Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Förstärkt trygghetsarbete – vecka 52

Varje vecka kan du läsa en lägesrapport om det förstärkta trygghetsarbetet i Lysekils kommun.

Som en del i det intensifierade trygghetsarbetet kommer vi berätta om det förebyggande arbetet, vilka funktioner som har varit närvarande på allmänna platser i kommunen samt den gångna veckans händelser och åtgärder.

Denna veckas lägesrapport är sammanställd utifrån fältteamets rapporter från arbetspassen den gångna veckan och efter avstämning med lokalpolisområdet västra Fyrbodal. I mellandagarna är det uppehåll i måndagsavstämningarna i det operativa trygghetsteamet, men dessa återupptas på måndag den 4 januari.

Ett försiktigt gott nytt år!

Du som planerar att fira in det nya året med fyrverkerier ber vi vara extra försiktig i år. En olycka uppstår lätt och i årets nyårsfirande skulle en eventuell olycka hanteras av en redan belastad sjukvård. Så var aktsam och håll dig nykter om du ska hantera fyrverkerier så får vi alla ett gott nytt år

Vad gäller för fyrverkerier?

Lysekils kommun, Polismyndigheten och Räddningstjänsten Mitt Bohuslän får många frågor om vad som gäller kring fyrverkerier i dessa dagar.

Kommunen, i vårt fall genom kommunalförbundet Räddningstjänsten Mitt Bohuslän, handlägger tillstånd för försäljning av fyrverkerier utifrån Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps föreskrifter och allmänna råd om hantering av explosiva varor (MSBFS 2019:1).

Polismyndigheten handlägger tillstånd för användande av fyrverkerier utifrån ordningslagens (1993:1617) regelverk. Vid dessa tillståndsansökningar via Polismyndigheten kan kommunen vara remissinstans och ha möjlighet att komma med synpunkter. Som stöd har kommunen lokala ordningsföreskrifter som anger inom vilket geografiskt område och mellan vilken tidpunkt som tillstånd kan beviljas.

All användning kräver inte tillstånd - men all användning kräver aktsamhet

Det är inte all användning av fyrverkerier som kräver tillstånd. Men krav på aktsamhet och ett användande som följer instruktionerna för den fyrverkeripjäs som du använder finns alltid. Om du uppsåtligen skjuter av fyrverkerier på ett felaktigt sätt kan det vara brottsligt och hanteras då av Polismyndigheten.

Förstärkta trygghetsarbetet 2020

Sedan juni 2020 har Lysekils kommun bedrivit ett förstärkt trygghetsarbete. Delar av det som utgjort det förstärkta trygghetsarbetet, så som hamnvärdar och fältteamsverksamhet, har redan utvärderats och visat på positiva effekter. Samtidigt är en övergripande utvärdering av det förstärkta trygghetsarbetet i en avslutande fas.

Förstärkta trygghetsarbetet 2020 blir det "nya normala" trygghetsarbetet 2021

Redan nu kan vi konstatera att det förstärkta trygghetsarbetet 2020 blir det "nya normala" trygghetsarbetet 2021. Det kommunala trygghetsarbetet, i tät samverkan med Polismyndigheten, Lysekilsbostäder, ABF och andra viktiga aktörer kommer fortsätta vara lika högt prioriterad som under 2020. Trygghetsarbetet behöver bedrivas långsiktigt och med tydligt fokus på att förebygga och främja samtidigt som det ska finnas en fortsatt förmåga att agera mer reaktivt, därför förbereds det förstärkta trygghetsarbetet för att bli en del av den ordinarie linjeorganisationen.

Ung Utveckling - ny enhet skapas 2021

Ett exempel på det som kommer under nästa år är den nya enheten "Ung Utveckling" som kommer skapas under våren och där Lysekils kommun nu inlett rekryteringsförfarande av chefsfunktionen. Syftet med den nya enheten är att skapa en tydlig organisation för Lysekils kommuns förebyggande barn- och ungdomsarbete. Vi behöver möta nya och växlande behov för att nå ett socialt hållbart samhälle. 

Under januari månad kommer mer nyheter i trygghetsarbetet att publiceras allt eftersom. Tillsammans och i samverkan skapar vi förutsättningar för ett tryggare Lysekils kommun.

Vilka har varit närvarande i kommunen i veckan?

