Meny

Avgifter och regler för barnomsorg

Lysekils kommun erbjuder tre barnomsorgsalternativ; förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Pedagogisk omsorg är vad som tidigare kallades dagbarnvårdare eller dagmamma. På denna sida kan du läsa om vilka avgifter och regler som finns. Längst ner på sidan hittar du barnomsorgsreglerna i sin helhet.

Vem har rätt till barnomsorg?

Barnomsorg kan erbjudas plats från och med dagen efter barnet fyllt 1 år till och med juni månad det år barnet fyller 13 år.

Vårdnadshavare som arbetar eller studerar
Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till vårdnadshavares arbets-, studie- och restid, barnets närvarotid ska motsvara vårdnadshavarens arbets-, studie- och restid. Rektor har rätt att begära intyg från arbetsgivare och utbildningssamordnare för att styrka vårdnadshavares arbets- eller studietider.

Föräldraledig vårdnadshavare - förskola och pedagogisk omsorg
Från syskonets födelsedatum har man rätt att nyttja sina ordinarie tider, de man hade före syskonets födelse, under två veckors tid. Därefter erbjuds 15 h i veckan.

Föräldraledig vårdnadshavare - fritidshem
Barn till vårdnadshavare som är föräldraledig med ett annat barn, syskon, har inte rätt till fritidshemsplats.

Arbetssökande vårdnadshavare - förskola och pedagogisk omsorg
Barn vars vårdnadshavare är arbetssökande ska från och med ett års ålder erbjudas förskola 15 timmar i veckan.

Arbetssökande vårdnadshavare - fritidshem
Barn till arbetssökande kan ha rätt till fritidshemsplats. Barnets närvarotid beslutas av rektor utifrån barnets behov.

Sjukskriven vårdnadshavare
Om vårdnadshavare blir sjukskriven sker en bedömning av omsorgsbehovet utifrån tidigare placeringstid och sjukdomens omfattning. Rektor fattar beslut om barnets vistelsetid i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem.

Asylsökande
Asylsökande barn har rätt till förskola på samma villkor som alla andra barn i Sverige.
Vårdnadshavare och barn som inte har svenskt personnummer ska ansöka om plats på
ansökningsblankett i pappersform.

Barn i behov av särskilt stöd
Barn ska också erbjudas förskola i andra om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola. 3. Beslut om sådan plats fattas av rektor efter utredning.

Utökad tid på grund av familjens situation
Barn som på grund av familjens situation behöver utökad tid kan erbjudas detta. Beslut om utökad tid fattas av rektor efter utredning.

Hur ser turordning och köregler ut?

Placering i förskola och pedagogisk omsorg sker enligt turordning i barnomsorgskön. Anmälningsdatum utgör ködatum i kommunens barnomsorg. För vårdnadshavare som
angett startdatum under helger, röda dagar samt semester- och julledighet ändras startdatum till nästkommande vardag. Om flera barn har samma plats i kön går ett äldre barn före ett yngre barn.
Kommunen ska, enligt skollagen, erbjuda barnomsorg inom fyra månader från det att ansökan inkom. Erbjuds ett annat alternativ än det område man önskats i första hand finns rätten att stå kvar i kö med ursprungligt ködatum. Vårdnadshavarna ska då meddela detta till utbildningsförvaltningen via e-post.

Förtur
Förtur till barnomsorg gäller enligt nedanstående ordning:

1. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling.
2. Barn till ensamstående.
3. Syskon. Syskonförtur gäller endast för syskon som söker barnomsorg på samma enhet där ett syskon har en placering. Syskonförturen innefattar barn med gemensamma vårdnadshavare och barn som bor i samma hushåll.

Undantag från köreglerna
Det kan finnas skäl att göra undantag från köreglerna. Ett sådant exempel kan vara att plats kan erbjudas till ett barn i en särskild ålder för att få en bra sammansättning i gruppen eller att ledig plats uppstått i en grupp med en viss ålder på barnen.

Byte mellan förskoleområden och fritidshem
Placerade barn som ansöker om flytt mellan områden och pedagogisk omsorg i kommunen omplaceras enligt turordning i barnomsorgskön när ledig plats finns.
Om ett barn byter skola och behöver flytt mellan fritidshem görs en ny ansökan om
fritidsplats.

Hur går introduktion till när mitt barn börjar i förskola eller pedagogisk omsorg?

När ett barn börjar i förskola eller pedagogisk omsorg ska vårdnadshavare medverka under en introduktionsperiod. Introduktionen anpassas utifrån barns olika behov. Avgift tas ut under introduktionsperioden.

Under vilka tider kan jag få barnomsorg för mitt barn?

Öppettiderna på förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Lysekils kommun är normalt helgfria vardagar mellan kl. 06.30-18.30. Lokala variationer av öppettiderna kan förekomma.

Barnomsorg dygnet runt och helg erbjuds för barn i åldern 1-13 på Kronbergets förskola i centrala Lysekil. Utökade öppettider vardagar kl. 05.30-22.30 erbjuds på Ängens förskola i Brastad. Särskild ansökan om barnomsorg på obekväm arbetstid ska göras och särskilda regler för barnomsorg på obekväm arbetstid finns, se länk längst ner på denna sida.

