Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Förstärkt trygghetsarbete – vecka 33

Varje vecka kan du läsa en lägesrapport om det förstärkta trygghetsarbetet i Lysekils kommun.

Som en del i det intensifierade trygghetsarbetet kommer vi berätta om det förebyggande arbetet, vilka funktioner som har varit närvarande på allmänna platser i kommunen samt den gångna veckans händelser och åtgärder.

Alla behövs

Nu när de flesta semestrarna är över rör sig allt färre vuxna utomhus i Lysekils kommun. Vi önskar att du som är vuxen fortfarande väljer, framförallt kvällstid, att röra dig i miljöer där barn och unga vistas. Detta skapar trygghet och bidrar till allmän trivsel.

Är du vårdnadshavare till ungdom som använder motordrivna fordon? Då vill vi gärna att du uppmärksammar hur din ungdom använder fordonet och samtalar om vilka fordonsregler som gäller Länk till annan webbplats.. Kommunen får fortfarande klagomål om ordningsstörningar på grund av buskörning och hög musik i olika kommundelar.

Vi uppmanar även till att du rör dig i områden där din ungdom vistas för ökade möjlighet till samtal med de barn och ungdomar som är aktuella. Se nedan för information om områden som är berörda.


Vilka har varit närvarande i kommunen i veckan?

 • Fritidsledare var i tjänst tisdag till torsdag med "fritidsgården" på Rorkulten och ledde planerade sommarlovsaktiviteter som exempelvis fiskegrupp och kajakpaddling.
 • Ett utökat fältteam har varit ute onsdag till söndag klockan 17.00-01.00. De har rört sig på Kronbergsgatorna, Badhusberget, Stadsparken, Norra hamnen, Södra hamnen, COOP Ekgatan/Bilprovningen, Mariedalskolan, Kronbergsvallen, ICA Lysekil, Stångenässkolan, Norrkila, centrala Brastad m.m.
 • Trygghetsvärdar har arbetat mellan klockan 17.00-22.00 måndag till söndag och då främst rört sig i Södra hamnen, Norra hamnen och i centrum runt Stadsparken, torget och ICA.
 • Polisen har återgått till sin ordinarie bemanning inom vårt geografiska område.
 • AVARN Security rondering enligt avtal utifrån områden prioriterade inom EST-arbetet.


Genomförda aktiviteter vecka 33

 • Mötesplats Rorkulten - fiske, språkcafé med odlingstema och öppen fritidsgårdsverksamhet. Arbete med ungdomar med konst i offentlig miljö.
 • Fritidsverksamheten - genomförande av planerade sommarlovsaktiviteter som kajakpaddling, fiske och grillkväll. Den förstärkta fritidsverksamheten har genomfört ytterligare riktade aktiviteter utöver den befintliga sommarlovsplaneringen.
 • Biblioteken - pop-up-bibliotek runt om i kommunen under sommarveckorna 24 - 33.
 • Sommarlovsaktiviteter


Händelser och åtgärder

Centrala Lysekil

 • Händelse: Ungdomar som åker buss inom kommunen vägrar att betala. De hostar och säger att de har corona. Händelsen skapar stark oro hos andra resenärer då vissa tillhör riskgrupper.
 • Åtgärd: Fältteamet påtalar allvaret för ungdomar när det gäller den här typen av påhitt. Vi önskar att vårdnadshavare samtalar med sina barn om allvaret i pandemin och den oro som många människor känner inför detta.

 • Händelse: Fältfunktionen träffar på en för dem bekant flicka. Flickan mår mycket dåligt.
 • Åtgärd: Längre samtal med flickan.
 • Händelse: Några ungdomar sitter bakom Lysekils pizzeria och röker. Tre för fältfunktionen kända tjejer lämnade platsen när fältfunktionen kom dit. Information ledde till misstanke om att de tre tjejerna varit drogpåverkade.
 • Åtgärd: Händelsen hanteras inom kommunens verksamheter.

 • Händelse: Person kontaktar SOS via kommunens trygghetstelefon på telefonnummer: 031-334 12 19 med anledning av en bil som står på Kungsgatan och spelar hög musik.
 • Åtgärd: Fältfunktionen var på plats inom några minuter men då var det lugnt.

 • Händelse: Ung flicka, känd av fältfunktionen, påträffas centralt där hon sitter och röker och dricker vin.
 • Åtgärd: Samtal med flickan och vidare åtgärder inom kommunens verksamheter.

