Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Förstärkt trygghetsarbete – vecka 37

Varje vecka kan du läsa en lägesrapport om det förstärkta trygghetsarbetet i Lysekils kommun.

Som en del i det intensifierade trygghetsarbetet kommer vi berätta om det förebyggande arbetet, vilka funktioner som har varit närvarande på allmänna platser i kommunen samt den gångna veckans händelser och åtgärder.

Kontinuerliga avstämningar med Polisen är en del av det löpande arbetet med trygghet.

En förhållandevis lugn vecka

Vi har fina barn och ungdomar i vår kommun och fältteamet rapporterar om många positiva och värdefulla möten med med de som vistats i vår offentliga miljö. Fältteamet upplever att deras funktion är värdesatt av våra barn och ungdomar och att allt fler söker kontakt med dem på eget initiativ. De upplever också ett mycket gott bemötande från de allra flesta barn och ungdomar.

Verksamheter och externa aktörer rapporterar in att veckan har varit relativt lugn bortsett från en händelse på Gullmarsskolan 7-9 som föranlett kontakt med flertalet vårdnadshavare och hanteras enligt rutiner inom verksamheten.

Behöver du stöd i ditt föräldraskap?

Som förälder är du en mycket viktig del i ditt barns liv. Alla föräldrar stöter någon gång på frågor i sitt föräldraskap som känns svåra och där det kan vara gott att prata med någon. Det finns hjälp och stöd du kan få inom kommunens verksamheter. Stöd till familjen.

Om du är orolig för någon i din närhet kan du göra en orosanmälan. En orosanmälan till socialtjänsten kan vara avgörande för att få till en förändring i deras situation.

Om du har information om händelser som Polisen behöver kännedom om kan du tipsa dem på www.polisen.se Länk till annan webbplats. eller på 114 14.

Vilka har varit närvarande i kommunen i veckan?

  • Fritidsledare var i tjänst enligt schema.
  • Ett utökat fältteam har varit ute torsdag till söndag, varierande tider under kväll och tidig natt. De har rört sig över stora delar av kommunen och har sökt upp platser där ungdomsgrupper vistats.
  • Polisen har arbetat enligt ordinarie bemanning.

Genomförda aktiviteter vecka 37

Mötesplats Rorkulten - Språkcafé med odlingstema samt övriga aktiviteter enligt planering. Vid frågor kontakta samordnare på ABF, Anders C Nilsson på 073‑501 11 28.

Fritidsverksamheten - Den förstärkta fritidsverksamheten har genomfört ytterligare riktade aktiviteter utöver den befintliga öppna fritidsgårdsverksamheten.

Fritidsenheten - Information har gått ut om utökat föreningsstöd för aktiviteter under höstlovet.

Händelser och åtgärder

Centrala Lysekil

Händelse: Information inkom om ungdomssamlingar i området bakom ICA. Ökad trafik av mopeder och A-traktorer på Södra Kvarngatan vilket medförde ökat oväsen.
Åtgärd: Fältteamet har informerats om den upplevda situationen och kommer att arbeta uppsökande och kontaktskapande på platsen.

Händelse: Skadegörelse på kommunens fastigheter på Gymnasievägen.
Åtgärd: Hanteras enligt rutin inom organisationen. Händelsen är anmäld till Polisen.

Händelse: Samtal till trygghetstelefonen angående en upplevd stökig situation i Stadsparken under kvällstid.
Åtgärd: Fältteamet åkte till platsen för att skapa sig en uppfattning av situationen och informerade också inringaren om vikten att kontakta Polisen vid misstanke om brott.

Händelse: Information inkom om bilar som framfördes i väldigt hög fart i centrala Lysekil.
Åtgärd: Information om händelsen är vidareförmedlad till Polisen.

Händelse: Tips inkom om ett öppet elskåp på torget under kvällstid.
Åtgärd: Snabb åtgärd från LEVA som var på plats inom en timme för att åtgärda problemet.

Händelse: Fältteamet träffade på ungdomar under kvällstid som vistades i de centrala delarna av Lysekil.
Åtgärd: Fältteamet kör hem ungdomarna.

