Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Förstärkt trygghetsarbete – vecka 49

Varje vecka kan du läsa en lägesrapport om det förstärkta trygghetsarbetet i Lysekils kommun.

Som en del i det intensifierade trygghetsarbetet kommer vi berätta om det förebyggande arbetet, vilka funktioner som har varit närvarande på allmänna platser i kommunen samt den gångna veckans händelser och åtgärder.

Kontinuerliga avstämningar med Polisen är en del av det löpande arbetet med trygghet.

Hög polisnärvaro

Du kanske har märkt att det har varit fler poliser på plats i vår kommun de senaste veckorna? Bakgrunden till den höga polisnärvaron är beslut inom lokalpolisområdet att förstärka närvaron i Lysekils kommun för att arbeta gränssättande och relationsskapande med ungdomar och unga vuxna. Polisen utvärderar sin förstärkta närvaro kontinuerligt.

Gymnasieundervisning på distans

För gymnasieskolan gäller distansundervisning sedan i måndags den 7 december. Distansundervisning kan vara en utmaning för vissa elever som behöver de rutiner och stöd som det medför att ha undervisning på plats.

Att gymnasieundervisning återigen gått över till distansundervisning innebär inte att det är ett tidigarelagt jullov. Det är viktigt att du som vårdnadshavare vet vad din ungdom i gymnasieålder gör både under "skoltid" och på fritiden.

Vilka har varit närvarande i kommunen i veckan?

  • Fritidsledare var i tjänst enligt schema.
  • Ett utökat fältteam har varit ute torsdag till söndag på varierande tider under kväll och tidig natt. De har rört sig över stora delar av kommunen och har sökt upp platser där ungdomsgrupper vistats.
  • Polisen se information under rubriken Polismyndighetens information.

Genomförda aktiviteter vecka 49

Medborgardialog - Att samla in synpunkter och tankar från de som bor och verkar i Lysekils kommun i ett medborgardialogsarbete är en del i det förstärkta trygghetsarbetet. Dialogen är igång och vi samlar in värdefulla synpunkter och idéer. Läs mer här och anmäl ditt intresse.

Mötesplats Rorkulten - Har du förslag på aktiviteter och/eller vill du vara en del av ABFs verksamhet på Rorkulten? Kontakta samordnare på ABF, Anders C Nilsson på 073-517 31 03.

Fritidsverksamheten - Öppen fritidsgårdsverksamhet som sedan en tid även har öppet på lördagar. Personal från fritid stärker vid behov upp inom kommunens övriga verksamheter.

Händelser och åtgärder vecka 49

Centrala Lysekil

Händelse: Fältteamet besökte livsmedelsbutik i centrala Lysekil där barn och ungdomar befann sig. Barnen och ungdomarna uppgav att de inte hade något speciellt att göra.
Åtgärd: Fältteamet pratade med barnen och ungdomarna som lämnade livsmedelsbutiken.

Händelse: Fältteamet fick samtal från annan kommunal verksamhet dit en ungdom hade kommit och var skärrad och berättat om personer som omhändertagits av polis.
Åtgärd: Fältteamet stöttade den kommunala verksamheten som såg till att ungdomen kördes hem till vårdnadshavare.

Händelse: Samtal till Fältteamet via Trygghetstelefonen om ca tio ungdomar som befann sig utanför en adress i ett bostadsområde i centrala Lysekil. Ungdomarna hade inte setts göra något.
Åtgärd: Fältteamet åkte till platsen och polis anslöt samtidigt. Fältteamet pratade med ungdomarna som uppgav att de upplevde att de jagades och att de inte fick vara ute utan att någon ska klaga på dem. Fältteamet förklarade att de arbetar för allas trygghet och jagar inte någon, men arbetar uppsökande och finns till för alla som bor i kommunen.

Händelse: Fältteamet mötte under kvällen barn i låg- och mellanstadieålder som var ute själva.
Åtgärd: Fältteamet pratade med barnen, gav dem reflexer och körde hem alla till vårdnadshavare.