Norra hamnen

 • Händelse: Fiskare med otillåtet fiskeredskap i Norra hamnen.
 • Åtgärd: Fältfunktionen hänvisade fiskarna till annan plats utan några bekymmer.

COOP Ekgatan / Bilprovningen / Fridhem / Mariedal

 • Händelse: Motorburen ungdom använder COOP som samlingsplats vilket skapar bekymmer för boende i närområdet. Störande ljud från motorer och ungdomar.
 • Åtgärd: Samtal mellan fältfunktion och ungdomar. Ungdomarna efterlyser en plats för dem att vara på med sina fordon. De upplever att alla klagar oavsett var de är.

 • Händelse: En husvagn som har släppt från en bil kommer farande men stannar mot en hög kant. Inga skador på fordon eller människor. Tre personer vistas i anslutning till husvagnen. Misstänkt drogpåverkan på två av dem.
 • Åtgärd: Samtal med en av personerna där fältfunktionen påtalar att de inte bör köra ekipaget.

 • Händelse: Många ungdomar cirkulerar i området runt COOP under kvällstid. När fältfunktionen kommer dit är det tyst. Även äldre ungdomar i personbilar tenderar att upphålla sig på platsen. I en personbil sitter två flickor som ser påverkade ut. Bilen försvinner snabbt när fältfunktionen kommer till platsen.
 • Åtgärd: Fältfunktionen samtalar med, och skjutsar hem, två för dem bekanta flickor.

Mariedalskolan

 • Händelse: Verksamhetssansvarig rapporterar att det den senaste tiden varit återkommande problem med ungdomar som klättrar upp på taket på kvällstid.
 • Åtgärd: Mariedalskolan ingår i kommunens väktarbevakade område och platsen besöks med jämna mellanrum av den förstärkta fältfunktionen. Önskemål om att föräldrar samtalar med sina barn och den direkta olämpligheten med den här typen av aktiviteter.

Fiskebäck

 • Händelse: Personal inom kommunens verksamhet uppmärksammar att barn och ungdomar vistas i ett obebott hus i Fiskebäck. Att vistas i ödehus kan innebära risk för personskador och är ingen lämplig plats att vara på.
 • Åtgärd: Den förstärkta fältverksamheten besökte platsen och omgivningen med jämna mellanrum för att få kontakt med de som eventuellt uppehåller sig där. För kännedom står huset på kommunens rivningslista vilket är en del av utvecklingen av Tronebacken.

Valbodalen

 • Händelse: Fältfunktionen uppmärksammar att det är ungdomar på helikopterplatsen.
 • Åtgärd: Samtal med ungdomarna som väntade på en kompis.

Ålevik

 • Händelse: Många ungdomar vid beachvolleybollplanerna i Ålevik under kvällstid. Minst 60 ungdomar i området. Trevlig stämning men en hel del alkohol bland ungdomarna.
 • Åtgärd: Samtal med ungdomarna, orosanmälan gällande en ungdom och kontakt med Polisen utifrån misstanke om en narkotikarelaterad händelse. Önskemål om ökad föräldranärvaro vid den här typen av sammankomst. Prata gärna med era barn och ungdomar om deras planer och vad de gör på kvällar och helger.

Brastad

 • Händelse: Information om en pågående ungdomsfest.
 • Åtgärd: Fältfunktionen åkte till adressen där ingen fest observerades.

Rixö

 • Händelse: Boende i området rapporterar om personer som kör crossar och mopeder i hög hastighet på 30- och 50-sträckor. Man kör även i stenbrottet. Detta medför oro och stark olägenhet för de boende i området - bland annat med anledning av oväsen. Aktiviteten innebär även en risk för personskador och olyckor.
 • Åtgärd: Inrapportören tipsades om att rapportera in via länken Tipsa för en tryggare kommun. Vidare kontakt har också tagit med inrapportören för fortsatt arbete.

Övriga åtgärder

 • Rondering AVARN Security inom prioriterade områden.
 • Trygghetstelefon, 031-334 12 19, via SOS Alarm, är aktiverad. Allmänheten har börjat använda numret för att ringa in ordningsstörningar och tips vilket är positivt.
 • Aktualisering av rutiner för orosanmälningar till socialtjänsten - förstärkt fältfunktion.
 • Utökad kommunikation gällande trygghetstelefonen som nu kan nås via startsidan på kommunens hemsida i rutan "Trygg i Lysekils kommun"

Användbara telefonnummer

Om du observerar händelser som du vill informera om finns nu trygghetstelefonen aktiverad och är öppen dygnet runt, alla dagar i veckan.

