Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Fem juliga frågor till Leif

Leif Schöndell är kommunchef i Lysekils kommun. Här svarar Leif på fem juliga frågor om året som gått och året som kommer.

Om man säger ”året 2016 i Lysekils kommun” – vad tänker du på då?

Då tänker jag på samverkan och dialog. Min känsla är att vi börjar skapa en atmosfär där vi blir bättre på att samverka och prata med varandra. Under arbetet med budgeten för 2017, enligt den nya styrmodellen, har vi haft dialogmöten och workshops med kommunstyrelsen och nämndernas presidier samt med varje nämnd för sig där politiker och tjänstemän delat tankar och erfarenheter.

Jag är övertygad om att detta är en framgångsfaktor för Lysekils kommun – en dialog som kan leda fram till en bred enighet om ett antal grundläggande inriktningar för hur kommunen ska utvecklas. Det är naturligtvis politikerna som styr och fattar beslut om kommunens framtid, men om det ska bli lyckosamt behövs ett tillitsfullt samarbete med förvaltningarna som ska utföra arbetet.

Vi har också fått till en bättre samverkan i integrationsarbetet. Genom det statsbidrag som kommunerna fick i slutet av förra året har vi under 2016 haft möjlighet till extra satsningar på cirka 10 mnkr. Vi har använt dessa pengar väl och under året har närmare 50 aktiviteter genomförts inom skola, arbetsmarknad, socialtjänst, kultur och fritid samt
föreningsliv.

Insatserna har gjorts med en bred tolkning av begreppet integration och skapat värde för många. Föreningslivet har en viktig roll när det gäller att minska utanförskap och har tillsammans med invånare och medarbetare i Lysekils kommun visat ett fantastiskt engagemang.

En annan viktig samverkanspunkt är kring barn och unga där jag känner att vi börjar hitta formerna och samarbetsytorna mellan skola och socialtjänst. Det är också glädjande att vi har gemensamma medborgarlöften med Polisen där trygghet och minskad droganvändning bland unga är prioriterat.

Samverkan är också ett formellt begrepp i kommunal verksamhet när det handlar om relationerna mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna. Här har vi nu hittat fram till en bra och förtroendefull dialog och jag hyser goda förhoppningar om att vi under 2017 ska kunna bli överens om ett nytt samverkansavtal.

Vad har du upplevt som utmanande under året som gått?

Det är en stor utmaning att införa en ny styrmodell för hela kommunen eftersom det påverkar våra processer och arbetssätt. Men jag upplever att det finns en god vilja och ett stort engagemang bland både chefer och medarbetare vilket gör resan enklare. Genom att skapa ordning, reda och tydlighet kan vi fokusera på att bedriva en bra verksamhet som kommuninvånarna har nytta av.

Vi behöver också bli bättre på att visa vår ur många aspekter fantastiska livsmiljö och att vi kan erbjuda en alternativ livsstil till storstaden. Under året har befolkningen ökat vilket är väldigt roligt. Med de unika resurser och värden som kommunen har finns stor potential för oss att bli fler, både när det gäller invånare och besökare.

Vi kan inte hejda den starka urbaniseringstrend som finns i Sverige och världen, men vi kan hitta ett sätt att förhålla oss till den genom att ta till vara de möjligheter vi faktiskt har.

Vår livsmiljö och den maritima profilen är värden som jag är säker på kommer att finnas med i kommunens nya vision – ”Lysekil 2030”. Här vill jag ta tillfället i akt att berätta att arbetet med denna har blivit försenat. Men under våren kommer vi att ge en återkoppling på enkäten ”Lysekil 2030” som vi fick in många svar på under våren och sommaren 2016. Tanken är att ett förslag till ny vision ska finnas framme för våra politiker att ta ställning till i april-maj 2017.

Den 7 december uppmärksammades de medarbetare som arbetat för Lysekils kommun i 25 år. Vad tycker du det innebär att arbeta för en kommun?

Att arbeta för en kommun innebär att man gör skillnad i människors vardag
och jag menar att vi har några av Sveriges viktigaste jobb. Vårt yttersta uppdrag är att ha en bra verksamhet för kommunens invånare när det gäller vård, skola och omsorg. Vår roll är viktig och vi ska finnas där i livets alla skeenden, både de bra och de lite tuffare.

Jag vill verkligen rikta ett stor tack från kommunens sida till de medarbetare som arbetat 25 år för invånarna i Lysekils kommun, det är värt all heder och uppmärksamhet.

Vi står snart inför ett nytt år – vilka frågor kommer att vara viktiga för dig som kommunchef under 2017?

Det kommer att vara fullt fokus på kommunens fem prioriterade utvecklingsområden:

  • Barn och unga är vår framtid
  • Vi utvecklas genom lärande
  • Maritima Lysekil är en kraft att räkna med
  • Kom och upplev Lysekil och vår unika livsmiljö
  • Vi tar ansvar för miljön


Vi kommer också att arbeta vidare med den nya styrmodellen, målet är att den ska vara fullt ut införd i och med budgetprocessen inför 2018. Andra viktiga frågor är att tydliggöra chefskap och medarbetarskap i kommunen. Även arbetsmiljön står högt upp på listan i och med en stor satsning på arbetsmiljöutbildning för alla chefer och skyddsombud.

Vad skulle du vilja skicka för julhälsning till både medarbetare och invånare i Lysekils kommun?

Att ta vara på julens verkliga värden, vara närvarande och njuta av dagarna. Julen är en ljus och varm tid som vi bäst delar med varandra. Men kom ihåg att allt inte måste vara perfekt. För att låna några ord av Leonard Cohen:

”Ring the bells that still can ring. Forget your perfect offering. There is a crack, a crack in everything, that´s how the light gets in.”

Det finns en spricka i allt, det är så ljuset kommer in.

God Jul och Gott Nytt År!

Leif Schöndell