Händelse: Fältteamet besökte livsmedelsbutik i centrala Lysekil och mötte då två ungdomar som befann sig där.
Åtgärd: Fältteamet pratade med ungdomarna och körde hem dem till bostaden.

Händelse: Uppbruten dörrkarm på tvättstuga i bostadsområde i centrala Lysekil.
Åtgärd: Skadegörelsen hanteras enligt rutin av verksamheten.

Händelse: Vid två tillfällen under veckan har brandlarm utlösts, genom åverkan på larmdon, på skola i centrala Lysekil.
Åtgärd: Händelserna har hanterats enligt rutin i verksamheten.

Brastad

Händelse: Samtal till Fältteamet från lokalt bevakningsbolag om två smällare som väktare hade hört i centrala Brastad.
Åtgärd: Fältteamet uppmanade väktaren att kontakta Polisen som fanns med hög närvaro i kommunen under helgen.

Polismyndighetens information för vecka 49

Polismyndigheten rapporterar om ytterligare en helg med förstärkt närvaro av polis.
Poliserna i yttre tjänst har beskrivit helgen som lugn och trevlig där de har arbetat gränssättande och relationsskapande.

Polismyndigheten har under perioden genomfört fem flygande besiktningar av A-traktorer, varav två fick körförbud. Polisen har även upprättat sex anmälningar om misstänkt narkotikabrott varav tre anmälningar utreds vidare. Av dessa rör sig två om innehav och ett om eget bruk. Polisen har under helgen haft mycket kontakt med ungdomar.

Under veckan har totalt 22 polisanmälningar upprättats, vilket är näst lägst de sienaste fem åren. Av dessa är tre anmälningar om våldsbrott, två om skadegörelse och två om tillgrepp (stöld).

Var med och bidra

Har du sett något som kan vara bra för Polisen att veta om? Tipsa Polisen på polisen.se Länk till annan webbplats. eller ring 114 14

Du som är vuxen behövs där våra barn och unga vistas. Ta gärna en extra promenad eller besök platser där barn och unga brukar vara. Det ger en ökad trygghet för både unga och vuxna.

Förälder/Vårdnadshavare, bry dig om – i stort och smått. Som förälder eller vårdnadshavare, engagera dig i ditt barn. Vilka kompisar umgås ditt barn med och vad gör de? Vart går de på kvällar och helger? När – och hur – kommer de hem?

Prata med ditt barn och lyssna noga. Prata om risker och problem. Och gör det tidigt, innan de kommer i kontakt med alkohol och narkotika på egen hand. På så sätt kan du hjälpa barnet att förbereda sig mentalt och bygga upp argument och styrka för att säga nej. Visa att du bryr dig och sätter gränser.

Misstänker du att ett barn far illa eller behöver hjälp? Har du misstankar om att ett barn far illa är det viktigt att du kontaktar socialtjänsten och gör en så kallad orosanmälan så att barnet kan få rätt hjälp. En möjlighet att ge tidig hjälp med stöd eller andra insatser kan vara avgörande för barnets framtid och hälsa. Du har rätt att vara anonym.

Akut hjälp. Om du anser att ett barn är i akut fara bör du anmäla detta till socialtjänstens mottagningsgrupp. Om din oro uppstår efter kontorstid ring polisen på telefon 112, eller socialjouren på telefon 0522-69 74 44.

Behöver du stöd i ditt föräldraskap?

Som förälder är du en mycket viktig del i ditt barns liv. Alla föräldrar stöter någon gång på frågor i sitt föräldraskap som känns svåra och där det kan vara gott att prata med någon. Det finns hjälp och stöd du kan få inom kommunens verksamheter. Stöd till familjen.

Om du är orolig för någon i din närhet kan du göra en orosanmälan. En orosanmälan till socialtjänsten kan vara avgörande för att få till en förändring i deras situation.

Om du har information om händelser som Polisen behöver kännedom om kan du tipsa dem på polisen.se Länk till annan webbplats. eller på 114 14.

Användbara telefonnummer

Vid akuta händelser och pågående brott ska du alltid ringa 112!

