Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Förstärkt trygghetsarbete – vecka 31

Varje vecka kan du läsa en lägesrapport om det förstärkta trygghetsarbetet i Lysekils kommun.

Som en del i det intensifierade trygghetsarbetet kommer vi berätta om det förebyggande arbetet, vilka funktioner som har varit närvarande på allmänna platser i kommunen samt den gångna veckans incidenter och åtgärder.

Alla behövs

Det är väldigt viktigt att du som vuxen fortsätter att vistas ute på gator och torg. Genom din närvaro bidrar du till ökad trygghet!

Är du vårdnadshavare till ungdom med moped eller A-traktor får du den närmaste perioden gärna ta en kvällspromenad i området kring Coop Ekgatan och Bilprovningen. För närvarande har vi återkommande klagomål om ordningsstörningar på grund av buskörning och hög musik i just det området.

Vilka har varit närvarande i kommunen i veckan?

 • Fritidsledare var i tjänst mellan kl. 12 - 21.30 måndag till torsdag under v. 31 där de fältade i Lysekil, fanns på plats på "fritidsgården" på Rorkulten och ledde planerade sommarlovsaktiviteter som exempelvis fiskegrupp.
 • Ett utökat fältteam har varit ute till torsdag till söndag klockan 17.00-01.00. De har rört sig på Kronbergsgatorna, Badhusberget, centrala Lysekil, Norra hamnen, Södra hamnen, Coop Ekgatan/Bilprovningen, Mariedalskolan, Pinnevik, Ica Lysekil, Stångenässkolan, centrala Brastad m.m.
 • Tygghetsvärdar har arbetat mellan klockan 17.00-22.00 måndag till söndag och då främst rört sig i Södra hamnen, Norra Hamnen och i centrum.
 • Polisen har från den 29 juni en sommarinsats med 12 "sommarpoliser" i området varav 4 utgår ifrån Lysekil. Sommarpolisinsatsen pågår till och med vecka 32.
 • AVARN Security rondering enligt avtal utifrån områden prioriterade inom EST-arbetet.

Genomförda aktiviteter vecka 31

 • Mötesplats Rorkulten - fiske, öppen fritidsgårdsverksamhet
 • Fritidsverksamheten - genomförande av planerade sommarlovsaktiviteter. Den förstärkta fritidsverksamheten har genomfört ytterligare riktade aktiviteter utöver den befintliga sommarlovsplaneringen.
 • Biblioteken - pop-up-bibliotek runt om i kommunen
 • Sommarlovsaktiviteter

Händelser och åtgärder

Centrala Lysekil

 • Händelse: I Parksnäckan låg 2 vuxna personer och sov  från kl 18.30 och fram tills att fältfunktionen gick av passet.
 • Åtgärd: Fältfunktionen väckte dem, pratade och kollade att de var okey. De uppgav att de hade varit där hela dagen.

 • Händelse: Fältfunktionen upptäckte hur vuxna (20+ år) stod och sparkade en fotboll mot ett konstverk i stadsparken av Ivana Machackova som kostar c.a 10 miljoner,
 • Åtgärd: Fältfunktionen samtalade med personerna och de började spela fotboll med varandra istället.

 

 • Händelse: Fältfunktionen uppmärksammade en A-traktor som körde runt i centrala Lysekil utan ljus.
 • Åtgärd: Fältfunktionen kände igen föraren och tog kontakt per telefon och påtalade fordonsbelysningen som föraren åtgärdade.

Norra Hamnen

 • Händelse: Fiskare stod och fiskade med kastspö på bryggan längs bort emot Ålevik.
 • Åtgärd: Fältfunktionen upplyste om fiskeförbudet med kastredskap och personerna avlägsnade sig från platsen direkt.

