Meny
Ikon utropstecken

Planerat underhåll på kommunens e-tjänster - störningar kan förekomma. Mer information

Förslag till planprogram för flerbostadsområde vid Mariedal

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med plankonsult från Malmström Edström tagit fram ett förslag till planprogram för flerbostadsområdet vid Mariedal.

Kungörelse om programsamråd

Gällande planprogram för Mariedalsområdet, Mariedal 3:19 m.fl. Lysekil, Lysekils kommun.

Planprogrammet skickas ut på programsamråd mellan 2021-07-15 till och med 2021-09-10, och kungörs härmed för kännedom och eventuellt yttrande.

En långsiktig utvecklingsinriktning för området

Planprogrammet syftar till att ge underlag till en långsiktig utvecklingsinriktning för området och att utreda förutsättningarna för ett antal förtätningsförslag inom flerbostadsområdet. Programförslaget omfattar ca 140 nya lägenheter med varierande upplåtelseform.

Anmälan till digitalt programsamrådsmöte

Samhällsbyggnadsnämnden inbjuder fastighetsägare, hyresgäster och andra intresserade till ett digitalt programsamrådsmöte om planförslaget den 2 september 2021, kl. 17.30-19.00.

Anmälan sker via telefon eller e-post senast 1 september till:
E-post: planochbygg@lysekil.se eller
Telefon: 0523–613342.
Vi skickar därefter en bekräftelse via e-post med digital länk till mötet samt mötesinstruktioner.

Ta del av planhandlingar

Planhandlingar finns tillgängliga på kommunens hemsida. Planhandlingarna finns även tillgängliga i Kommunhuset, Kungsgatan 44, Lysekil.

Med anledning av rådande omständigheter med covid-19 ber vi er kontakta oss via mail eller telefon för att ta del av planhandlingarna.

Synpunkter

Eventuella synpunkter på planförslaget önskar vi få skriftligt senast 2021-09-10. Ange diarienummer ”SBN B-2020-550” , ditt namn och din fastighetsbeteckning.

Adress: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Planenheten, Lysekils kommun, 453 80 Lysekil
eller
E-post: planochbygg@lysekil.se.

Information om planarbetet

Ytterligare upplysningar om planarbetet kan lämnas av
Fredrik Jonasson, Tel 0523-613369, e-post: fredrik.jonasson@lysekil.se
Maria Gillberg, Tel 0523- 613342, e-post: maria.gillberg@lysekil.se