Translate site

Translate

Meny

Information om avgifter och inkomst

Vilka typer av inkomster ska du uppge på din inkomstblankett?

Nedan kan du som ska fylla i en inkomstuppgift se vilka inkomster som du ska räkna med och vad som inte ska räknas med som inkomst.

Vad räknas som avgiftsgrundande inkomst vid beräkning av barnomsorgsavgift?

• Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
• Föräldrapenning/sjukpenning/sjukersättning
•Arbetslöshetsersättning/KAS/aktivitetsersättning/aktivitetsstöd
• Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
• Skattepliktiga pensionsförmåner (ej barnpension)
• Familjebidrag (ekonomisk hjälp vid militärtjänstgöring)
• Vård av fosterbarn (skattepliktig del)
• Vårdbidrag för barn med funktionsnedsättning. (skattepliktig del)
• Arvoden
• Skattepliktig livränta
• Inkomst beskattad i utlandet
• Övriga inkomster


Vad räknas inte som inkomst?

Till din inkomst räknas inte exempelvis studiestöd, försörjningsstöd, bidrag (exempelvis barnbidrag), introduktionsersättning för nyanlända, ersättning enligt lagen om bistånd till asylsökande med mera.