Mariedal

 • Händelse: Fältfunktonen fick samtal om lite oroligheter runt Fridhem och Mariedalsskolan.
 • Åtgärd: Fältfunktionen agerade direkt på samtalet och åkte till Mariedalsskolan där det var lugnt. Åkte därför vidare till Coop Ekgatan. Inne på coop satt några ungdomar och fikade som fältfunktionen ville ha extra uppsikt över för att se att de var nyktra och mådde bra. Samtal på platsen.


 • Händelse: Fältfunktionen uppmärksammade att minst 15 mopeder och uppskattningsvis 30 ungdomar kom runt ca kl. 22:30 till Mariedalsskolan.
 • Åtgärd: Fältfunktionen uppehöll sig på Mariedalsskolan med ungdomarna och pratade. Ungdomarna med moped lämnade efter ca 30 minuter. Lugn och trevlig stämning under tiden fältfunktionen var på plats.

Coop Ekgatan / Bilprovningen

 • Händelse: Kl. 22.50 lördagen den 1 augusti började mopeder och A-traktorer att samlas vid COOP (c.a 10 mopeder och 3 A-traktorer) .
 • Åtgärd: Fältfunktionen pratade med ungdomarna om vikten av att hålla en bra volym.
  
 • Händelse: Kl. 23:36 samma lördag, samtal inkom till fältfunktionen om ordningsstörning vid Coop Ekgatan.
 • Åtgärd: Fältfunktionen passerade platsen av en händelse när telefonsamtalet inkom och stannade och pratade med ungdomarna.


 • Händelse: Kl. 23:46 samma lördag, nytt samtal inkom till fältfunktionen om fortsatt ordningsstörning vid Coop Ekgatan.
 • Åtgärd: Fältfunktionen återvände till platsen och samtalade på nytt med ungdomarna. Vid samtalet med inringaren uppmanades denne även att kontakta Polisen. Endast de som har möjlighet att avvisa ordningsstörande personer. Fältfunktionen återvände till Coop runt kl. 00:30 och då var det tomt och tyst på Coop och Bilprovningen.


 • Händelse: Ungdomar samlades vid Coop Ekgatan under söndagen ca kl. 23. Två personer framförde moped utan hjälm.
 • Åtgärd: Fältfunktionen stannade på platsen och pratade med ungdomarna och påminde om hjälmkravet.

Brastad - Stångenässkolan

 • Händelse: Fältfunktionen träffade på två personer på Stångenässkolan som var på väg att köra en "fiddy", vilket är en "125 kubiks minimotorcykel" som inte får framföras på väg.
 • Åtgärd: Fältfunktionen samtalade med personerna om trafikregler och trafiksäkerhet.


Övriga åtgärder

 • Fortsatt tätt samarbete med polisen.
 • Förstärkningen inom den öppna fritidsverksamheten är igång. Har genomfört riktade aktiviteter.
 • En ökning av antal föreningsaktiviteter utomhus under sommaren.
 • Rondering AVARN Security inom prioriterade områden.
 • Trygghetstelefon via SOS Alarm, dit allmänheten kan ringa in icke-akuta ärenden under dygnets alla timmar för vidare kontakt med kommunens verksamheter, är aktiverat och igång.
 • Arbetet med LOV3-ansökan pågår fortsatt. Ett slutligt förslag kommer att tas ställning till fredagsavstämningen i trygghetsarbetet den 7 augusti.
 • Utökad kommunikation med en ruta "Trygg i Lysekil" på startsidan på kommunens hemsida med: snabblänkar till information om trygghetsarbetet, samlade nyheter kring trygghet samt en direktlänk till länken för information om otrygga platser.


Användbara telefonnummer

Om du observerar händelser som du vill informera om finns nu trygghetstelefonen aktiverad och är öppen dygnet runt, alla dagar i veckan.

Trygghetstelefonen nås på telefonnummer 031-334 12 19.

Ytterligare användbara telefonnummer är:

Observera att vid akuta händelser och pågående brott ska du alltid ringa 112!

