Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Förstärkt trygghetsarbete – vecka 36

Varje vecka kan du läsa en lägesrapport om det förstärkta trygghetsarbetet i Lysekils kommun.

Som en del i det intensifierade trygghetsarbetet kommer vi berätta om det förebyggande arbetet, vilka funktioner som har varit närvarande på allmänna platser i kommunen samt den gångna veckans händelser och åtgärder.

Kontinuerliga avstämningar med Polisen är en del av det löpande arbetet med trygghet.

Flera rapporter om skadegörelse

Den senaste tiden har flera skadegörelser rapporterats in - särskilt kring Mariedalsskolan - men också i anslutning till andra kommunala fastigheter. Vi har fått information om att personer har sett ungdomar vistas i direkt anslutning till utsatta områden. All skadegörelse har polisanmälts.

Tar du ditt ansvar som vårdnadshavare?

Skadegörelse medför självklart ökade kostnader för kommunen. För föräldrar som har vårdnaden om ett barn finns ett lagstadgat ansvar för skador på annans egendom som barnet vållar genom brott. Som vårdnadshavare är det viktigt att du pratar med ditt barn eller ungdom om de långsiktiga konsekvenser skadegörelse har - för individen själv men också för vår kommun.

Fältteamet har också observerat många barn och unga utan hjälm, både på cykel och moped vilket är oerhört allvarligt. Som vårdnadshavare har du ansvar för att ditt barn använder hjälm.

Du har också ansvar för de fordon som ditt barn använder i trafiken.

Är du orolig för ett barn eller ungdom i din närhet? En orosanmälan till socialtjänsten kan vara avgörande för att få till en förändring i deras situation.

Om du har information om händelser som Polisen behöver kännedom om kan du tipsa dem på www.polisen.se Länk till annan webbplats. eller på 114 14.

Vilka har varit närvarande i kommunen i veckan?

 • Fritidsledare var i tjänst enligt schema.
 • Ett utökat fältteam har varit ute torsdag till söndag, varierande tider under kväll och tidig natt. De har rört sig över stora delar av kommunen och har sökt upp platser där ungdomsgrupper vistats.
 • Polisen har arbetat enligt ordinarie bemanning.


Genomförda aktiviteter vecka 36

 • Mötesplats Rorkulten - Språkcafé med odlingstema samt övriga aktiviteter enligt planering. Vid frågor kontakta samordnare på ABF, Anders C Nilsson på 073-501 11 28.
 • Fritidsverksamheten - Den förstärkta fritidsverksamheten har genomfört ytterligare riktade aktiviteter utöver den befintliga öppna fritidsgårdsverksamheten.


Händelser och åtgärder

Centrala Lysekil

 • Händelse: Ungdomssamlingar på torget som förde oväsen vid flera tillfällen.
 • Åtgärd: Fältfunktionen har arbetat kontaktsökande och uppsökande i området och de bad ungdomarna att sänka ljudnivån vilket de då gjorde. Positiv återkoppling till fältfunktionen från personer som blivit störda av oväsendet.

 • Händelse: Fältteamet påträffade två minderåriga flickor i centrum sent på natten. Flickorna saknade nyckel till bostaden.
 • Åtgärd: Fältteamet kontaktade en person som bor i samma fastighet så att flickorna kom in i bostaden. Kontakt har tagits med vårdnadshavare och händelsen hanteras inom kommunens verksamheter.

 • Händelse: Tre mycket berusade vuxna män påträffades på Färjaregatan, nattetid, varav en i ej kontaktbart skick.
 • Åtgärd: Fältteamet uppmärksammade gruppen och kontaktade Polisen.

 • Händelse: Ungdomssamling på uppskattningsvis trettio till femtio ungdomar som befann sig utomhus inom ett centralt beläget bostadsområde. Kraftiga konflikter mellan flera ungdomar i gruppen och fysiskt bråk som ledde till skadegörelse på fastighet.
 • Åtgärd: Polis kallas till platsen. Hantering inom Polismyndigheten. Även fältteamet kom till platsen med fokus på dialog. Fältteamet körde även hem ungdomar.

