Meny

Förskola och skola är ett av Lysekils kommuns starkaste områden

Tack alla ni som tog er tid och deltog i SCBs (statistiska centralbyråns) medborgarundersökning.

Vi har ett resultat!

Invånarna i Lysekil har tyckt till om sin kommun att bo och leva i.

Varje år genomför Lysekils kommun en mätning tillsammans med Statistiska Centralbyrån (SCB) för att få information om hur invånarna ser på sin kommun. Exempel på några områden som tas upp i enkäten är skola och omsorg, boende och boendemiljö, trygghet i samhället och förtroende.

92 % tycker att Lysekil är en mycket eller ganska bra plats att på bo och leva på

95 % anser att förskolan fungerar bra och även nöjdheten med grundskolan är hög. Gymnasieskolan och vuxenutbildningen har också fått höga betyg. Jämfört med riket är resultaten för Lysekil när det gäller skolan väsentligt högre.

Det man saknar inom utbildningsområdet är mest möjligheten att bo kvar i kommunen och samtidigt ha förutsättningar att kunna läsa vidare och utbilda sig på högskole- och universitetsnivå.

I Lysekils kommun finns samarbeten med till exempel Karlstads universitet som ger möjligheter att studera till förskollärare på hemmaplan. Även utbildningar på yrkeshögskola via distans finns också i utbudet.

Lysekils kommun arbetar aktivt med olika lösningar för att erbjuda fler möjligheten att studera på högskole- och universitetsnivå utan att behöva lämna hemkommunen.

Skötsel av allmänna platser, till exempel parker, torg och lekplatser får också positiva resultat i jämförelse med riket. Resultatet visar även att det finns en önskan om fler mötesplatser för unga samt gamla att träffas på och ett utökat lokalt kultur- och nöjesliv. Intresset för utomhusvistelse och utomhusträning har ökat under pandemin och invånarna vill se mer av allmänna träningsplatser och belysta motions- och skidspår.

Förbättringar

Områden Lysekils kommun behöver arbeta mer med är tillgången till samhällsservice, resor och kommunikationer, trygghet i samhället samt medborgares möjligheter att påverka innehållet i politiska beslut.

Lysekils kommun har under 2020-2021 genomfört en medborgardialog med fokus på trygghetsfrågan, där det sista dialogmötet genomfördes den 7 december 2021. Dialogerna har bland annat resulterat i ett antal föreslagna aktiviteter och dessa kommer att finnas med i kommunens fortsatta trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete som kommer att publiceras löpande på vår webbplats lysekil.se.

Medborgarundersökningen ger oss viktiga kunskaper om områden vi är bra på och ska vara stolta över men också verksamhetsområden som vi behöver satsa extra på för att skapa utveckling framåt. Jag är verkligen glad för att så många valt att besvara enkäten. Det är tillsammans vi kan skapa skillnad, säger kommundirektör Karolina Samuelsson.

Hur gjordes undersökningen?

I SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Några av de områden som undersöks är skola och omsorg, boende och boendemiljö, trygghet i samhället, jämlikhet och integration samt förtroende.
SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning som görs på uppdrag av kommuner för att mäta hur invånarna ser på sin kommun.

Undersökningen ger bland annat svar på frågor om hur olika grupper i kommunen tycker att verksamheter, samhällsservice, klimat- och miljöarbete och underhåll av den offentliga miljön i kommunen fungerar. Det är även möjligt att jämföra kommunens resultat med andra kommuner och riket som helhet. SCB:s medborgarundersökning genomförs en gång per år och enkäten kan besvaras antingen via en pappersenkät eller på webben.

Medborgarundersökningen 2021

Från och med 2021 års undersökning har enkätens upplägg och struktur förändrats. Frågorna ställs nu på ett annat sätt och även svarsskalan är ny. Frågornas placering kopplat till ett område är också annorlunda jämfört med tidigare.

Till exempel ställs fler frågor kring trygghet, integration och delaktighet. Tidigare fanns en övre gräns på 84 år för att kunna ingå i urvalet. Numera finns det ingen övre åldersgräns, detta för att möjliggöra för fler att tycka till om sin kommun.

Enkäten skickades ut av SCB (statistiska centralbyrån) till 1200 slumpvis utvalda personer i Lysekils kommun. Svarsfrekvensen var efter enkäten stängt 42 %.

På SCB:s webbplats kommer alla resultat från de kommuner som deltagit att publiceras inom kort.