 

Det förstärkta trygghetsarbetet - bakgrund

Efter en eskalerande oro i kommunen har kommunledningen beslutat att intensifiera trygghetsarbetet.

Det ska ske genom en gemensam inriktning och prioritering samt ökad samverkan både i den egna organisationen och med andra aktörer såsom polis och civilsamhälle. Du hittar mer information i länkarna nedan.

Det kommunala uppdraget

Kommunen har olika insatser att sätta in för att påverka en uppkommen situation och komplettera polisens insatser. Vårt huvudsakliga uppdrag är långsiktigt förebyggande genom exempelvis väl fungerande skola, socialtjänst och brottsförebyggande arbete.

 • Den strategiska samverkan inom trygghetsarbetet i kommunen (enligt metoden Effektiv Samordning för Trygghet, EST) har under det senaste året utvecklats från informationsdelning till gemensamma analyser och gemensamma åtaganden. Detta är en grund för att kommunen samordnat och systematiskt ska kunna identifiera sociala risker samt bemöta social oro och socialt relaterade problem. Även i arbetet med EST samverkar kommunen tätt med Polismyndigheten utifrån de olika uppdrag och möjligheter myndigheterna har att agera verkningsfullt.
 • Kommunen har också en upphandlad väktartjänst som ronderar i geografiskt prioriterade områden.

Vad gör kommunen?

Det operativa arbetet är exempelvis:

Fält- och fritidsverksamheten

Fält- och fritidsverksamhetens uppdrag är att finnas i miljöer där ungdomar finns för att skapa relationer med ungdomar. De gör också konkreta insatser tillsammans med skolor, försöker lotsa ungdomar till fritidsgårdarna, kontaktar föräldrar eller gör orosanmälningar till socialtjänsten. Dess närvaro anpassas efter var ungdomarna väntas röra sig.

Under sommarmånaderna arrangeras en mängd olika aktiviteter för barn och ungdomar i Lysekils kommun. Vill du veta mer om detta är du välkommen att kontakta fritidsenheten via kommunens växel på 0523 – 613000.

Socialtjänsten

Socialtjänsten agerar vid orosanmälningar, i första steget genom att bjuda in barn/unga tillsammans med vårdnadshavare till samtal, för att vid behov besluta om eventuell fortsatt kontakt och/eller åtgärder.

Det är viktigt att veta att socialtjänsten i huvudsak bygger på frivilliga insatser. Tvångsåtgärder mot barn och unga kräver starka skäl som beskrivs i lagstiftning och beslutas av rättsinstans. Socialtjänstens olika verksamheter arbetar också förebyggande med föräldrastöd, föräldrautbildningar och samverkan med skola.

Trygghetsvandrarna

Trygghetsvandrarna är en frivillig aktivitet där engagerade vuxna rör sig i de centrala delarna av Lysekil under kvällstid och tidig natt. En trygghetsvandrare är en privatperson som anmält sig till Trygghetsvandrarna för att bidra till ett tryggare samhälle.

Trygghetsvandrarnas uppdrag är att röra sig i de prioriterade områdena med syftet att vara en vuxen förebild och ett medmänskligt stöd, att se och synas, prata med ungdomar och vara en närvarande vuxen. Trygghetsvandrarna vill gärna bli fler så välkommen att vara med!

Fritidsgården Borgen

Borgen finns på Gullmarsborg och har öppet flera kvällar i veckan och arbetar aktivt för att skapa meningsfulla aktiviteter och positiva mötesplatser tillsammans med ungdomarna som besöker fritidsgården.

Detta ingår inte i kommunens uppdrag

Vi får i samband med händelser ibland önskemål om att kommunen ska agera på saker som ligger utanför vårt mandat och uppdrag, exempelvis:

 • Nationell lagstiftning - Det är riksdagen som fattar beslut om den lagstiftning vi som kommun har att förhålla oss till
 • Polisens insatser - styrs av Polismyndigheten och nationell lagstiftning och är inget som vi som kommun har beslutsmandat över.