E-tjänster

Lediga jobb

Upplev Lysekil

Kartportal

Anslags-tavla

Lyssna

Meny

Renhållning av gator, torg och trottoarer

Underhåll, skötsel och städning utförs till största delen av det kommunala bolaget LEVA i Lysekil AB.

En del av ansvaret ligger också på fastighetsägaren. Det gäller bland annat snöskottning och halkbekämpning av gångbanan utanför fastigheten.

Tätorter

LEVA i Lysekil AB sköter snöröjning och halkbekämpning i tätorterna enligt följande prioritering.

Högsta prioritet:

 • Genomfartsled i Lysekil (busslinga.)
 • Väg till Lysekils äldreboenden.

Därefter prioriteras i nämnd ordning:

 • Gator i anslutning till industriområde.
 • Gång- och cykelbanor till skolor.
 • Centrum med affärsgator.
 • Övriga genomfartsgator.
 • Bostadsgator.

Sandning och saltning

Sandning och saltning utförs i begränsad omfattning och koncentreras till backar, vägskäl
och kurvor.

Snöröjning

Snöröjning påbörjas när snödjupet på gator är minst 5-10 cm beroende på snökvalitet. Snöröjning påbörjas när snödjupet på gång- och cykelbanor är minst 4 cm.

Enskilda vägar

LEVA i Lysekil AB sköter via entreprenörer snöröjning av enskilda vägar på uppdrag av Lysekils kommun.

Följande förutsättningar ska vara uppfyllda för att snöröjning ska utföras:

 • Vägen skall betjäna fastigheter där det bor personer folkbokförda i Lysekils kommun.
 • Vägen ska ha en längd över 100 meter. Kortare väg plogas bara om det bor pensionärer längs vägen.
 • Snödjupet ska vara minst 10 centimeter innan snöröjning utförs.
 • Vägen ska vara framkomlig för traktor med plog.
 • Vägen ska vara röjd för träd och buskar. Fri höjd 4,5 meter.
 • Vägen ska vara utmärkt med snökäppar. (Finns att köpa hos LEVA i Lysekil AB.)
 • Snöröjning kommer inte att ske på vägar där större snösamlingar kunnat undvikas genom snöstaket. (Snöstaket kan beställas hos LEVA i Lysekil AB.)

Åtgärder mot halka vidtas inte av LEVA i Lysekil AB utan är väghållarens ansvar.

Fastighetsinnehavarens ansvar

I Lysekils kommuns föreskrifter om gångbanerenhållning finns beskrivet vad som är fastighetsägarens ansvar vid snö och halka.

Snöröjning innanför tomtgräns är alltid fastighetsägarens ansvar. Fastighetsinnehavaren
har också ansvar för skötseln av gångbanan utanför fastigheten. Det innebär att snö ska skottas bort och att sandning ska ske vid halka. Saknas gångbana ska du skotta och sanda ett utrymme av 1,2 meter utanför fastigheten.

Du som fastighetsinnehavare ska se till att väg till sopkärl och brevlåda är skottad och att det inte finns risk för ras av snö eller istappar från taket. Ligger det en rännstensbrunn inom gångbanan utanför fastigheten måste is och snö avlägsnas från gallret.

Den som bryter mot föreskrifterna kan dömas till böter. Fastighetsinnehavaren kan också bli skadeståndsskyldig om någon halkar och skadar sig på den osandade gångbanan.

Du som är fastighetsägare kan hämta enstaka hinkar med salt och flis för halkbekämpning hos LEVA i Lysekil AB i Långevik samt på Gåseberg.