Om du observerar händelser som du vill informera den kommunala verksamheten om finns nu trygghetstelefonen aktiverad och är öppen dygnet runt, alla dagar i veckan.

Trygghetstelefonen nås på telefonnummer 031-334 12 19.

Ytterligare användbara telefonnummer är:

Det förstärkta trygghetsarbetet

Bakgrund

Efter en eskalerande oro i kommunen har kommunledningen beslutat att intensifiera trygghetsarbetet.

Det ska ske genom en gemensam inriktning och prioritering samt ökad samverkan både i den egna organisationen och med andra aktörer såsom polis och civilsamhälle. Du hittar mer information i länkarna nedan.

Det kommunala uppdraget

Kommunen har olika insatser att sätta in för att påverka en uppkommen situation och komplettera polisens insatser. Vårt huvudsakliga uppdrag är långsiktigt förebyggande genom exempelvis väl fungerande skola, socialtjänst och brottsförebyggande arbete.

Den strategiska samverkan inom trygghetsarbetet i kommunen (enligt metoden Effektiv Samordning för Trygghet, EST) har under det senaste året utvecklats från informationsdelning till gemensamma analyser och gemensamma åtaganden. Detta är en grund för att kommunen samordnat och systematiskt ska kunna identifiera sociala risker samt bemöta social oro och socialt relaterade problem. Även i arbetet med EST samverkar kommunen tätt med Polismyndigheten utifrån de olika uppdrag och möjligheter myndigheterna har att agera verkningsfullt.


Vad ligger utanför det kommunala uppdraget?

Vi får i samband med händelser ibland önskemål om att kommunen ska agera på saker som ligger utanför vårt mandat och uppdrag, exempelvis:

Nationell lagstiftning - Det är riksdagen som fattar beslut om den lagstiftning vi som kommun har att förhålla oss till

Polisens insatser - styrs av Polismyndigheten och nationell lagstiftning och är inget som vi som kommun har beslutsmandat över.

Det operativa arbetet

Fält- och fritidsverksamheten

Fält- och fritidsverksamhetens uppdrag är att finnas i miljöer där ungdomar finns för att skapa relationer med ungdomar. De gör också konkreta insatser tillsammans med skolor, försöker lotsa ungdomar till fritidsgårdarna, kontaktar föräldrar eller gör orosanmälningar till socialtjänsten. Dess närvaro anpassas efter var ungdomarna väntas röra sig.

Under sommarmånaderna arrangeras en mängd olika aktiviteter för barn och ungdomar i Lysekils kommun. Vill du veta mer om detta är du välkommen att kontakta fritidsenheten via kommunens växel på 0523 – 61 30 00.

Socialtjänsten

Socialtjänsten agerar vid orosanmälningar, i första steget genom att bjuda in barn/unga tillsammans med vårdnadshavare till samtal, för att vid behov besluta om eventuell fortsatt kontakt och/eller åtgärder.

Det är viktigt att veta att socialtjänsten i huvudsak bygger på frivilliga insatser. Tvångsåtgärder mot barn och unga kräver starka skäl som beskrivs i lagstiftning och beslutas av rättsinstans. Socialtjänstens olika verksamheter arbetar också förebyggande med föräldrastöd, föräldrautbildningar och samverkan med skola.

Trygghetsvandrarna

Trygghetsvandrarna är en frivillig aktivitet där engagerade vuxna rör sig i de centrala delarna av Lysekil under kvällstid och tidig natt. En trygghetsvandrare är en privatperson som anmält sig till Trygghetsvandrarna för att bidra till ett tryggare samhälle.

Trygghetsvandrarnas uppdrag är att röra sig i de prioriterade områdena med syftet att vara en vuxen förebild och ett medmänskligt stöd, att se och synas, prata med ungdomar och vara en närvarande vuxen. Trygghetsvandrarna vill gärna bli fler så välkommen att vara med!

Fritidsgården Borgen

Borgen finns på Gullmarsborg och har öppet flera kvällar i veckan och arbetar aktivt för att skapa meningsfulla aktiviteter och positiva mötesplatser tillsammans med ungdomarna som besöker fritidsgården.