Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Aktuella VA-projekt

Bild på ett dricksglas som fylls med vatten

Aktuellt: 32. Lyse-Berga

Lyse-Berga, område 32 i Lysekils kommuns VA-plan är markerat som ett VA-utbyggnadsområde, med planerad vatten- och avloppsutbyggnad under perioden 2024-2027.

VA-plangruppen, som består av representanter från kommunen och LEVA har påbörjat en detaljutredning för området. Se en beskrivning av hela processen här: VA-utbyggnadsprocess - Lysekils kommun Länk till annan webbplats.

Vad händer nu?

Du som äger en fastighet innom det utpekade området kommer att få en inbjudan till ett informationsmöte och en inbjudan till att besvara en enkät. Syftet med enkäten är att utvärdera situationen avseende dagvatten och dricksvatten i Lyse-Berga.

Aktuellt: 42. Fiskebäck

Fiskebäck, område 42 i Lysekils kommuns VA-plan är markerat som ett VA-utbyggnadsområde , med planerad vatten- och avloppsutbyggnad under perioden 2022-2026.

VA-plangruppen, som består av representanter från kommunen och LEVA, har utrett och tagit fram en bedömning av behovet av kommunalt vatten- och avloppsförsörjning i Fiskebäck. VA-plangruppen bedömer att 64 fastigheter bör ingå i området för utbyggnad av verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten. Underlag till denna bedömning finns i bilagorna nedan.

Vad händer nu?

Ett beslut om verksamhetsområde har fattats av kommunfullmäktige 2024-04-24. Ärendenummer: 2024-000142.

Ett informationsbrev har skickats till de fastighetsägare vars fastigheter ligger inom det nämnda området. Alla fastighetsägare som ingår i verksamhetsområdet kommer att få en förbindelsepunkt för vatten och avlopp. LEVA i Lysekil ansvarar för att utbyggnaden av ledningsnätet medan varje fastighetsägare kommer att ansvara för att ansluta sin fastighet till förbindelsepunkten.

Möjlighet att ansluta efter beslut

Alla fastigheter som genom beslutet är med i verksamhetsområdet blir tvungna att ansluta till kommunalt vatten och avlopp. För övriga fastigheter i området finns också möjlighet att ansluta till kommunalt vatten och avlopp. Det innebär att du är välkommen att ta kontakt med LEVA om du, som fastighetsägare, själv ser behov av kommunalt vatten och avlopp.

Din möjlighet att påverka

En gång per mandatperiod ska VA-planen uppdateras. I samband med uppdateringen är planen ute på samråd och då har du som medborgare möjlighet att komma med dina synpunkter.

Beslut som rör vatten och avlopp kan inte överklagas till kommunen. Om du är missnöjd med ett sådant beslut kan du göra en ansökan om stämning hos Mark- och miljödomstolen.

Ansökan om stämning - VA hittar du på Mark- och miljödomstolens webbplats. Länk till annan webbplats.

Laglighetsprövning är en överklagan av allmänna beslut som du anser är felaktiga. Prövningen innebär att man undersöker om beslutet är lagligt. Det kan till exempel vara att beslutet är taget på fel sätt eller att en nämnd har beslutat om något den inte har rätt till. Tidigare kallades laglighetsprövning för kommunal­besvär.

Du överklagar beslutet genom att lämna in en skriftlig överklagan till förvaltningsrätten. Det måste du göra inom tre veckor från den dag då beslutet anslogs på kommunens anslagstavla Länk till annan webbplats..

Förvaltningsrätten kan avslå din överklagan om rätten anser att beslutet gått lagligt till. Om överklagan godkänns upphävs beslutet och ärendet måste tas upp på nytt av kommunen.

Läs om laglighetsprövning i kommunallagen, kapitel 13. Länk till annan webbplats.

Har du frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Kontaktcenter Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 30 00
E-post: kommun@lysekil.se