Meny
Ikon utropstecken

Planerat underhåll på kommunens e-tjänster - störningar kan förekomma. Mer information

Med gemensam kraft - november

Med gemensam kraft agerar och verkar vi för ett tryggt, säkert och socialt hållbart Lysekils kommun. Här kan du varje månad läsa om pågående arbete och aktuella nyheter.

Upplägg kommunikation

Du som läser denna nyhet läser nu inledningen på en återkommande kommunikation i det gemensamma arbetet med trygghet och säkerhet i Lysekils kommun.

Ambitionen är att varje månad publicera kommunikation kring arbetet bestående dels av en informativ och kort film från någon del av det gemensamma arbetet, dels av en skriftlig information som kompletterar filmen och som berättar om pågående arbete och aktuella nyheter.

Med gemensam kraft - arbetet bedrivs tillsammans

Inom vår kommun bedrivs det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet tillsammans och i samverkan med många olika aktörer. Arbetet utgår från en gemensam lägesbild som skapas veckovis och utgör ett underlag för prioritering av det dagliga arbetet hos alla aktörer som ingår i arbetet.

Till denna nyhet kan du via vår film möta några av alla de aktörer som med gemensam kraft agerar och verkar för ett tryggt och säkert Lysekils kommun.

Närvarande resurser - november

  • Fritidsledare vid enheten Ung Utveckling var i tjänst enligt schema. Dels genom fritidsgårdsverksamheten i Gullmarsborg, dels genom fältande verksamhet torsdagar till och med lördagar varje vecka och dels i rollen som arrangör av sponanaktiviteter runt om i vår kommun.
  • Trygghetsvärdar från Lysekilsbostäder arbetade kvällstid varierande dagar ute på fältet inom, och i anslutning till, bostadsbolagets fastigheter och bostadsområden.
  • Väktare ronderade kommunala fastigheter under varierade tider alla dagar i veckan.
  • Polisen - se avsnittet Polismyndighetens information

Samlad lägesbild - november

Under den gångna perioden har det varit höstlov i skolan vilket inneburit att fler barn och unga varit ute sena tider på dygnet. I samband med höstlovsveckan (vecka 44) firades även Halloween runt om i kommunen, där läskiga och ibland skrämmande utklädnader ären del av firandet.

Det har under perioden begåtts brottsliga gärningar inom kommunen, däribland en gärningsperson som hotade en taxichaufför med vad som uppfattades vara en pistol samt rån i bostad där bland annat datorskärmar tillgreps, kan samtliga antas ha skapat oro och otrygghet hos allmänheten.

Generellt sett konstateras att november, sett till antalet anmälda brott och inträffade eller hanterade händelser hos de deltagande aktörerna, varit en lugn period.

Polismyndighetens information - november

Statistik - anmälda brott

Under perioden vecka 43 till och med vecka 46 inkom sammanlagt 167 anmälningar.

Av totala antalet anmälningar utgjorde 15 anmälningar om våldsbrott och sju (7) anmälningar om skadegörelse samt 23 anmälningar om tillgrepp/stöld.

Inflödet av anmälningar har enligt kommunpolisen varierat under perioden. När det varit toppar av anmälningar har det vid genomgång visat sig handla om anmälda bedrägerier. Dels bedräger där privatpersoner som utsatts för bedrägerier via telefonsamtal varit målsägare, dels bedrägerier där en nationell myndighet varit målsägare och själva anmält bidragsbedrägerier som de utsatts för.

Aktiviteter - polisens arbete

Under den gångna perioden har Polismyndigheten, utöver hanteringen av skarpa larm, arbetat med:

  • Insatser mot narkotika
  • Skolbesök
  • Fotpatrulleringar
  • Fordons- och förarkontroller
  • Krogtillsyner

Pågående arbete och samlad kommunikation

Utvärdering av insatsen med ordningsvakter

Nu har arbetet inletts med att utvärdera insatsen med ordningsvakter, som genomfördes vecka 28 - 37 i år.

Planering av jullovsaktiviteterna

Nu pågår planeringen av jullovsaktiviteterna. Förutom aktiviteter som anordnas av kommunen är de olika aktiviteter som föreningar bidrar med en mycket viktig del i utbudet. Många barn och unga är intresserade av sport och idrott, men det finns också en stor grupp unga som önskar ett större utbud av kreativa aktiviteter som till exempel dans, musik, teater, konst, skapande och litteratur.

Nu finns det möjighet för föreningar som kanske vill rekrytera fler medlemmar att visa upp sin verksamhet samtidigt som våra barn och unga får möjlighet att prova på nya aktiviteter. Läs mer i nyheten nedan.

Närvaro utifrån den gemensamma lägesbilden

De aktörer som har verksamhet på fältet utanför kontorstid, så som Polisen, Wallins Bevakningstjänst och Ung Utveckling är alla med och skapar den gemensamma lägesbilden som de har med sig i prioriteringen av sitt dagliga arbete.

Digital orosanmälan

Socialförvaltningen har under 2021, i samarbete med SML-IT, skapat en e-tjänst för orosanmälan. Avsikten har varit att förtydliga tillvägagångssättet för hur du gör en orosanmälan, både som privatperson och som medarbetare i kommunens verksamheter. Läs gärna nyheten nedan - "Ska jag göra en orosanmälan?"

Uppföljning av arbetet 2021

Just nu pågår en uppföljning av det arbete som bedrivits under 2021 och de aktiviteter som genomförts. En första föredragning kommer genomföras i styrgruppen för det gemensamma trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet den 30 november och därefter kommer motsvarande föredragning att genomföras i kommunstyrelsen i början av 2022.

Prioriterade fokusområden med tillhörande aktiviteter

Läs mer om våra gemensamma fokusområden och de tillhörande aktiviteterna via länken nedan.

Nyheter - oktober

Nyheter - november

Användbara telefonnummer

Vid akuta händelser och pågående brott ska du alltid ringa 112!

Om du observerar händelser som du vill informera den kommunala verksamheten om finns nu trygghetstelefonen aktiverad och är öppen dygnet runt, alla dagar i veckan.

Trygghetstelefonen nås på telefonnummer 031-334 12 19.

Ytterligare användbara telefonnummer är:

Det kommunala uppdraget

Kommunen har olika insatser att sätta in för att påverka en uppkommen situation och komplettera polisens insatser. Vårt huvudsakliga uppdrag är långsiktigt förebyggande genom exempelvis väl fungerande skola, socialtjänst och brottsförebyggande arbete.

Den strategiska samverkan inom trygghetsarbetet i kommunen (enligt metoden Effektiv Samordning för Trygghet, EST) har under åren utvecklats från informationsdelning till gemensamma analyser och gemensamma åtaganden. Detta är en grund för att kommunen samordnat och systematiskt ska kunna identifiera sociala risker samt bemöta social oro och brottslighet som riskerar att skapa otrygghet i samhället.

Även i arbetet med EST samverkar kommunen tätt med Polismyndigheten utifrån de olika uppdrag och möjligheter myndigheterna har att agera verkningsfullt.