Translate site

Translate

Meny

Parkeringstillstånd

Det finns möjlighet att ansöka om olika typer av parkeringstillstånd för dig som har parkeringsbehov i din vardag eller i ditt arbete.

Boendeparkeringskort i Grundsund och Fiskebäckskil

Du som bor i centrala Grundsund och Fiskebäckskil och inte har möjlighet till parkering på din egen tomt eller i gemensamhetsanläggning kan söka boendeparkeringskort hos Lysekils kommun.

Du måste vara folkbokförd på en fastighet inom det aktuella området. Kortet gäller för upp till två registrerade fordon men du får bara tillgång till en plats. 

Boendekortet gäller för ett år i taget. Om adressen ändras eller bilen byts måste kortet förnyas.
Avgiften för boendeparkeringskort är 1 875 kr/år.

Nyttoparkeringskort

Du kan ansöka om ett nyttoparkeringskort om du är näringsidkare eller om du har särskilda behov att parkera i ditt arbete. Nyttoparkeringskortet betyder att du får parkera upp till 2 timmar på avgiftsbelagd plats eller plats med kortare parkeringstid.
Avgiften för kortet är 800 kr per år (plus moms).

Följande kategorier kan erhålla nyttokort:

 • Hantverkare och serviceföretag, vars fordon är fast inredda som arbetsplats för
  installation eller reparation av fast eller lös egendom. Parkerar så länge det
  arbete pågår som kräver att bilen finns tillgänglig.
 • Sjuk– och socialvårdande personal. Fordonet skall användas av personal med verksamhet i kommunen.
 • Arbetsledare. Fordonet skall användas av arbetsledare som uppsöker olika arbetsplatser
  och lämnar/hämtar material.

Parkeringsvillkor

 • Uppställning får ske under högst 2 timmar i följd på plats där parkeringsförbud eller parkering under kortare tid än 2 timmar gäller.
 • Uppställning får även ske på avgiftsbelagda parkeringsplatser utan erläggande av avgift under högst 2 timmar.
 • Tillåten uppställningstid begränsas till 2 timmar för sjuk- och socialvårdande personal samt arbetsledare, medan hantverkare och serviceföretag får uppställas under så lång tid som åtgår för arbetets utförande.
 • Parkeringstillståndet skall placeras med texten väl synlig på insidan av framrutans nedre högra hörn. Tillståndet skall vara i original.

Från gällande bestämmelser ges följande avsteg

 • Parkering får ske utan att parkeringsavgift behöver erläggas.
 • Parkering får ske utmed gator där parkeringsförbud råder, dock ej i taxizon, lastzon etc.
  I närheten av egen verksamhet får uppställning ej ske på plats med parkeringsförbud.
  I övrigt gäller skyltade regler och bestämmelser.

Övrigt

 • Polisman och trafikövervakares anvisningar skall följas.
 • Ändring av förutsättningar för tillståndet skall ovillkorligen anmälas till enheten för Gata, park och småbåt.
 • Vid missbruk av tillståndet kan återkallande ske.
 • Förlorat nyttokort ersättes ej.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad (PRH-kort)

Du som har svårt att gå eller har annat funktionshinder kan i vissa fall få parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Om du inte själv kör fordonet krävs särskilda skäl för att du ska få parkeringstillstånd, till exempel att du behöver förarens hjälp när du vistas utanför fordonet.

Beslutet fattas med utgångspunkt från det läkarintyg som du ska skicka med ansökan.

Parkeringstillstånd ger rätt att parkera

 • På parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad under högst den tid som finns
  angiven på platsen
 • Under högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer än 3 men mindre än 24
  timmar.
 • Under högst 3 timmar på gågata
 • Högst 3 timmar i följd där parkering enligt lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten
  under kortare tid än 3 timmar.
 • Parkeringstillstånd ger inte rätt att parkera där det är förbud att stanna och parkera eller på plats som är avsedd för visst ändamål eller fordonsslag (vändzon, lastzon, taxizon, p-plats för buss, lastbil etc.). Parkeringstillstånd gäller vidare inte på huvudled om inte särskilt vägmärke anger att parkering är tillåten. På gårdsgator gäller parkeringstillstånd enbart på särskilt anordnade parkeringsplatser.
 • Parkeringstillståndet gäller i hela landet. Tillståndet gäller även i de flesta europeiska länder enligt EU-rådets rekommendationer 4 juni 1998. Besked om giltighet utomlands kan erhållas från kommunen.
 • Om inte markägaren särskilt medgivit detta gäller parkeringstillståndet inte på privat mark (tex parkeringshus). Kontakta markägaren i varje särskilt fall.
 • Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas är innehavaren själv färdas i
  fordonet. Missbrukas parkeringstillståndet kan det återkallas.
 • Lysekils kommun har beslutat att rörelsehindrad med parkeringstillstånd är befriad från avgift.
 • Förlorat eller stulet parkeringstillstånd ska polisanmälas varefter kommunen spärrar kortet och utfärdar ett nytt. Upphittat parkeringstillstånd lämnas till polisen eller till den kommun som utfärdat det.
 • Parkeringstillståndet ska vara placerat på insidan av fordonets vindruta eller motsvarande plats på sådant sätt att framsidan är väl synlig utifrån.
  Parkeringstillståndet är stöldbegärligt och bör inte ligga kvar i bilen då det inte
  används av tillståndshavaren!