Meny

Detaljplan har vunnit laga kraft

Detaljplan för Sjukhusområdet, Slätten 15:7 med flera, Lysekil, har vunnit laga kraft

Nuläge

Detaljplanen har vunnit Laga Kraft 2021-05-04.

Beslut Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens avgörande står därför fast.

Beslutet får enligt 5 kap. 5 § lagen (2010:921) om mark-miljödomstolar inte överklagas

Bakgrund och syfte

Sjukhuset har idag ett stort antal tomma lokaler. Fastighetsägaren önskar ändra om samt bygga till för att kunna hyra ut delar av bebyggelsen som exempelvis bostäder, kontor och utbildningslokaler. Syftet med den nya detaljplanen är därför att, i tillägg till vårdverksamhet, även tillåta centrum- och kontorsverksamhet samt bostadsändamål.

I och med det nya förslaget kan befintlig verksamhet fortsätta att bedrivas samtidigt som byggnaderna inom fastigheten även kan inrymma exempelvis hyresrätter, trygghetsboende och vuxenutbildning.

För frågor kontakta planhandläggare Stina Norén, stina.noren@lysekil.se eller plansamordare Maria Gillberg e-post:maria.gillberg@lysekil.se