Reducerat öppethållande; sommar
I perioder under juni-augusti kan vissa verksamheter hållas stängda på grund av att samtlig personal inom barnomsorgen ska kunna ha semester. Om vårdnadshavares semester inte sammanfaller med verksamhetens stängning erbjuds barnet plats i annan
barnomsorgsverksamhet inom kommunen. Ingen reducering av avgiften görs.

Reducerat öppethållande; för verksamhetsutveckling
Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem har reducerat öppethållande cirka fyra dagar per år för verksamhetsutveckling. Information om vilka dagar det gäller lämnas i god tid till vårdnadshavarna. Verksamheten hålls stängd dessa dagar och är endast öppen för de som föranmält sitt barn. Ingen reducering av avgiften görs.

Barnets närvarotid och schema
Vårdnadshavare ska lämna schema över barnets vistelsetid via kommunens skolportal. Inloggning till skolportalen sker via bank-id. Schemat ska ange vilken tid barnet lämnas och hämtas och ska uppdateras vid förändringar.

Vad kostar det att ha mitt barn på förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem?

Lysekils kommun använder sig av maxtaxa, enligt Skolverkets rekommendationer, för att
beräkna avgiften för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Maxtaxa innebär att avgiften är anpassad efter hushållets inkomst, antal barn i hushållet och det finns en maxgräns för hur mycket en vårdnadshavare betalar i avgift.

Maxtaxan grundar sig på:

  • Hushållets gemensamma bruttoinkomst. Med hushåll menas vårdnadshavarna,
    ensamstående vårdnadshavare eller vårdnadshavare och partner som är folkbokförda på samma adress.
  • Antal barn i hushållet som är inskrivna i förskola, pedagogisk omsorg eller
    fritidsverksamhet.

Vårdnadshavare betalar avgift för max tre barn. Yngsta barnet räknas som första barnet och har högst avgift i syskonskaran. Andra och tredje barnet får syskonrabatt och för fjärde barnet betalas ingen avgift.

Avgift tas ut från första dagen då barnet börjar sin introduktion. Avgiften är fördelad över hela året och betalas 12 månader per år, även vid sjukdomar, semester och ledighet. Under semester och ledighet godkänns inte schemaändring som påverkar avgiften.

Inkomsttaket för maxtaxan 2021 är 50 340 kronor. Det innebär att ett hushåll som tjänar 50 340 kronor i månaden eller mer betalar 1510 kronor per månad för ett barn i föskola.

Avgiftsnivåer 2021

Avgift 2021 för barn i förskola och pedagogisk omsorg
Barn 1: 3 % av inkomsten, dock högst 1510 kr/månad
Barn 2: 2 % av inkomsten, dock högst 1007 kr/månad
Barn 3: 1 % av inkomsten, dock högst 503 kr/månad
Barn 4: ingen avgift

Avgift 2021 för barn på fritidshem
Barn 1: 2 % av inkomsten, dock högst 1007 kr/månad
Barn 2: 1 % av inkomsten, dock högst 503 kr/månad
Barn 3: 1 % av inkomsten, dock högst 503 kr/månad
Barn 4: ingen avgift

Skyldighet att lämna inkomstuppgift samt meddela ändring av inkomst
Barnets vårdnadshavare ska lämna inkomstuppgift till kommunen innan barnet påbörjar en placering i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem. Om vårdnadshavare inte lämnar inkomstuppgift sätts avgiften till högsta avgift.

Inkomstuppgiften lämnas via kommunens digitala tjänst för barnomsorg.

Vårdnadshavare är skyldig att vid förändrad inkomst snarast anmäla det till kommunen
genom att skicka in en ny inkomstuppgift. Inlämnad inkomstuppgift ska ange den genomsnittliga månadsinkomsten under ett år. Kommunen kontrollerar inkomstuppgiften med skattemyndighet, försäkringskassa samt med övriga eventuella bidragsgivare i efterhand. Vårdnadshavare kan bli återbetalningsskyldig upp till 12 månader för felaktigt inlämnade uppgifter.

Avgiftsgrundande inkomster
Alla skattepliktiga inkomster och skattepliktiga ersättningar är avgiftsgrundande. Lön etc.
ska anges före skatt.

På sidan information om avgifter kan du läsa om vilka inkomster som är avgiftsgrundande.

Utlandstjänst
Till hushållets inkomst räknas också lön från utlandstjänst oavsett i vilket land man betalar skatt. I de fall den ena vårdnadshavaren/partnern arbetar utomlands, och det råder hushållsgemenskap ska man räkna med denna inkomst i avgiftsunderlaget.

Företagare utan fast månadsinkomst
Inkomst för egna företagare beräknas utifrån inlämnade uppgifter till försäkringskassan och fastställd sjukpenninggrundande inkomst samt föregående års taxering. Avgift kan också fastställas efter särskilt beslut i utbildningsnämnden vid svårigheter att fastställa avgift.