Observera att vid akuta händelser och pågående brott ska du alltid ringa 112!

Trygghetstelefonen nås på telefonnummer 031-334 12 19.

Ytterligare användbara telefonnummer är:


Det förstärkta trygghetsarbetet - bakgrund

Efter en eskalerande oro i kommunen har kommunledningen beslutat att intensifiera trygghetsarbetet.

Det ska ske genom en gemensam inriktning och prioritering samt ökad samverkan både i den egna organisationen och med andra aktörer såsom polis och civilsamhälle. Du hittar mer information i länkarna nedan.

Det kommunala uppdraget

Kommunen har olika insatser att sätta in för att påverka en uppkommen situation och komplettera polisens insatser. Vårt huvudsakliga uppdrag är långsiktigt förebyggande genom exempelvis väl fungerande skola, socialtjänst och brottsförebyggande arbete.

 • Den strategiska samverkan inom trygghetsarbetet i kommunen (enligt metoden Effektiv Samordning för Trygghet, EST) har under det senaste året utvecklats från informationsdelning till gemensamma analyser och gemensamma åtaganden. Detta är en grund för att kommunen samordnat och systematiskt ska kunna identifiera sociala risker samt bemöta social oro och socialt relaterade problem. Även i arbetet med EST samverkar kommunen tätt med Polismyndigheten utifrån de olika uppdrag och möjligheter myndigheterna har att agera verkningsfullt.
 • Kommunen har också en upphandlad väktartjänst som ronderar i geografiskt prioriterade områden.

Vad gör kommunen?

Det operativa arbetet är exempelvis:

Fält- och fritidsverksamheten

Fält- och fritidsverksamhetens uppdrag är att finnas i miljöer där ungdomar finns för att skapa relationer med ungdomar. De gör också konkreta insatser tillsammans med skolor, försöker lotsa ungdomar till fritidsgårdarna, kontaktar föräldrar eller gör orosanmälningar till socialtjänsten. Dess närvaro anpassas efter var ungdomarna väntas röra sig.

Under sommarmånaderna arrangeras en mängd olika aktiviteter för barn och ungdomar i Lysekils kommun. Vill du veta mer om detta är du välkommen att kontakta fritidsenheten via kommunens växel på 0523 – 613000.

Socialtjänsten

Socialtjänsten agerar vid orosanmälningar, i första steget genom att bjuda in barn/unga tillsammans med vårdnadshavare till samtal, för att vid behov besluta om eventuell fortsatt kontakt och/eller åtgärder.

Det är viktigt att veta att socialtjänsten i huvudsak bygger på frivilliga insatser. Tvångsåtgärder mot barn och unga kräver starka skäl som beskrivs i lagstiftning och beslutas av rättsinstans. Socialtjänstens olika verksamheter arbetar också förebyggande med föräldrastöd, föräldrautbildningar och samverkan med skola.

Trygghetsvandrarna

Trygghetsvandrarna är en frivillig aktivitet där engagerade vuxna rör sig i de centrala delarna av Lysekil under kvällstid och tidig natt. En trygghetsvandrare är en privatperson som anmält sig till Trygghetsvandrarna för att bidra till ett tryggare samhälle.

Trygghetsvandrarnas uppdrag är att röra sig i de prioriterade områdena med syftet att vara en vuxen förebild och ett medmänskligt stöd, att se och synas, prata med ungdomar och vara en närvarande vuxen. Trygghetsvandrarna vill gärna bli fler så välkommen att vara med!

Fritidsgården Borgen

Borgen finns på Gullmarsborg och har öppet flera kvällar i veckan och arbetar aktivt för att skapa meningsfulla aktiviteter och positiva mötesplatser tillsammans med ungdomarna som besöker fritidsgården.

Detta ingår inte i kommunens uppdrag

Vi får i samband med händelser ibland önskemål om att kommunen ska agera på saker som ligger utanför vårt mandat och uppdrag, exempelvis:

 • Nationell lagstiftning - Det är riksdagen som fattar beslut om den lagstiftning vi som kommun har att förhålla oss till
 • Polisens insatser - styrs av Polismyndigheten och nationell lagstiftning och är inget som vi som kommun har beslutsmandat över.