Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Överklaga beslut

Du kan överklaga de beslut som kommunen tagit. Det gör du genom förvaltningsbesvär eller laglighetsprövning. En överklagan ska alltid vara skriftlig.

Förvaltningsbesvär

Den vanligaste formen för överklagan i ett ärende som berör en individ är förvaltningsbesvär. Hit hör beslut som rör dig som person. Det kan till exempel gälla beslut om bygglov eller ditt barns skola. Den överprövande instansen är vanligtvis länsstyrelsen eller förvaltningsrätten.

Vad är det som prövas?

Vid ett förvaltningsbesvär prövas både beslutets laglighet och lämplighet. Vilka regler som gäller för förvaltningsbesvär hittar du i förvaltningslagen.

Att överklaga genom förvaltningsbesvär

Vem kan överklaga?

Det är bara den som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot, som kan överklaga ett beslut genom förvaltningsbesvär.

Hur överklagar jag?

Din överklagan ska vara skriftlig och adresserad till den överprövande instansen. Du ska dock lämna eller skicka in din överklagan till den nämnd inom kommunen som har fattat beslutet. Du måste tydligt ange vilket beslut som överklagan gäller samt skälet till varför du anser att det är felaktigt. Du ska även ange på vilket sätt du vill att beslutet ändras.

Tid för överklagan

Din överklagan ska ha kommit in till kommunen inom tre veckor från det att du fick del av beslutet. Om din överklagan har kommit in i rätt tid, skickar kommunen överklagan till den överprövande instansen. Bedömer kommunen att din överklagan har kommit in för sent, beslutar kommunen att avvisa den. Om din överklagan avvisas kan du överklaga detta beslut på samma sätt som själva grundbeslutet.

Laglighetsprövning

Reglerna för laglighetsprövning finns i kommunallagen, kapitel 13. Prövningen innebär att man undersöker om beslutet är lagligt, inte om det är lämpligt.

Överklagandet ska vara skriftligt och skickas till förvaltningsrätten i Göteborg.

Att överklaga genom laglighetsprövning

Vem kan överklaga?

Alla som är medlemmar i kommunen kan överklaga beslut genom laglighetsprövning.

Hur överklagar jag?

Om du vill överklaga ett beslut ska du göra det skriftligt. Du måste tydligt ange vilket beslut som din överklagan gäller. Du ska även ange skälet till varför du anser att beslutet är felaktigt. Det är viktigt att du anger vilka omständigheter eller grunder du stödjer din överklagan på inom tiden för överklagan. Domstolen prövar inte omständigheter som du framställer efter att tiden för överklagan löpt ut. Skicka din överklagan till Förvaltningsrätten i Göteborg.

Adress till förvaltningsrätten

Förvaltningsrätten i Göteborg

Sten Sturegatan 14

411 39 Göteborg

Tid för överklagan

När ett beslutsprotokoll är justerat sätts det upp information om detta på kommunens anslagstavla. Din överklagan ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från det att informationen satts upp. I Lysekil finns den officiella anslagstavlan i kommunhusets reception på Kungsgatan 44, samt på vår webbplats.