Avgift vid icke sammanboende vårdnadshavare
När vårdnadshavare inte bor tillsammans betalar den vårdnadshavare som har behov av
barnomsorgen avgiften. När båda vårdnadshavare har behov av omsorg kan delad faktura begäras. Varje vårdnadshavare får då en faktura utifrån sitt barns omsorgsbehov och sitt nuvarande hushålls inkomst. Den sammanlagda avgiften för barnet överstiger dock aldrig maxtaxan. Anmälan om att få delad faktura görs skriftligen till utbildningsförvaltningen. Vid anmälan om delad faktura ska båda vårdnadshavarna skicka in varsin ny inkomstblankett.

Avgift allmän förskola
Den allmänna förskolan omfattar 525 timmar/skolår, dvs under terminstid, och är avgiftsfri. Rektor tar ställning till hur den allmänna förskolan skall organiseras tids- och resursmässigt. Lokala skillnader beträffande hur man lägger ut de 15 timmarna per vecka förekommer.

Reduceringen om 20 % på barnomsorgsavgiften görs automatiskt från och med september det år barnet fyller 3 år och behöver inte anmälas. Reduceringen på 20 % görs endast under den tid som allmän förskola bedrivs det vill säga under grundskolans läsår. Under semester och ledighet godkänns inte schemaändring som påverkar avgiften.

Vid övergång till eller från allmän förskola ska vårdnadshavare skriftligen meddela detta till utbildningsförvaltningen, via e-post.

När anmälan om avgiftsfri allmän förskola inkommit till utbildningsförvaltningen gäller
avgiftsfri placering från och med första dagen i nästkommande månad. Återbetalning tillbaka i tiden sker inte. Undantag från regeln görs för barn som fått syskon där återbetalning av för hög avgift kan göras en månad bakåt i tiden.

Vårdnadshavare kan bli återbetalningsskyldig upp till 12 månader för felaktigt inlämnade
uppgifter.

Avgift för barn i behov av särskilt stöd
Platsen är avgiftsfri upp till 15 h per vecka. Behöver barnet mer tid reduceras den
framräknade avgiften med 37,5 procent.

Avgift för barn i behov av utökad tid på grund av familjens situation
Avgift tas ut enligt ordinarie taxa.

Avgift lovfritidshem
För lovfritidshem debiteras en avgift för varje dag som motsvarar 0,15 % av SCB:s gällande prisbasbelopp. 2020 innebär det att kostnaden för lovfritidshem är 75 kr/dag.

Betalningsansvar
Barn vars vårdnadshavare inte meddelar ökade inkomster som påverkar avgiften kan komma att stängas av från barnomsorgen efter beslut i utbildningsnämnden. För att få behålla platsen skall vårdnadshavare återbetala skillnaden mellan den avgift som betalats och den avgift som skulle betalats utifrån den bruttoinkomst som familjen har haft.

För vårdnadshavare som inte meddelat minskad inkomst återbetalas ingen avgift.

Vårdnadshavare är ansvarig för att betala barnomsorgsavgiften före förfallodatum.
En påminnelse om obetald avgift skickas ut, därefter överlämnas ärendet till inkasso.

Hur säger jag upp mitt barns plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem?

Uppsägning sker via kommunens digitala tjänst för barnomsorg som finns i en länk längst ner på denna sida. Logga in med bank-id, välj vilket barn det gäller och klicka på uppsägning och följ instruktionerna i tjänsten.

Om du inte har bank-id, maila eller posta skriftlig uppsägning till utbildningsforvaltningen@lysekil.se

Uppsägningstiden är 30 dagar. Exempel: En vårdnadshavare som säger upp sin plats den 15 mars får betala avgift till och med den 15 april.

Rektor inom förskolan kan efter två månader, om en plats inte nyttjas, skriftligen säga upp den.

Måste jag säga upp mitt barns plats i förskola när hen börjar förskoleklass?

Förskoleplats behöver inte sägas upp utan avslutas automatiskt när fritidshemsplaceringen påbörjas.

Förskoleplats behövs sägas upp endast om barnet inte har behov av fritidshem när hen börjar förskoleklass.

Vi bor inte i Lysekils kommun men önskar barnomsorg. Hur gör vi?

Ett barn som är folkbokförd i en annan kommun kan ansöka om plats i Lysekils kommun. Ansökan kan beviljas om hemkommunen där barnet är folkbokfört betalar interkommunal ersättning för platsen och om lediga platser finns. Ansökan görs på särskild ansökningsblankett som du hittar på sidan E-tjänster och blanketter.

E-tjänster och blanketter Länk till annan webbplats.

Vi bor i Lysekils kommun men önskar barnomsorg i annan kommun. Hur gör vi?

Vårdnadshavare kan ansöka om barnomsorgsplats för sitt barn i en annan kommun. Vårdnadshavare ska då själv kontakta den kommun där plats önskas och göra en ansökan till dem. Om den andra kommunen kan erbjuda plats ska Lysekils kommun meddelas och tar då beslut om interkommunal ersättning kan utbetalas för platsen. Ansökan görs på särskils ansökningsblankett som du hittar på sidan E-tjänster och blanketter.

E-tjänster och blanketter Länk till annan webbplats.