Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Dialog om ny vision för Lysekils kommun

Enkät Lysekil 2030 var viktigt underlag när politiker och tjänstemän samlades för att arbeta vidare med ny vision för Lysekils kommun.

Torsdagen den 16 mars samlades kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämndernas presidier och kommunchefens ledningsgrupp för dialog om ny vision för Lysekils kommun.

Visionen ska fungera som ledstjärna i kommunens arbete och utveckling och ange ett önskvärt resultat på lång sikt, 10 år eller mer. Den ska ge inriktning, energi och visa vägen framåt.

Enkätsvaren från enkät Lysekil 2030 viktigt underlag

Våren och sommaren 2016 genomfördes enkät Lysekil 2030 som riktade sig till kommuninvånare, företagare, föreningar och besökare. Enkäten handlade om hur man ser på Lysekils kommun som plats och vilka utmaningar och möjligheter som finns.

Enkätsvaren är nu sammanfattade och kommer att presenteras här på Lysekils kommuns externa webbplats under våren.

Inför mötet hade alla deltagare fått ta del av enkätsammanställningen samt ett förslag till vision. Visionsförslaget var baserat på de svar som framkommit i enkäten samt Lysekils kommuns fem utvecklingsområden.

Gruppdialoger för att tänka klokt tillsammans

Med enkätsammanställningen och visionsförslaget som grund genomfördes två olika gruppdialoger för att tänka klokt tillsammans.

Materialet från gruppdialogerna kommer att bearbetas vidare och den 18 maj ska kommunfullmäktige fatta beslut om ny vision för Lysekils kommun.