Translate site

Translate

Meny

Särskola

Särskolan är till för barn som av olika anledningar inte kan läsa enligt grundskolans, gymnasieskolans eller vuxenskolans kursplaner.

Innan ett barn eller ungdom placeras i grund- eller gymnasiesärskola ska en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning göras.

Grundsärskola

Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en god grund för fortsatta studier.

Träningsskola

Träningsskolan vänder sig till elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i grundsärskolans ämnen.

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan i Sverige är fyraårig och frivillig och vänder sig till ungdomar med utvecklingsstörning.

Särvux

Särvux är en del av vuxenutbildningen med en egen läroplan för intellektuellt funktionshindrade och vuxna med förvärvad hjärnskada.