Händelse: Samtal till trygghetstelefonen under sen kväll om en ungdomssamling i området kring Kungstorget.
Åtgärd: Fältteamet åkte dit och efter samtal med dem lämnar ungdomarna platsen.

Händelse: Skadegörelse på LysekilsBostäders fastigheter på olika adresser.
Åtgärd: Hanteras enligt rutin inom verksamheten.

Händelse: Stöld av brunnsgaller till dagvattenbrunnar vilket har medfört risk för fotgängare, framförallt kvällstid.
Åtgärd: Hanteras enligt rutin inom verksamheten.

Coop Ekgatan/Bilprovningen

Händelse: Fältteamet träffade på ungdomar med moped och A-traktorer som spelade hög musik.
Åtgärd: Fältteamet pratade med dem och bad dem sänka volymen vilket de då gjorde.

Badhusberget

Händelse: LysekilsBostäder fick rapporter om skadegörelse på bilar på parkeringen i anslutning till Badhusbergets förskola.
Åtgärd: Hanteras enligt rutin inom LysekilsBostäder.

Polismyndighetens information för vecka 37

Polismyndigheten har beslutat om en särskild händelse med anledning av Preemraffs eventuella utbyggnad. Enligt Polismyndigheten följer de kontinuerligt händelseutvecklingen och bedriver underrättelsearbete för att kunna agera proaktivt och i ett tidigt skede vid opinionsyttringar.

Polisen bedömer att det inte föreligger någon påtaglig risk för påverkan av samhällsviktiga verksamheter med anledning av de förväntade opinionsyttringarna, förutom eventuella trafikstörningar till och från Preemraff.

För vidare information - kontakta Polismyndigheten. www.polisen.se Länk till annan webbplats.

Statistik angående anmälda brott

Totalt under den gångna veckan har det kommit in 40 polisanmälningar varav två är angående våld, tre angående skadegörelse och fem är angående stöld. Polisen bedömer att statistiken är normal sett till samma tidsperiod föregående år.

Avvikelser enligt Polisen är att ett flertal bilar utsatts för skadegörelse under perioden samt att det förekommit stöld av bränsle från motorfordon i Brastad. I Brastad har även SAIS klubbhus utsatts för inbrott.

Var med och bidra

Har du sett något som kan vara bra för Polisen att veta om? Tipsa Polisen på www.polisen.se Länk till annan webbplats. eller ring 114 14

Du som är vuxen behövs där våra barn och unga vistas. Ta gärna en extra promenad eller besök platser där barn och unga brukar vara. Det ger en ökad trygghet för både unga och vuxna.

Förälder/Vårdnadshavare, bry dig om – i stort och smått. Som förälder eller vårdnadshavare, engagera dig i ditt barn. Vilka kompisar umgås ditt barn med och vad gör de? Vart går de på kvällar och helger? När – och hur – kommer de hem?

Prata med ditt barn och lyssna noga. Prata om risker och problem. Och gör det tidigt, innan de kommer i kontakt med alkohol och narkotika på egen hand. På så sätt kan du hjälpa barnet att förbereda sig mentalt och bygga upp argument och styrka för att säga nej. Visa att du bryr dig och sätter gränser.

Misstänker du att ett barn far illa eller behöver hjälp? Har du misstankar om att ett barn far illa är det viktigt att du kontaktar socialtjänsten och gör en så kallad orosanmälan så att barnet kan få rätt hjälp. En möjlighet att ge tidig hjälp med stöd eller andra insatser kan vara avgörande för barnets framtid och hälsa. Du har rätt att vara anonym.

Akut hjälp. Om du anser att ett barn är i akut fara bör du anmäla detta till socialtjänstens mottagningsgrupp. Om din oro uppstår efter kontorstid ring polisen på telefon 112, eller socialjouren på telefon 0522-69 74 44.

Användbara telefonnummer

Vid akuta händelser och pågående brott ska du alltid ringa 112!

Om du observerar händelser som du vill informera den kommunala verksamheten om finns nu trygghetstelefonen aktiverad och är öppen dygnet runt, alla dagar i veckan.

