Meny

Kungörelse om Programsamråd, Detaljplan Vägeröd 1:69, Fyreberget, Skaftö, Lysekils kommun

Inbjudan till programsamrådsmöte

Samhällsbyggnadsförvaltningen och Okidoki Arkitekter har tagit fram ett förslag till planprogram för Fyreberget, Vägeröd 1:69. Syftet med programmet är att redovisa förutsättningar och utgångspunkter inför upprättande av detaljplan för bostäder och eventuell service inom fastigheten. Planförslaget är förenligt med översiktsplanen.

Programhandlingarna, planbeskrivning med tillhörande bilagor, skickas ut på programsamråd mellan 2022-06-13 till och med 2022-08-31. Dessa handlingar kan ni hitta på vår hemsida från och med 2022-06-13 på följande länk; Fyreberget, Vägeröd 1:69 | Bygga och Bo i Lysekil (arcgis.com) Länk till annan webbplats.

Planhandlingarna finns även tillgängliga i Kommunhuset, Kungsgatan 44, Lysekil, öppettider vardagar kl. 09.00-16.00. Handlingar kan även skickas i pappersform, hör i så fall av dig till kontaktcenter 0523- 61 30 00 eller till Maria Gillberg, 0523 – 61 30 00 växeln, mail; maria.gillberg@lyskil.se

Välkomna på programsamrådsmöte

Samhällsbyggnadsnämnden inbjuder till samrådsmöte om planprogrammet i Evensås gamla skola, den 16 juni kl.16.30- 18.00. Är ni intresserade av att vara med på mötet anmäler ni er senast den 15 juni via e-post: planochbygg@lysekil.se, eller telefon: 0523-61 33 42. Vid stort deltagarintresse kan lokalen komma att ändras.

Planförslaget

Planprogrammet syftar till att ge underlag till en långsiktig utvecklingsinriktning för området. Programförslaget omfattar cirka 200-250 nya bostäder i blandade upplåtelseformer (hyresrätter och bostadsrätter samt radhus och friliggande hus), samt lokaler för mindre verksamheter.

Kommunstyrelsen lämnade positivt planbesked 2012-01-14 §2.

Programförslaget överensstämmer med intentionerna i kommunens översiktsplan, ÖP06.

Här hittar du programsamrådshandlingar

Under samrådstiden finns planhandlingar och bilagor tillgängliga på följande platser:

Hur lämnar jag mitt yttrande gällande planförslaget?

Information till fastighetsägare:

Ni som är sakägare kommer att få följebrev och sändlista skickat till er via posten, för kännedom och eventuellt yttrande. Fastighetsägare som har hyresgäster ombeds underrätta dessa om planförslaget, då de inte får något eget meddelande om planarbetet.

Som ett led i kommunens miljömålsarbete skickar vi inte ut handlingarn i pappersform, utan dessa finns tillgängliga på kommunens hemsida från och med 2022-06-13, www.lysekil.se, under ”Boende, trafik och miljö”, ”Boende och samhällsutveckling”, ”Detaljplaner”, ”Skaftö”, ”Pågående detaljplaner”. Planhandlingarna finns även tillgängliga i Kommunhuset, Kungsgatan 44, Lysekil, öppettider vardagar kl. 09.00-16.00.

Hur lämnar jag mitt yttrande gällande planförslaget?

Eventuella synpunkter på planförslaget önskar vi få skriftligt via e-post, alternativt undertecknat via post senast 2022-08-31.

Obs! Skriv i yttrandet att det gäller planprogram för Fyreberget, Vägeröd 1:69, diarienummer ”B 2020-348” samt ert namn och fastighetsbeteckning. Synpunkterna skickas till en av följande adresser: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Planenheten, 453 80 Lysekil eller e-post: planochbygg@lysekil.se

Vi ber er att formulera er tydligt och kortfattat, gärna i punktform. Den som inte har fört fram skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare över­klaga beslutet att anta detaljplanen.

Efter programsamrådet sammanställs inkomna synpunkter och mindre justeringar kan komma att göras innan planen antas av samhällsbyggnadsnämnden.

Det åligger fastighetsägaren att informera eventuella hyresgäster om planförslaget.

Har du frågor?

Om du har frågor kring planförslaget eller samrådet kan du kontakta plansamordnare Maria Gillberg.
Telefon: 0523-61 30 00 (vxl)
E-post: planochbygg@lysekil.se

Datum då kungörelsen sätts upp

2022-06-13

Datum då kungörelsen tas ned

2022-08-31

Förvaringsplats för handlingarna

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ansvarig för kungörelsen

Maria Gillberg, handläggare