Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Frågor och svar kring Skaftöhemmet Gullvivan

Klippor och rosa blommor med havet i bakgrunden.

Här besvarar Ricard Söderberg, ordförande i socialnämnden, och socialförvaltningen på frågor kring Skaftöhemmet Gullvivan.

Lysekils kommun har löpande gått ut med information till allmänheten och media kring den tillfälliga stängningen av Skaftöhemmet Gullvivan. Kommunen får fortfarande många frågor och vi vill därför förtydliga och komplettera den information som vi tidigare gått ut med.

Här svarar ordförande i socialnämnden, Ricard Söderberg, och socialförvaltningen på fyra av de vanligaste frågorna inkommit till kommunen.

Varför stängdes Skaftöhemmet Gullvivan?

Det var inget vi ville – att stänga ett boende för äldre personer och flytta dem med så kort varsel – men ingen annan lösning fanns att tillgå i det akuta skedet, säger Ricard Söderberg.

Nämndens beslut grundade sig på den bedömning som medicinskt ansvarig sjuksköterska gjort. Patientsäkerheten kunde inte uppfyllas på boendet, med anledning av personalsituationen.

Gullvivans särskilda boende på Skaftö stängdes i mitten av juni efter ett beslut i socialnämnden. De boende har tillfälligt flyttats till andra särskilda boenden i kommunen under den tid då Gullvivan är stängd.

Ordinarie personal saknades på grund av sjukskrivningar och det var mycket svårt att bemanna boendet. Sedan påskveckan har vi på Gullvivan fått använda personal från andra boenden i Lysekils kommun. I och med att semesterperioden började var inte den lösningen längre möjlig.

 

En grupp medarbetare och engagerade privatpersoner tog på eget initiativ fram ett förslag på ett schema som skulle säkerställa bemanningen under sommaren.

Varför godtog socialförvaltningen inte den lösningen?

Enligt Socialförvaltningen byggde det initiativet och förslaget till stor del på medarbetare som var sjukskrivna vid det tillfället. I slutet av juni skulle de fortfarande vara sjukskrivna på hel- eller deltid.

Kommunen har som arbetsgivare ett rehabiliteringsansvar och kan i och med det ansvaret inte låta medarbetare komma tillbaka till arbetet innan de är tillräckligt rehabiliterade.

Det visar på ett engagemang att vilja bryta sin sjukperiod i förtid för att undvika en stängning av arbetsplatsen. Under återhämtningsperioden efter en sjukskrivning är man dock extra sårbar vilket innebär en ökad risk för förlängd eller förvärrad sjukdomsbild. Det är en risk som Lysekils kommun inte vill utsätta sina anställda för.

En annan anledning till att förslaget inte godtogs var att det skulle leda till mycket bristfällig kontinuitet för de boende. Många personer – varav några helt nya för arbetsgivaren – skulle med schemaförslaget ha arbetat på enheten.

En av de risker som den medicinskt ansvariga sjuksköterskan tog upp var det ständiga bytet av personal. Detta eftersom det ”omöjliggör uppföljning av insatta behandlingar, bristfällig informationsöverföring skapar en osäkerhet om vilka insatser som är utförda eller ska utföras”. Med det schema som föreslogs kvarstod denna risk.

Vad blir nästa steg?

Socialnämnden beslutade att stänga Gullvivan tills bemanningen och den medicinska säkerheten är garanterad. Ärendet ska tas upp igen i oktober på nämndens sammanträde. Under tiden fram till oktober kommer politikerna att få kontinuerliga lägesrapporter.

Varför kan man inte ta upp frågan tidigare?

Orsaken till att ärendet inte kommer att lyftas i socialnämnden förrän i oktober är att nämnden ställer krav på att förvaltningen har säkerställt bemanningen och tryggat patientsäkerheten.

Socialnämnden har beslutat att undersöka möjligheterna att utöka antalet platser på Gullvivan till 21 platser. Socialförvaltningen har – tillsammans med Lysekilsbostäder – under våren inlett processen att ta fram ett underlag hur detta skulle kunna genomföras.

Det finns en bred politisk enighet kring att ha ett särskilt boende på Skaftö även i framtiden, avslutar Ricard Söderberg, socialnämndens ordförande.

Om du efter att ha läst detta fortfarande har frågor kan du kontakta socialförvaltningen på 0523 - 61 30 00 kontaktcenter@lysekil.se.