Meny

Skolval

Du som vårdnadshavare kan välja vilken skola ditt barn ska gå i.

Skolplacering i förskoleklass inför skolstart 2021

I början av året får du som är vårdnadshavare till ett barn som fyller sex år information om skolstart. Alla barn som är folkbokförda i Lysekils kommun ges ett förslag på skolplacering utifrån sin hemadress och kommunens geografiska upptagningsområden.

Om du önskar att ditt barn ska gå på den föreslagna skolan behöver du inte göra något ytterligare, du kommer bli kontaktad under våren för mer information.

Välja skola

Om du önskar att ditt barn ska gå i en annan skola än den föreslagna ska du göra ett aktivt val genom att fylla i den skolvalsblankett som skickas ut till dig. Skolvalsblanketten ska ha inkommit till kommunen senast 19 februari 2021. Båda vårdnadshavarna, om det finns två, måste skriva på skolvalsblanketten.

Enligt skollagen ska en elev placeras vid den av kommunens skolenheter där vårdnadshavaren/vårdnadshavarna önskar att barnet ska gå. Denna önskan får dock inte gå ut över någon annan elevs rätt till placering vid en skola nära hemmet, närhetsprincipen. Information om våra urvalskriterier finns i länken Rutin för skolval och placering i förskoleklass som du hittar längst ner på denna sida.

Skolvalet görs i början av vårterminen och i mitten av vårterminen ges besked om vilken skola ditt barn kan börja i till hösten.

Behöver ditt barn skolskjuts?

Vid val av annan än föreslagen skola får du som vårdnadshavare själv stå för eventuella resekostnader. Det gäller också om barnet är bosatt i en annan kommun. Här kan du läsa om vilka regler som gäller för skolskjuts.

Behöver du fritidshem?

Om du arbetar eller studerar och har behov av omsorg före och/eller efter skoltiden ansöker du om plats i fritidshem. För barn som ska börja förskoleklass bör ansökan till fritidshem göras före 31 mars 2021. Ansökan om fritidshemsplats görs i vår digitala tjänst för barnomsorg;

https://bou.sml-it.se/HCW.Welfare.Common.DesktopWeb?actor=Actor_Relative&idpmethod=SAML&domain=Lysekil Länk till annan webbplats.

Du loggar in med ditt personnummer och bank-id. För att ansöka om plats i fritidshem klickar du på det barn som ansökan ska gälla och väljer Ansök om barnomsorg. Du behöver också skicka in en inkomstuppgift för att få rätt avgift. Inskomstuppgiften lämnar du genom att klicka på ditt eget namn i samma digitala tjänst och välja Lämna inkomstuppgift.

Skolplikt

Förskoleklassen är obligatorisk för alla barn i Sverige.

Skolplikt innebär att barn måste gå i skolan och delta i den verksamhet som anordnas i skolan, om eleven inte har giltigt skäl att utebli. Om det finns synnerliga skäl kan den kommun barnet bor i fatta beslut om att barnet får fullgöra skolplikten på annat sätt.

Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk. Detta innebär att skolplikten börjar höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år. Om det finns särskilda skäl, och om barnets vårdnadshavare begär det, kan barnets hemkommun besluta att skolplikten ska skjutas upp till höstterminen det kalenderår då barnet fyller sju år.

Har du inte fått information om skolstart för ditt barn?

Om du inte har fått ett brev med information om skolstart för ditt barn vill vi att du tar kontakt med utbildningsförvaltningen.