Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Förstärkt trygghetsarbete – vecka 39

Varje vecka kan du läsa en lägesrapport om det förstärkta trygghetsarbetet i Lysekils kommun.

Som en del i det intensifierade trygghetsarbetet kommer vi berätta om det förebyggande arbetet, vilka funktioner som har varit närvarande på allmänna platser i kommunen samt den gångna veckans händelser och åtgärder.

Kontinuerliga avstämningar med Polisen är en del av det löpande arbetet med trygghet.

Fältteamet

Fältteamet har under den gångna veckan träffat många fina barn och ungdomar. Något som man vid flera tillfällen noterat är att ungdomar mer och mer söker kontakt med fältteamet vilket är mycket positivt.

Vid olika tillfällen har fältteamet skjutsat hem ungdomar från de centrala delarna av staden under kvälls- eller nattetid. De har också haft kontakt med flertalet vårdnadshavare.

Fältteamet har noterat att många barn och ungdomar saknar cykelhjälm och belysning när de cyklar. Många saknar reflexer när de vistas ute när det är mörkt. Man har även sett mopeder och A-traktorer som framförts utan rätt belysning och i vissa fall utan belysning alls.

Som vårdnadshavare har du ansvar för ditt barn eller ungdoms säkerhet och vi behöver alla hjälpas åt för att undvika onödiga olyckor. Prata med ditt barn eller ungdom om vikten av belysning på deras fordon. Med enkla medel som belysning, hjälmar och reflexer kan vi minska risken för allvarliga skador.

Tipsa gärna

Har du sett eller hört något som skulle kunna hjälpa polisen att upptäcka, förebygga eller utreda brott? Tips från medborgare är ofta helt avgörande för att polisen ska kunna kartlägga brottslighet eller se delar och helheter i ett brottsmönster.

Exempel på tips som kan hjälpa polisen

  • Det luktar ofta marijuana i min grannes bostad. Min granne bor på gatan X och det står namnet X på dörren.
  • I en fastighet är det ofta olika människor som kommer på besök, ibland kan det komma upp till 10 eller 20 personer varje kväll. Jag misstänker att det kan bero på sexhandel eller narkotikahantering i fastigheten.
  • Jag misstänker att min granne har olagliga vapen.
  • Jag har hittat en gömma med misstänkt stulna föremål i skogen.
  • Jag tror jag vet vem som begick ett visst brott.

Du kan vara anonym när du tipsar. Polisen har ett webbformulär där informationen krypteras och överförs på ett säkert sätt till myndigheten. Du kan även ringa 11414 för att lämna tips. Är det ett pågående brott ska du alltid ringa 112.

Vilka har varit närvarande i kommunen i veckan?

  • Fritidsledare var i tjänst enligt schema.
  • Ett utökat fältteam har varit ute torsdag till söndag, varierande tider under kväll och tidig natt. De har rört sig över stora delar av kommunen och har sökt upp platser där ungdomsgrupper vistats.
  • Polisen har arbetat enligt ordinarie bemanning.

Genomförda aktiviteter vecka 39

Mötesplats Rorkulten - Språkcafé med odlingstema samt övriga aktiviteter enligt planering. Vid frågor kontakta samordnare på ABF, Anders C Nilsson på 073‑501 11 28.

Fritidsverksamheten - Den förstärkta fritidsverksamheten har genomfört ytterligare riktade aktiviteter utöver den befintliga öppna fritidsgårdsverksamheten.

Fritidsenheten - Information har gått ut om utökat föreningsstöd för aktiviteter under höstlovet.

Händelser och åtgärder

Centrala Lysekil

Händelse: Fältteamet mötte två yngre barn varav det ena cyklar utan hjälm.
Åtgärd: Fältteamet pratade med barnet samt gjorde hembesök till vårdnadshavare för samtal.

Händelse: Fältteamet fick ett samtal under kvällstid till trygghetstelefonen angående ungdomar som kastade burkar och uppträdde störande vid en fastighet. Boende i området upplevde också att ungdomarna uppträdde hotfullt.
Åtgärd: Fältteamet åkte till platsen och då hade situationen lugnat sig. De pratade med inringaren. Även Polisen var kontaktad och kom till platsen.