Trygghetstelefonen nås på telefonnummer 031-334 12 19.

Ytterligare användbara telefonnummer är:

Det förstärkta trygghetsarbetet

Bakgrund

Efter en eskalerande oro i kommunen har kommunledningen beslutat att intensifiera trygghetsarbetet.

Det ska ske genom en gemensam inriktning och prioritering samt ökad samverkan både i den egna organisationen och med andra aktörer såsom polis och civilsamhälle. Du hittar mer information i länkarna nedan.

Det kommunala uppdraget

Kommunen har olika insatser att sätta in för att påverka en uppkommen situation och komplettera polisens insatser. Vårt huvudsakliga uppdrag är långsiktigt förebyggande genom exempelvis väl fungerande skola, socialtjänst och brottsförebyggande arbete.

Den strategiska samverkan inom trygghetsarbetet i kommunen (enligt metoden Effektiv Samordning för Trygghet, EST) har under det senaste året utvecklats från informationsdelning till gemensamma analyser och gemensamma åtaganden. Detta är en grund för att kommunen samordnat och systematiskt ska kunna identifiera sociala risker samt bemöta social oro och socialt relaterade problem. Även i arbetet med EST samverkar kommunen tätt med Polismyndigheten utifrån de olika uppdrag och möjligheter myndigheterna har att agera verkningsfullt.

Kommunen har också en upphandlad väktartjänst som ronderar i geografiskt prioriterade områden.


Vad ligger utanför det kommunala uppdraget?

Vi får i samband med händelser ibland önskemål om att kommunen ska agera på saker som ligger utanför vårt mandat och uppdrag, exempelvis:

Nationell lagstiftning - Det är riksdagen som fattar beslut om den lagstiftning vi som kommun har att förhålla oss till

Polisens insatser - styrs av Polismyndigheten och nationell lagstiftning och är inget som vi som kommun har beslutsmandat över.

Det operativa arbetet

Fält- och fritidsverksamheten

Fält- och fritidsverksamhetens uppdrag är att finnas i miljöer där ungdomar finns för att skapa relationer med ungdomar. De gör också konkreta insatser tillsammans med skolor, försöker lotsa ungdomar till fritidsgårdarna, kontaktar föräldrar eller gör orosanmälningar till socialtjänsten. Dess närvaro anpassas efter var ungdomarna väntas röra sig.

Under sommarmånaderna arrangeras en mängd olika aktiviteter för barn och ungdomar i Lysekils kommun. Vill du veta mer om detta är du välkommen att kontakta fritidsenheten via kommunens växel på 0523 – 613000.

Socialtjänsten

Socialtjänsten agerar vid orosanmälningar, i första steget genom att bjuda in barn/unga tillsammans med vårdnadshavare till samtal, för att vid behov besluta om eventuell fortsatt kontakt och/eller åtgärder.

Det är viktigt att veta att socialtjänsten i huvudsak bygger på frivilliga insatser. Tvångsåtgärder mot barn och unga kräver starka skäl som beskrivs i lagstiftning och beslutas av rättsinstans. Socialtjänstens olika verksamheter arbetar också förebyggande med föräldrastöd, föräldrautbildningar och samverkan med skola.

Trygghetsvandrarna

Trygghetsvandrarna är en frivillig aktivitet där engagerade vuxna rör sig i de centrala delarna av Lysekil under kvällstid och tidig natt. En trygghetsvandrare är en privatperson som anmält sig till Trygghetsvandrarna för att bidra till ett tryggare samhälle.

Trygghetsvandrarnas uppdrag är att röra sig i de prioriterade områdena med syftet att vara en vuxen förebild och ett medmänskligt stöd, att se och synas, prata med ungdomar och vara en närvarande vuxen. Trygghetsvandrarna vill gärna bli fler så välkommen att vara med!

Fritidsgården Borgen

Borgen finns på Gullmarsborg och har öppet flera kvällar i veckan och arbetar aktivt för att skapa meningsfulla aktiviteter och positiva mötesplatser tillsammans med ungdomarna som besöker fritidsgården.