Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Förstärkt trygghetsarbete – vecka 41

Varje vecka kan du läsa en lägesrapport om det förstärkta trygghetsarbetet i Lysekils kommun.

Som en del i det intensifierade trygghetsarbetet kommer vi berätta om det förebyggande arbetet, vilka funktioner som har varit närvarande på allmänna platser i kommunen samt den gångna veckans händelser och åtgärder.

Kontinuerliga avstämningar med Polisen är en del av det löpande arbetet med trygghet.

Tillsammans bryter vi beteendemönstret

Kommunen uppmärksammar att det under en längre tid förekommit händelser relaterade till barn och ungdomar som uppvisar ett så kallat normbrytande beteende. Med normbrytande beteende menar vi negativa destruktiva beteenden som på olika sätt innebär överträdelser mot regler eller normer i samhället.

Normbrytande beteende kan vara allt från allvarligt bryta mot föräldrars regler, skolka, snatta, stjäla, utföra skadegörelse och klottra till grövre förseelser såsom slåss, hota, sexuellt ofreda andra eller plåga djur.

Kommunen bedriver förebyggande arbete genom flera olika insatser. Förebyggande arbete syftar till att förhindra att problem uppstår. Några exempel är den öppna fritidsgårdsverksamheten, fältverksamheten och det förstärkta fältteamet, familjecoach (kopplat till socialtjänsten) samt stöd till föreningar för ökat antal föreningsaktiviteter. Grunden för arbetet är relationsbyggande, tillitsskapande och gränssättande.

För att lyckas i arbetet med att förändra barn och ungdomars beteende och minska risken för skadegörelse och andra destruktiva handlingar är dock ditt engagemang som vårdnadshavare, eller annan viktig vuxen, helt avgörande. Kommunen önskar att du som är vuxen samtalar med barn och ungdomar om effekten av normbrytande beteenden. Det är också av största betydelse att du är delaktig i ditt barns liv så att du vet vad ditt barn gör.

Det finns en trygghetstelefon – 031-334 12 19

Lysekils kommun har, i samarbete med SOS Alarm, skapat en trygghetstelefon dit du som allmänhet kan ringa dygnet runt och rapportera om oroliga situationer eller andra ordningsstörningar.

Vad är trygghetstelefonen?

Trygghetstelefonen är en kontaktpunkt dit allmänheten kan ringa dygnet runt, alla dagar i veckan, för att informera och rapportera om oroliga situationer eller andra ordningsstörningar som är pågående i vår kommun.

Vid akuta händelser och pågående brott - ring 112

Det ersätter inte larmnumret 112, men är ett komplement för att underlätta för dig som allmänhet att rapportera om händelser och för oss som kommun att så snabbt som möjligt kunna agera.

Vilka har varit närvarande i kommunen i veckan?

  • Fritidsledare var i tjänst enligt schema.
  • Ett utökat fältteam har varit ute torsdag till söndag, varierande tider under kväll och tidig natt. De har rört sig över stora delar av kommunen och har sökt upp platser där ungdomsgrupper vistats.
  • Polisen har arbetat enligt ordinarie bemanning.

Genomförda aktiviteter vecka 41

Trygghetsrond - Trygghetsrond är en metod för att gemensamt med berörda kommuninvånare och verksamheter se över den fysiska miljön i ett avgränsat geografiskt område för att hitta möjliggöra åtgärder för en tryggare och säkrare miljö. Den här gången användes den metoden i området kring Kronberget. Boende i området deltog tillsammans med kommunen och Polisen.

Ett protokoll upprättas i samband med varje trygghetsrond och nästa steg är nu för de kommunala verksamheterna att tillsammans planera för lämpliga och effektiva åtgärder i den fysiska miljön samtidigt som Polisen får ta ställning till åtgärdsförslag som lyftes och som berör deras ansvarsområde.

Medborgardialog - Att samla in synpunkter och tankar från de som bor och verkar i Lysekils kommun i ett medborgardialogsarbete är en del i det förstärkta trygghetsarbetet. Dialogen är igång och vi samlar in värdefulla synpunkter och idéer. Var gärna med och delta!

Mötesplats Rorkulten - Språkcafé med odlingstema samt övriga aktiviteter enligt planering. Vid frågor kontakta samordnare på ABF, Anders C Nilsson på 073‑501 11 28.

Fritidsverksamheten - Den förstärkta fritidsverksamheten har genomfört ytterligare riktade aktiviteter utöver den befintliga öppna fritidsgårdsverksamheten.

Fritidsenheten - Information har gått ut om utökat föreningsstöd för aktiviteter under höstlovet.

Händelser och åtgärder

Centrala Lysekil

Händelse: Krossad ruta till en tvättstuga i ett flerbostadshus.
Åtgärd: Hanteras enligt bostadsbolagets rutiner.

Händelse: Skadegörelse genom krossat fönster på en centralt belägen fastighet. Någon har kastat in en sten.
Åtgärd: Anmälan till Polismyndigheten.