Händelse: En ungdom kontaktade fältteamet och bad om hjälp att ta sig hem
Åtgärd: Fältteamet körde hem ungdomen och några kompisar till denne då det var sent och skoldag dagen efter.

Händelse: Verksamhet noterar misstänkt drogförsäljning på olika platser.
Åtgärd: Verksamheten informerar Polisen och kommunen.

Händelse: Skadegörelse på kommunal fastighet - fönster har krossats och en bil har utsatts för skadegörelse.
Åtgärd: Hanteras enligt rutin inom verksamheten.

Badhusberget

Händelse: Fältteamet pratade med två yngre barn och deras vårdnadshavare angående användande av cykelhjälmar.
Åtgärd: Se ovan.

Mariedal

Händelse: Fältteamet observerade några yngre killar som klättrar på tak på byggnader på Mariedalsskolan.
Åtgärd: Fältteamet pratade med killarna och bad dem komma ner vilket de då gjorde utan invändningar.

Händelse: Fältteamet träffar på en grupp yngre killar under kvällstid i området vid Mariedalsskolan. Killarna uppträdde skärrat. De berättar att de upplevt att de eventuellt blivit jagade av äldre ungdomar. I samband med det hade en av killarna kommit ifrån de andra killarna i gruppen vilket skapade oro.
Åtgärd: Fältteamet pratade med killarna om vad som hade inträffat och de kontaktade vårdnadshavare som kom till platsen. Vårdnadshavarna hittade pojken som kommit ifrån sina kompisar.

Brastad

Händelse: Fältteamet observerade några killar som cyklade utan hjälm och belysning under kvällstid.
Åtgärd: Fältteamet kontaktade vårdnadshavare via telefon.

Polismyndighetens information för vecka 39

Polisen rapporterar om en lugn vecka utan några direkta avvikande händelser. 44 polisanmälningar har gjorts totalt varav nio våldsrelaterade, fem skadegörelsebrott och fyra stöldbrott.

Var med och bidra

Har du sett något som kan vara bra för Polisen att veta om? Tipsa Polisen på polisen.se Länk till annan webbplats. eller ring 114 14

Du som är vuxen behövs där våra barn och unga vistas. Ta gärna en extra promenad eller besök platser där barn och unga brukar vara. Det ger en ökad trygghet för både unga och vuxna.

Förälder/Vårdnadshavare, bry dig om – i stort och smått. Som förälder eller vårdnadshavare, engagera dig i ditt barn. Vilka kompisar umgås ditt barn med och vad gör de? Vart går de på kvällar och helger? När – och hur – kommer de hem?

Prata med ditt barn och lyssna noga. Prata om risker och problem. Och gör det tidigt, innan de kommer i kontakt med alkohol och narkotika på egen hand. På så sätt kan du hjälpa barnet att förbereda sig mentalt och bygga upp argument och styrka för att säga nej. Visa att du bryr dig och sätter gränser.

Misstänker du att ett barn far illa eller behöver hjälp? Har du misstankar om att ett barn far illa är det viktigt att du kontaktar socialtjänsten och gör en så kallad orosanmälan så att barnet kan få rätt hjälp. En möjlighet att ge tidig hjälp med stöd eller andra insatser kan vara avgörande för barnets framtid och hälsa. Du har rätt att vara anonym.

Akut hjälp. Om du anser att ett barn är i akut fara bör du anmäla detta till socialtjänstens mottagningsgrupp. Om din oro uppstår efter kontorstid ring polisen på telefon 112, eller socialjouren på telefon 0522-69 74 44.

Behöver du stöd i ditt föräldraskap?

Som förälder är du en mycket viktig del i ditt barns liv. Alla föräldrar stöter någon gång på frågor i sitt föräldraskap som känns svåra och där det kan vara gott att prata med någon. Det finns hjälp och stöd du kan få inom kommunens verksamheter. Stöd till familjen.

Om du är orolig för någon i din närhet kan du göra en orosanmälan. En orosanmälan till socialtjänsten kan vara avgörande för att få till en förändring i deras situation.

Om du har information om händelser som Polisen behöver kännedom om kan du tipsa dem på polisen.se Länk till annan webbplats. eller på 114 14.

Användbara telefonnummer

Vid akuta händelser och pågående brott ska du alltid ringa 112!