Mariedal

 • Händelse: Ett stort antal pollare för utomhusbelysning har slagits sönder i området vid Mariedalsskolan/Mariedals förskola.
 • Åtgärd: Hanteras enligt rutin inom verksamheten. Anmälts till Polisen och åtgärder har vidtagits för att återställa belysningen.

 • Händelse: Ungdomssamlingar under kväll och helg vid flera tillfällen på Mariedalsskolans område.
 • Åtgärd: Fältfunktionen har arbetat kontaktsökande och uppsökande i området.

Gullmarsgymnasiet

 • Händelse: Ungdomar som kör till och från skolan med olagliga motorfordon har observerats.
 • Åtgärd: Information om situationen har lämnats till Polisen med önskat utökat antal kontroller.

Brastad

 • Händelse: Förbipasserande väktare upptäckte personer som borrade i en bensintank vid Brastad sporthall.
 • Åtgärd: Händelsen är anmäld till Polismyndigheten.

 • Händelse: LysekilsBostäder rapporterar om inbrottsförsök i en fastighet samt inbrott i en annnan fastighets källarutrymme. I anslutning till fastigheten har missbrukare fört oväsen.
 • Åtgärd: Hantering enligt bostadsbolagets rutiner.

Information från Polismyndigheten

Under den gångna veckan har enligt Polismyndigheten en anmälan om rån upprättats, där en man blev rånad av tre gärningspersoner på Gymnasievägen. Mannen blev bestulen på jacka, mobil och plånbok och hotad med en hammare och ett pistolliknande föremål. Ärendet hanteras av Polismyndigheten.

Under perioden har totalt fem våldsbrott, tre övriga brott mot person, elva tillgreppsbrott (stöld), fyra skadegörelsebrott, ett narkotikabrott och sex trafikbrott anmälts.

Med anledning av utvecklingen av Preemraffs verksamhet och de opinionsyttringar som går att koppla till det så är det enligt Polismyndigheten att betrakta som en särskild händelse.

Övriga åtgärder och information

 • Trygghetstelefon, 031-334 12 19, via SOS Alarm, är aktiverad. Allmänheten har börjat använda numret för att ringa in ordningsstörningar och tips vilket är positivt.
 • Aktualisering av rutiner för orosanmälningar till socialtjänsten - förstärkt fältfunktion.
 • Information gällande trygghetstelefonen kan nås via startsidan på kommunens hemsida i rutan "Trygg i Lysekils kommun"


Var med och bidra

 • Har du sett något som kan vara bra för Polisen att veta om? Tipsa Polisen på www.polisen.se Länk till annan webbplats. eller ring 114 14
 • Du som är vuxen behövs där våra barn och unga vistas. Ta gärna en extra promenad eller besök platser där barn och unga brukar vara. Det ger en ökad trygghet för både unga och vuxna.
 • Bry dig om – i stort och smått. Som förälder eller vårdnadshavare, engagera dig i ditt barn. Vilka kompisar umgås ditt barn med och vad gör de? Vart går de på kvällar och helger? När – och hur – kommer de hem?
 • Prata med ditt barn och lyssna noga. Prata om risker och problem. Och gör det tidigt, innan de kommer i kontakt med alkohol och narkotika på egen hand. På så sätt kan du hjälpa barnet att förbereda sig mentalt och bygga upp argument och styrka för att säga nej. Visa att du bryr dig och sätter gränser.
 • Misstänker du att ett barn far illa eller behöver hjälp? Har du misstankar om att ett barn far illa är det viktigt att du kontaktar socialtjänsten och gör en så kallad orosanmälan så att barnet kan få rätt hjälp. En möjlighet att ge tidig hjälp med stöd eller andra insatser kan vara avgörande för barnets framtid och hälsa. Du har rätt att vara anonym.
 • Akut hjälp. Om du anser att ett barn är i akut fara bör du anmäla detta till socialtjänstens mottagningsgrupp. Om din oro uppstår efter kontorstid ring polisen på telefon 112, eller socialjouren på telefon 0522-69 74 44.

Användbara telefonnummer

Om du observerar händelser som du vill informera den kommunala verksamheten om finns nu trygghetstelefonen aktiverad och är öppen dygnet runt, alla dagar i veckan.