Händelse: Skadegörelse på parkerade fordon där bland annat sidospeglar har brutits av.
Åtgärd: Fordonsägarna uppmanas att polisanmäla händelserna.

Händelse: Skadegörelse på skyltar vid Badhusbergets förskola.
Åtgärd: Hanteras enligt rutin inom verksamheten.

Händelse: Information om att personer har vistats i anslutning till ett centralt beläget bostadsområde under nattetid och skräpat ner vilket skapat olägenhet för fastighetsägare.
Åtgärd: Kontakt med fastighetsägare.

Händelse: Samtal till trygghetstelefonen om att ungdomar vistas inne på förskolans område och att det är misstänkt skadegörelse.
Åtgärd: Kontakt med fältteamet för uppsökande verksamhet.

Händelse: Samtal till trygghetstelefonen om oro då ungdomar rört sig runt bilar på en parkering. Misstanke om planerad skadegörelse alternativt stöld.
Åtgärd: Informationen vidarebefordrades till Polisen samt till kommunens fältteam.

Händelse: Samtal till trygghetstelefonen om en grupp ungdomar som befinner sig vid entren till en kommunal fastighet. Information om att gruppen uppträdde störande.
Åtgärd: Informationen vidareförmedlades till fastighetsjouren.

Händelse: Fältteamet hade på kvällstid kontakt med ett barn som cyklade på trottoaren utan hjälm och belysning.
Åtgärd: Hembesök hos barnet och samtal med vårdnadshavaren.

Händelse: Fältteamet fick kontakt med ungdomar som uppträdde påverkat
Åtgärd: Orosanmälan gjord till socialtjänsten.

Händelse: Information om att en man regelbundet uppehåller sig vid livsmedelsbutiker och förser ungdomar i tonåren med tobak.
Åtgärd: Polisen är tipsad och fältteamet har fått informationen.

Händelse: Samtal till trygghetstelefonen om att det är hög ljudnivå vid en entré till en matvarubutik.
Åtgärd: Fältteamet åkte dit men när de kom dit är det tomt och lugnt.

Händelse: En av kommunens bilar utsattes för skadegörelse när den stod parkerad.
Åtgärd: Skadegörelsen är anmäld till Polisen och hanteras enligt rutin inom verksamheten.

Brastad

Händelse: Samtal till trygghetstelefonen om att A-traktorer framförs på ett trafikfarligt sätt i Brastad.
Åtgärd: Fältteamet samtalar med förarna om riskerna med aktiviteten.

Mariedalsskolan

Händelse: Verksamheten har noterat att någon har eldat med hårspray på skolgården. De har även noterat att en del ungdomar vistas på skolområdet efter skoltid och rökning förekommer bland dessa ungdomar.
Åtgärd: Hanteras inom verksamheten. Fältteamet besöker området när de arbetar.

Gullmarsgymnasiet Campus Väst

Händelse: Stöld av extraljus från en av skolans fordon.
Åtgärd: Hanteras enligt rutin inom verksamheten. Polisanmälan gjord.

Polismyndighetens information för vecka 41

Under veckan har 33 brott anmälts vilket Polisen anser vara ett relativt lågt antal anmälningar.

Det handlar om fem anmälningar om våld, fyra skadegörelseanmälningar och nio anmälningar om stöld.

Polisen uppger att de har haft god närvaro under veckan och har bland annat genomfört en trygghetsrond på Kronberget tillsammans med kommun och fastighetsägare. Under helgen genomfördes kontroll och besök av de krogar som var öppna. Det fanns inget avvikande att rapportera från besöken.

I händelse av brott är det viktigt att det anmäls till Polisen.

Var med och bidra

Har du sett något som kan vara bra för Polisen att veta om? Tipsa Polisen på polisen.se Länk till annan webbplats. eller ring 114 14

Du som är vuxen behövs där våra barn och unga vistas. Ta gärna en extra promenad eller besök platser där barn och unga brukar vara. Det ger en ökad trygghet för både unga och vuxna.

Förälder/Vårdnadshavare, bry dig om – i stort och smått. Som förälder eller vårdnadshavare, engagera dig i ditt barn. Vilka kompisar umgås ditt barn med och vad gör de? Vart går de på kvällar och helger? När – och hur – kommer de hem?

Prata med ditt barn och lyssna noga. Prata om risker och problem. Och gör det tidigt, innan de kommer i kontakt med alkohol och narkotika på egen hand. På så sätt kan du hjälpa barnet att förbereda sig mentalt och bygga upp argument och styrka för att säga nej. Visa att du bryr dig och sätter gränser.

Misstänker du att ett barn far illa eller behöver hjälp? Har du misstankar om att ett barn far illa är det viktigt att du kontaktar socialtjänsten och gör en så kallad orosanmälan så att barnet kan få rätt hjälp. En möjlighet att ge tidig hjälp med stöd eller andra insatser kan vara avgörande för barnets framtid och hälsa. Du har rätt att vara anonym.

Akut hjälp. Om du anser att ett barn är i akut fara bör du anmäla detta till socialtjänstens mottagningsgrupp. Om din oro uppstår efter kontorstid ring polisen på telefon 112, eller socialjouren på telefon 0522-69 74 44.

