Meny

Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2022-11-10

Nämnd

Socialnmändens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-11-10

Paragrafer

165-189

Datum då anslaget sätts upp

2022-11-16

Datum då anslaget tas ned

2022-12-08

Förvaringsplats för anslaget

Kommunstyrelseförvaltningen