Observera att vid akuta händelser och pågående brott ska du alltid ringa 112!

Trygghetstelefonen nås på telefonnummer 031-334 12 19.

Ytterligare användbara telefonnummer är:


Det förstärkta trygghetsarbetet - bakgrund

Efter en eskalerande oro i kommunen har kommunledningen beslutat att intensifiera trygghetsarbetet.

Det ska ske genom en gemensam inriktning och prioritering samt ökad samverkan både i den egna organisationen och med andra aktörer såsom polis och civilsamhälle. Du hittar mer information i länkarna nedan.

Det kommunala uppdraget

Kommunen har olika insatser att sätta in för att påverka en uppkommen situation och komplettera polisens insatser. Vårt huvudsakliga uppdrag är långsiktigt förebyggande genom exempelvis väl fungerande skola, socialtjänst och brottsförebyggande arbete.

 • Den strategiska samverkan inom trygghetsarbetet i kommunen (enligt metoden Effektiv Samordning för Trygghet, EST) har under det senaste året utvecklats från informationsdelning till gemensamma analyser och gemensamma åtaganden. Detta är en grund för att kommunen samordnat och systematiskt ska kunna identifiera sociala risker samt bemöta social oro och socialt relaterade problem. Även i arbetet med EST samverkar kommunen tätt med Polismyndigheten utifrån de olika uppdrag och möjligheter myndigheterna har att agera verkningsfullt.
 • Kommunen har också en upphandlad väktartjänst som ronderar i geografiskt prioriterade områden.

Vad gör kommunen?

Det operativa arbetet är exempelvis:

Fält- och fritidsverksamheten

Fält- och fritidsverksamhetens uppdrag är att finnas i miljöer där ungdomar finns för att skapa relationer med ungdomar. De gör också konkreta insatser tillsammans med skolor, försöker lotsa ungdomar till fritidsgårdarna, kontaktar föräldrar eller gör orosanmälningar till socialtjänsten. Dess närvaro anpassas efter var ungdomarna väntas röra sig.

Under sommarmånaderna arrangeras en mängd olika aktiviteter för barn och ungdomar i Lysekils kommun. Vill du veta mer om detta är du välkommen att kontakta fritidsenheten via kommunens växel på 0523 – 613000.

Socialtjänsten

Socialtjänsten agerar vid orosanmälningar, i första steget genom att bjuda in barn/unga tillsammans med vårdnadshavare till samtal, för att vid behov besluta om eventuell fortsatt kontakt och/eller åtgärder.

Det är viktigt att veta att socialtjänsten i huvudsak bygger på frivilliga insatser. Tvångsåtgärder mot barn och unga kräver starka skäl som beskrivs i lagstiftning och beslutas av rättsinstans. Socialtjänstens olika verksamheter arbetar också förebyggande med föräldrastöd, föräldrautbildningar och samverkan med skola.

Trygghetsvandrarna

Trygghetsvandrarna är en frivillig aktivitet där engagerade vuxna rör sig i de centrala delarna av Lysekil under kvällstid och tidig natt. En trygghetsvandrare är en privatperson som anmält sig till Trygghetsvandrarna för att bidra till ett tryggare samhälle.

Trygghetsvandrarnas uppdrag är att röra sig i de prioriterade områdena med syftet att vara en vuxen förebild och ett medmänskligt stöd, att se och synas, prata med ungdomar och vara en närvarande vuxen. Trygghetsvandrarna vill gärna bli fler så välkommen att vara med!

Fritidsgården Borgen

Borgen finns på Gullmarsborg och har öppet flera kvällar i veckan och arbetar aktivt för att skapa meningsfulla aktiviteter och positiva mötesplatser tillsammans med ungdomarna som besöker fritidsgården.

Detta ingår inte i kommunens uppdrag

Vi får i samband med händelser ibland önskemål om att kommunen ska agera på saker som ligger utanför vårt mandat och uppdrag, exempelvis:

 • Nationell lagstiftning - Det är riksdagen som fattar beslut om den lagstiftning vi som kommun har att förhålla oss till
 • Polisens insatser - styrs av Polismyndigheten och nationell lagstiftning och är inget som vi som kommun har beslutsmandat över.