Behöver du stöd i ditt föräldraskap?

Som förälder är du en mycket viktig del i ditt barns liv. Alla föräldrar stöter någon gång på frågor i sitt föräldraskap som känns svåra och där det kan vara gott att prata med någon. Det finns hjälp och stöd du kan få inom kommunens verksamheter. Stöd till familjen.

Om du är orolig för någon i din närhet kan du göra en orosanmälan. En orosanmälan till socialtjänsten kan vara avgörande för att få till en förändring i deras situation.

Om du har information om händelser som Polisen behöver kännedom om kan du tipsa dem på polisen.se Länk till annan webbplats. eller på 114 14.

Användbara telefonnummer

Vid akuta händelser och pågående brott ska du alltid ringa 112!

Om du observerar händelser som du vill informera den kommunala verksamheten om finns nu trygghetstelefonen aktiverad och är öppen dygnet runt, alla dagar i veckan.

Trygghetstelefonen nås på telefonnummer 031-334 12 19.

Ytterligare användbara telefonnummer är:

Det förstärkta trygghetsarbetet

Bakgrund

Efter en eskalerande oro i kommunen har kommunledningen beslutat att intensifiera trygghetsarbetet.

Det ska ske genom en gemensam inriktning och prioritering samt ökad samverkan både i den egna organisationen och med andra aktörer såsom polis och civilsamhälle. Du hittar mer information i länkarna nedan.

Det kommunala uppdraget

Kommunen har olika insatser att sätta in för att påverka en uppkommen situation och komplettera polisens insatser. Vårt huvudsakliga uppdrag är långsiktigt förebyggande genom exempelvis väl fungerande skola, socialtjänst och brottsförebyggande arbete.

Den strategiska samverkan inom trygghetsarbetet i kommunen (enligt metoden Effektiv Samordning för Trygghet, EST) har under det senaste året utvecklats från informationsdelning till gemensamma analyser och gemensamma åtaganden. Detta är en grund för att kommunen samordnat och systematiskt ska kunna identifiera sociala risker samt bemöta social oro och socialt relaterade problem. Även i arbetet med EST samverkar kommunen tätt med Polismyndigheten utifrån de olika uppdrag och möjligheter myndigheterna har att agera verkningsfullt.

Kommunen har också en upphandlad väktartjänst som ronderar i geografiskt prioriterade områden.


Vad ligger utanför det kommunala uppdraget?

Vi får i samband med händelser ibland önskemål om att kommunen ska agera på saker som ligger utanför vårt mandat och uppdrag, exempelvis:

Nationell lagstiftning - Det är riksdagen som fattar beslut om den lagstiftning vi som kommun har att förhålla oss till

Polisens insatser - styrs av Polismyndigheten och nationell lagstiftning och är inget som vi som kommun har beslutsmandat över.

Det operativa arbetet

Fält- och fritidsverksamheten

Fält- och fritidsverksamhetens uppdrag är att finnas i miljöer där ungdomar finns för att skapa relationer med ungdomar. De gör också konkreta insatser tillsammans med skolor, försöker lotsa ungdomar till fritidsgårdarna, kontaktar föräldrar eller gör orosanmälningar till socialtjänsten. Dess närvaro anpassas efter var ungdomarna väntas röra sig.

Under sommarmånaderna arrangeras en mängd olika aktiviteter för barn och ungdomar i Lysekils kommun. Vill du veta mer om detta är du välkommen att kontakta fritidsenheten via kommunens växel på 0523 – 613000.

Socialtjänsten

Socialtjänsten agerar vid orosanmälningar, i första steget genom att bjuda in barn/unga tillsammans med vårdnadshavare till samtal, för att vid behov besluta om eventuell fortsatt kontakt och/eller åtgärder.

Det är viktigt att veta att socialtjänsten i huvudsak bygger på frivilliga insatser. Tvångsåtgärder mot barn och unga kräver starka skäl som beskrivs i lagstiftning och beslutas av rättsinstans. Socialtjänstens olika verksamheter arbetar också förebyggande med föräldrastöd, föräldrautbildningar och samverkan med skola.

Trygghetsvandrarna

Trygghetsvandrarna är en frivillig aktivitet där engagerade vuxna rör sig i de centrala delarna av Lysekil under kvällstid och tidig natt. En trygghetsvandrare är en privatperson som anmält sig till Trygghetsvandrarna för att bidra till ett tryggare samhälle.

Trygghetsvandrarnas uppdrag är att röra sig i de prioriterade områdena med syftet att vara en vuxen förebild och ett medmänskligt stöd, att se och synas, prata med ungdomar och vara en närvarande vuxen. Trygghetsvandrarna vill gärna bli fler så välkommen att vara med!

Fritidsgården Borgen

Borgen finns på Gullmarsborg och har öppet flera kvällar i veckan och arbetar aktivt för att skapa meningsfulla aktiviteter och positiva mötesplatser tillsammans med ungdomarna som besöker fritidsgården.