  • Fritidsledare var i tjänst enligt schema.
  • Ett utökat fältteam har varit ute från julafton och över julhelgen (torsdag t.o.m. söndag) på varierande tider under kväll och tidig natt. De har rört sig över stora delar av kommunen och har sökt upp platser där ungdomsgrupper vistats.
  • Polisen se information under rubriken Polismyndighetens information.

Genomförda aktiviteter vecka 52

Fritidsverksamheten - Öppen fritidsgårdsverksamhet har varit igång under den gångna veckan enligt schema.

Händelser och åtgärder vecka 52

Allmän beskrivning

Fältteamet har arbetat under varierande tider under julafton, juldagen, annandag jul och söndag. Samtliga rapporter från arbetspassen beskriver lugna kvällar med få människor i rörelse utomhus.

Fälteamet har besökt platser runt om i kommunen där ungdomar vanligtvis samlas. Enstaka ungdomar har skjutsats hem under kvällarna och reflexer har delats ut till flera av de personer som fällteamet har pratat med under arbetspassen.

Lysekil

Händelse: Samtal inkom till Fältteamets telefon om A-traktorer som var högljudda vid parkeringsområde i anslutning till livsmedelsbutik utanför centrala Lysekil.
Åtgärd: Fältteamet arbetade inte vid tidpunkten för det aktuella samtalet, men ringde upp inringaren dagen efter för avstämning och uppföljning.

Händelse: Samtal via Trygghetstelefonen om unga personer som sprang omkring längs gata i centrala Lysekil och sköt fyrverkerier.
Åtgärd: Fältteamet åkte direkt mot platsen, men konstaterade vid ankomst att inga personer var kvar i området.

Händelse: Samtal via Trygghetstelefonen om att en hög med brända reklamtidningar hade hittats på en förskola i centrala Lysekil. Inringaren beskrev att det luktade bränt och misstänkte att någon försökt att elda tidningarna, som låg slängda nära förskolans fasad.
Åtgärd: Fältteamet åkte till platsen och upptäckte högen med reklamtidningar som på grund av regnandet nu var genomblöta. Inga personer påträffades i närheten och ingen brandfara förelåg. Fastighetsenheten hanterade de brända resterna av reklamtidningarna dagen efter.

Polismyndighetens information för vecka 52

Polismyndigheten rapporterar om en vecka och julhelg, som jämfört med tidigare julhelger, har varit mycket lugn. En del av förklaringen till detta är de rådande restriktionerna kring covid-19 som begränsat exempelvis firande med alkohol i större sällskap.

Polismyndigheten återkommer med statistik kring anmälda brott i nästa veckas trygghetsrapport då lokala strategiska funktioner är åter i tjänst efter jul- och nyårshelgerna.

Var med och bidra

Har du sett något som kan vara bra för Polisen att veta om? Tipsa Polisen på polisen.se Länk till annan webbplats. eller ring 114 14

Du som är vuxen behövs där våra barn och unga vistas. Ta gärna en extra promenad eller besök platser där barn och unga brukar vara. Det ger en ökad trygghet för både unga och vuxna.

Förälder/Vårdnadshavare, bry dig om – i stort och smått. Som förälder eller vårdnadshavare, engagera dig i ditt barn. Vilka kompisar umgås ditt barn med och vad gör de? Vart går de på kvällar och helger? När – och hur – kommer de hem?

Prata med ditt barn och lyssna noga. Prata om risker och problem. Och gör det tidigt, innan de kommer i kontakt med alkohol och narkotika på egen hand. På så sätt kan du hjälpa barnet att förbereda sig mentalt och bygga upp argument och styrka för att säga nej. Visa att du bryr dig och sätter gränser.

Misstänker du att ett barn far illa eller behöver hjälp? Har du misstankar om att ett barn far illa är det viktigt att du kontaktar socialtjänsten och gör en så kallad orosanmälan så att barnet kan få rätt hjälp. En möjlighet att ge tidig hjälp med stöd eller andra insatser kan vara avgörande för barnets framtid och hälsa. Du har rätt att vara anonym.

Akut hjälp. Om du anser att ett barn är i akut fara bör du anmäla detta till socialtjänstens mottagningsgrupp. Om din oro uppstår efter kontorstid ring polisen på telefon 112, eller socialjouren på telefon 0522-69 74 44.

Behöver du stöd i ditt föräldraskap?

Som förälder är du en mycket viktig del i ditt barns liv. Alla föräldrar stöter någon gång på frågor i sitt föräldraskap som känns svåra och där det kan vara gott att prata med någon. Det finns hjälp och stöd du kan få inom kommunens verksamheter. Stöd till familjen.

