Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Positiv effekt i arbetet för ökad trygghet under 2022

Lysekils kommun har under 2022 tagit många steg i rätt riktning inom det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet. Våra kommunala verksamheter vittnar om att insatser och aktiviteter haft en positiv effekt.

Det märks till exempel genom att negativa händelser/incidenter har blivit färre och det har varit ett lägre inflöde av brottsanmälningar till polisen.

Samverkansorganisationen för det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet har fungerat väl. Där ingår kommunala verksamheter, kommunala bolag, polisen och räddningstjänsten. Det operativa trygghetsteamet, som fokuserar på åtgärder och aktiviteter som behöver hanteras kortsiktigt, har träffats varje vecka under hela 2022. Det strategiska trygghetsteamet, som arbetar mer långsiktigt med förebyggande åtgärder, tog under våren fram ett förslag på prioriterade insatser för 2022–2023 som antogs av styrgruppen. Vid fem tillfällen har kommunstyrelsen fått en genomgång av den aktuella lägesbilden och det pågående arbetet.

Vad har vi gjort under året?

Några av de större aktiviteter och insatser som gjorts under året är:

Ung Utveckling
Ung Utveckling har under året haft en betydelsefull roll i arbetet för ökad social hållbarhet genom sina aktiviteter, insatser och att barn och unga kunnat erbjudas ett positivt sammanhang på mötesplatser där trygga vuxna finns. Fritidsgårdsverksamheten Ung Mötesplats, deras aktivitetsskapande och uppsökande verksamhet har bidragit till att fler barn och unga haft en meningsfull fritid och fått relationer till fler trygga vuxna i sin närhet. Ung Utveckling har alltmer utvecklat sin verksamhet och erbjuder trygga mötesplatser för barn och unga att vara på.

Under sommaren hade de haft cirka 70 aktiviteter, planerade och spontana, 5–7 gånger i veckan. Över 800 besökare totalt deltog på dessa aktiviteter och uppsökande personal fanns också tillgängliga varje kväll.

SSPF & SPPF junior
SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid) och SS(p)F junior har fortsatt sitt uppskattade arbete och samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid upplevs som god. Lysekils kommuns arbete med denna arbetsmodell har under året skapat intresse hos flera andra kommuner som ser oss som ett gott exempel.

En säkrare skolväg och hundrastgård på Kronberget
En säkrare skolväg och en hundrastgård på Kronberget, ett projekt som är en del av Lysekils kommuns arbete med brottsförebyggande och trygghetsfrämjande åtgärder skapades under 2022. Här har en tydligare skolväg skapats, ytterligare belysning har satts upp och en slinga har asfalterats i hundrastgården för att göra den tillgänglig. Insatserna resulterar bland annat i att fler människor är ute i rörelse vilket bidrar till att människor känner sig tryggare.

En vecka fri från våld och Orange Day
Under våren 2022 inkom ett medborgarförslag om att uppmärksamma Orange Day den 25 november, FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. Kommunstyrelseförvaltningen förslog till kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget, något som kommunfullmäktige gjorde.

Förutom att uppmärksamma Orange Day den 25 november deltog Lysekils kommun i den nationella veckan ”En vecka fri från våld” som är veckan då den 25/11 infaller. Veckan sätter ljuset på det förebyggande arbetet mot mäns och killars våld och höjer kunskapen om våld.

Vad ser vi framåt?

I det stora hela vittnar våra kommunala verksamheter om en positiv utveckling där inflödet av anmälningar och negativa händelser/incidenter blir färre jämfört med tidigare år. Samtliga anser att flera av insatserna som genomförts kring barn och unga har haft en positiv effekt, särskilt nämns den samverkan som finns och Ung Utvecklings etablering som framgångsfaktorer. Samtidigt är den upplevda tryggheten hos allmänheten fortsatt låg och här behövs ett fortsatt arbete för att få en samsyn och för att öka den upplevda tryggheten.

Intern och extern samverkan är avgörande för att det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet ska fungera, detta eftersom många åtgärder och insatser som görs inom det här området måste göras gemensamt. De samverkansrutiner som arbetats fram under flera år fungerar väldigt väl och är något vi tar med oss framåt, med förhoppningen att det utvecklas ännu mer till det bättre. Förhoppningen är också att trenden gällande färre negativa händelser/incidenter och färre brottsanmälningar fortsätter.

Från polismyndigheten

Polismyndigheten rapporterar generellt ett lägre inflöde av brottsanmälningar och sett till brottsstatistiken är det en bra utvecklig. Förhoppningen är att trenden håller i sig. Vår uppfattning är att våra gemensamma insatser (kommun/polis) starkt bidragit till detta. Störst minskning har skett i kategorin tillgrepp (stölder).

Brottsstatistik

Januari-december 2022
Totalt: 1510 anmälningar

Januari-december 2021
Totalt: 1875 anmälningar

Januari-december 2020
Totalt: 2006 anmälningar

Januari-december 2019
Totalt: 1778 anmälningar