Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Agenda 2030

Kommunens modell för ledning och styrning utgår ifrån Agenda 2030. Agendan är en global agenda för hållbar utveckling som antogs av FN:s medlemsländer 2015. Agendan innehåller sjutton globala mål som ska uppnås till år 2030. Målen har tagits fram globalt men ska implementeras på alla nivåer, inklusive kommunal nivå, för att kunna upnås.

Syfte med Agenda 2030

Syftet med agenda 2030 är att till år 2030:

  • Avskaffa extrem fattigdom
  • Minska ojämlikheter
  • Lösa klimatkrisen
  • Främja fred och rättvisa

Agendan innehåller sjutton globala mål som ska uppnås till 2030. De globala målen har i sin tur 169 delmål och drygt 230 globala indikatorer för hur arbetet ska genomföras och följas upp.

Implementering i Lysekil

Alla kommunens verksamheter ska i sin verksamhetsplanering för varje år beskriva hur de arbetar med eller avser att arbeta med hållbarhet (Agenda 2030).

Kommunstyrelseförvaltningens avdelning hållbar utveckling och kvalitet har i uppdrag att leda, samordna och stödja kommunens verksamheter i arbetet med att genomföra kommunfullmäktiges vision och mål utifrån hållbarhetsdimensionerna - miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Arbetet utgår ifrån de globala målen.

Nedan är en bild på Lysekils kommuns modell för ledning och styrning som visar hur Agenda 2030 ska genomsyra kommunens arbete.

Styrmodell Lysekils kommun

Hållbar utveckling

Redan 1987 kom FN-rapporten ”Vår gemensamma framtid”, även kallad Brundtlandrapporten vilken befäste att hållbar utveckling är ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Detta har blivit en överordnad princip för FN:s arbete och ligger till grund för de globala målen. Hållbar utveckling består av de tre dimensionerna miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Endast när de samspelar och stödjer varandra kan hållbar utveckling uppnås.

Har du frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Kontaktcenter Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 30 00
E-post: kommun@lysekil.se