Om du är orolig för någon i din närhet kan du göra en orosanmälan. En orosanmälan till socialtjänsten kan vara avgörande för att få till en förändring i deras situation.

Om du har information om händelser som Polisen behöver kännedom om kan du tipsa dem på polisen.se Länk till annan webbplats. eller på 114 14.

Användbara telefonnummer

Vid akuta händelser och pågående brott ska du alltid ringa 112!

Om du observerar händelser som du vill informera den kommunala verksamheten om finns nu trygghetstelefonen aktiverad och är öppen dygnet runt, alla dagar i veckan.

Trygghetstelefonen nås på telefonnummer 031-334 12 19.

Ytterligare användbara telefonnummer är:

Det förstärkta trygghetsarbetet

Bakgrund

Efter en eskalerande oro i kommunen har kommunledningen beslutat att intensifiera trygghetsarbetet.

Det ska ske genom en gemensam inriktning och prioritering samt ökad samverkan både i den egna organisationen och med andra aktörer såsom polis och civilsamhälle. Du hittar mer information i länkarna nedan.

Det kommunala uppdraget

Kommunen har olika insatser att sätta in för att påverka en uppkommen situation och komplettera polisens insatser. Vårt huvudsakliga uppdrag är långsiktigt förebyggande genom exempelvis väl fungerande skola, socialtjänst och brottsförebyggande arbete.

Den strategiska samverkan inom trygghetsarbetet i kommunen (enligt metoden Effektiv Samordning för Trygghet, EST) har under det senaste året utvecklats från informationsdelning till gemensamma analyser och gemensamma åtaganden. Detta är en grund för att kommunen samordnat och systematiskt ska kunna identifiera sociala risker samt bemöta social oro och socialt relaterade problem. Även i arbetet med EST samverkar kommunen tätt med Polismyndigheten utifrån de olika uppdrag och möjligheter myndigheterna har att agera verkningsfullt.


Vad ligger utanför det kommunala uppdraget?

Vi får i samband med händelser ibland önskemål om att kommunen ska agera på saker som ligger utanför vårt mandat och uppdrag, exempelvis:

Nationell lagstiftning - Det är riksdagen som fattar beslut om den lagstiftning vi som kommun har att förhålla oss till

Polisens insatser - styrs av Polismyndigheten och nationell lagstiftning och är inget som vi som kommun har beslutsmandat över.

Det operativa arbetet

Fält- och fritidsverksamheten

Fält- och fritidsverksamhetens uppdrag är att finnas i miljöer där ungdomar finns för att skapa relationer med ungdomar. De gör också konkreta insatser tillsammans med skolor, försöker lotsa ungdomar till fritidsgårdarna, kontaktar föräldrar eller gör orosanmälningar till socialtjänsten. Dess närvaro anpassas efter var ungdomarna väntas röra sig.

Socialtjänsten

Socialtjänsten agerar vid orosanmälningar, i första steget genom att bjuda in barn/unga tillsammans med vårdnadshavare till samtal, för att vid behov besluta om eventuell fortsatt kontakt och/eller åtgärder.

Det är viktigt att veta att socialtjänsten i huvudsak bygger på frivilliga insatser. Tvångsåtgärder mot barn och unga kräver starka skäl som beskrivs i lagstiftning och beslutas av rättsinstans. Socialtjänstens olika verksamheter arbetar också förebyggande med föräldrastöd, föräldrautbildningar och samverkan med skola.

Trygghetsvandrarna

Trygghetsvandrarna är en frivillig aktivitet där engagerade vuxna rör sig i de centrala delarna av Lysekil under kvällstid och tidig natt. En trygghetsvandrare är en privatperson som anmält sig till Trygghetsvandrarna för att bidra till ett tryggare samhälle.

Trygghetsvandrarnas uppdrag är att röra sig i de prioriterade områdena med syftet att vara en vuxen förebild och ett medmänskligt stöd, att se och synas, prata med ungdomar och vara en närvarande vuxen. Trygghetsvandrarna vill gärna bli fler så välkommen att vara med!

Fritidsgården Borgen

Borgen finns på Gullmarsborg och har öppet flera kvällar i veckan och arbetar aktivt för att skapa meningsfulla aktiviteter och positiva mötesplatser tillsammans med ungdomarna som besöker fritidsgården.