Om du observerar händelser som du vill informera den kommunala verksamheten om finns nu trygghetstelefonen aktiverad och är öppen dygnet runt, alla dagar i veckan.

Trygghetstelefonen nås på telefonnummer 031-334 12 19.

Ytterligare användbara telefonnummer är:

Det förstärkta trygghetsarbetet

Bakgrund

Efter en eskalerande oro i kommunen har kommunledningen beslutat att intensifiera trygghetsarbetet.

Det ska ske genom en gemensam inriktning och prioritering samt ökad samverkan både i den egna organisationen och med andra aktörer såsom polis och civilsamhälle. Du hittar mer information i länkarna nedan.

Det kommunala uppdraget

Kommunen har olika insatser att sätta in för att påverka en uppkommen situation och komplettera polisens insatser. Vårt huvudsakliga uppdrag är långsiktigt förebyggande genom exempelvis väl fungerande skola, socialtjänst och brottsförebyggande arbete.

Den strategiska samverkan inom trygghetsarbetet i kommunen (enligt metoden Effektiv Samordning för Trygghet, EST) har under det senaste året utvecklats från informationsdelning till gemensamma analyser och gemensamma åtaganden. Detta är en grund för att kommunen samordnat och systematiskt ska kunna identifiera sociala risker samt bemöta social oro och socialt relaterade problem. Även i arbetet med EST samverkar kommunen tätt med Polismyndigheten utifrån de olika uppdrag och möjligheter myndigheterna har att agera verkningsfullt.

Kommunen har också en upphandlad väktartjänst som ronderar i geografiskt prioriterade områden.


Vad ligger utanför det kommunala uppdraget?

Vi får i samband med händelser ibland önskemål om att kommunen ska agera på saker som ligger utanför vårt mandat och uppdrag, exempelvis:

Nationell lagstiftning - Det är riksdagen som fattar beslut om den lagstiftning vi som kommun har att förhålla oss till

Polisens insatser - styrs av Polismyndigheten och nationell lagstiftning och är inget som vi som kommun har beslutsmandat över.

Det operativa arbetet

Fält- och fritidsverksamheten

Fält- och fritidsverksamhetens uppdrag är att finnas i miljöer där ungdomar finns för att skapa relationer med ungdomar. De gör också konkreta insatser tillsammans med skolor, försöker lotsa ungdomar till fritidsgårdarna, kontaktar föräldrar eller gör orosanmälningar till socialtjänsten. Dess närvaro anpassas efter var ungdomarna väntas röra sig.

Under sommarmånaderna arrangeras en mängd olika aktiviteter för barn och ungdomar i Lysekils kommun. Vill du veta mer om detta är du välkommen att kontakta fritidsenheten via kommunens växel på 0523 – 613000.

Socialtjänsten

Socialtjänsten agerar vid orosanmälningar, i första steget genom att bjuda in barn/unga tillsammans med vårdnadshavare till samtal, för att vid behov besluta om eventuell fortsatt kontakt och/eller åtgärder.

Det är viktigt att veta att socialtjänsten i huvudsak bygger på frivilliga insatser. Tvångsåtgärder mot barn och unga kräver starka skäl som beskrivs i lagstiftning och beslutas av rättsinstans. Socialtjänstens olika verksamheter arbetar också förebyggande med föräldrastöd, föräldrautbildningar och samverkan med skola.

Trygghetsvandrarna

Trygghetsvandrarna är en frivillig aktivitet där engagerade vuxna rör sig i de centrala delarna av Lysekil under kvällstid och tidig natt. En trygghetsvandrare är en privatperson som anmält sig till Trygghetsvandrarna för att bidra till ett tryggare samhälle.

Trygghetsvandrarnas uppdrag är att röra sig i de prioriterade områdena med syftet att vara en vuxen förebild och ett medmänskligt stöd, att se och synas, prata med ungdomar och vara en närvarande vuxen. Trygghetsvandrarna vill gärna bli fler så välkommen att vara med!

Fritidsgården Borgen

Borgen finns på Gullmarsborg och har öppet flera kvällar i veckan och arbetar aktivt för att skapa meningsfulla aktiviteter och positiva mötesplatser tillsammans med ungdomarna som besöker fritidsgården.