Translate site

Translate

Meny

Modersmål, hemspråk

Barn och elever med ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning i skolan.

Varför är modersmålet viktigt?

Med modersmål menar man vanligtvis det eller de första språk som talas i hemmet. Modersmålet har stor betydelse för barns språk-, personlighets- och tankeutveckling. Ett välutvecklat modersmål ger bra förutsättningar att lära sig svenska som andra språk.

Förskola och förskoleklass

Modersmålsstöd
Förskolan och förskoleklassen arbetar för att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål. Barn lär i de vardagliga aktiviteterna, i lek och i skapande verksamhet. Personalen anpassar aktiviteter, arbetssätt, miljö och material efter barnens behov. Särskilda åtgärder som tvåspråkig personal eller kulturstödjare kan vara komplement. Även barnens föräldrar är en viktig tillgång och resurs för barns språkutveckling. Det är förskolechefen och rektorn som ansvarar för utformning och genomförande av modersmålsstöd.

Grund- och gymnasieskola

Modersmålsundervisning
Modersmål är ett eget ämne i grund- och gymnasieskolan med egen kursplan som man får betyg i. Modersmålsundervisning kan anordnas utanför den garanterade undervisningstiden. Rätten till modersmålsundervisning i skolan är reglerad i skollagen.

Anmälan till modersmålsundervisning
Rektor tar emot anmälningar till alla språk men för att det skall kunna ordnas undervisning måste det finnas fem anmälningar i det aktuella språket, det måste också finnas en lämplig lärare i språket.

Svenska som andraspråk

Undervisning i svenska som andraspråk ska, om det behövs, anordnas för:

  1. elever som har ett annat språk än svenska som modersmål,
  2. elever som har svenska som modersmål och som har tagits in från skolor i utlandet, eller
  3. invandrarelever som har svenska som huvudsakligt umgängesspråk med en vårdnadshavare.

Det är rektorn beslutar om undervisning i svenska som andraspråk för en elev. Undervisning i svenska som andraspråk ersätter undervisning i svenska.