläggning inte dagens krav på rening kan miljönämnden komma att ställa krav på dig som fastighetsägare antingen genom att åtgärda befintlig anläggning eller anlägga en ny.