Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Nu startar medborgardialogen – var gärna med!

Har du synpunkter och tankar kring tryggheten i Lysekils kommun? Under vecka 40 börjar vi vår medborgardialog där du kan vara med och bidra.

Vecka 40 påbörjar vi en så kallad medborgardialog för att samla in allmänhetens tankar, synpunkter och idéer kring trygghet i Lysekils kommun.

Så här går det till

Dialogerna kan initieras på lite olika sätt:

  • dialogteamet kontaktar olika personer och grupper för att fråga om de vill delta i en intervju. Exempel på detta kan vara föreningar, företag eller boende i ett visst område.
  • du kontaktar själv kommunens dialogteam
  • dialogteamet arbetar uppsökande på offentliga platser i kommunen och ber förbipasserande att delta

Under dialogen ska dialogteamet hålla sig neutrala till de synpunkter och tankar som lämnas, och deras uppdrag är, att utifrån en specifik frågeställning, samla in olika tankar och perspektiv inom området. Det insamlade materialet sammanställs sedan i en rapport som blir en grund för fortsatt arbete.

Medborgardialogsteamet.

Vårt dialogteam arbetar till vardags med andra uppgifter inom kommunen.

Vill du delta i medborgardialogen? Kontakta vårt dialogteam på medborgardialog@lysekil.se eller via kontaktcenter på 0523-61 30 00.

Vad är medborgardialog?

Medborgares möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling har blivit en allt viktigare fråga för kommuner och regioner, dels för att skapa tillit till det demokratiska systemet och för att utveckla ett hållbart samhälle. Fler och fler kommuner och regioner står inför komplexa frågor som är svåra att lösa på egen hand.

Arbetet måste ske tillsammans med lokalsamhället. SKR har tillsammans med forskare och kommuner utvecklat en modell för medborgardialog i komplexa frågor. Syftet är att hantera frågor som skapar spänning och konflikt i samhället. Medborgardialog är en metod för att öka medborgarnas delaktighet i beslut och processer i en kommun eller en region.

Lysekils kommun utvald i SKRs utvecklingsprojekt

Lysekils kommun är en av fyra utvalda kommuner i Sveriges Kommuner och Regioners, SKRs, utvecklingsprojekt för medborgardialog i komplexa samhällsfrågor.

I fokus för projektet står trygghetsfrågan, och under nästa vecka går arbetet in i en mer praktisk fas. Då påbörjas det som kallas för "perspektivinsamlingen". Med det menas att medborgarnas synpunkter och tankar om trygghet samlas in. Detta sker genom till exempel personliga möten eller telefonsamtal mellan medborgarna i vår kommun och de personer som är dialogledare i projektet.

En del av kommunens förstärkta trygghetsarbete

Att samla in synpunkter och tankar från de som bor och verkar i Lysekils kommun i medborgardialogsarbete är en del i det förstärkta trygghetsarbetet.

Kommunens förstärkta trygghetsarbete påbörjades under våren 2020. Detta efter en eskalerande oro i kommunen, som bland annat lett till allvarliga händelser i centrala Lysekil den senaste tiden, har kommunledningen beslutat att intensifiera trygghetsarbetet. Det ska ske genom en gemensam inriktning och prioritering samt ökad samverkan både i den egna organisationen och med andra aktörer såsom polis och civilsamhälle.

Arbetet sker inom ramen för det som är kommunens uppdrag och befogenheter. Ingripanden vid pågående brottslighet är polisens ansvar.

Förstärkt trygghetsarbete

Åtgärder för intensifierat trygghetsarbete