Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Trygg i Lysekils kommun

Trygghetsgruppen informerar om det pågående arbetet och ger brottsförebyggande råd och tips.

Trygghetsgruppen informerar om det pågående arbetet och ger brottsförebyggande råd och tips.

Denna information är en del i den trygghetsfrämjande arbetsmetoden ”Effektiv samordning för trygghet”. Med hjälp av metoden inhämtar trygghetsgruppen löpande information från Lysekils kommuns verksamheter och Polisen kring trygghet och brott samt prioriterar områden för olika insatser. Läs gärna mer om metoden på webbsidan för Effektiv samordning för trygghet Öppnas i nytt fönster..

Målet är att öka informationen om Lysekils kommuns trygghetsarbete och ge tips och råd i vardagen. Om du har frågor och funderingar är du välkommen att kontakta trygghetsgruppen via trygghetsgruppen@lysekil.se.

Om trygghetsläget just nu

Totala antalet anmälda brott under perioden 1 april 2019 till och med 31 maj 2019 uppgår till 300 stycken vilket innefattar alla brottstyper, allt från förlorat gods, viltolyckor till olaga hot/misshandel.

Jämfört med motsvarande period föregående år har färre brott anmälts den gångna maj månad. 2015 anmäldes 193 brott i maj och i maj 2019 anmäldes 140 brott. Kurvan sluttar åt rätt håll.

Våldsbrott

Jämfört med motsvarande period förra året har just våldsbrotten i offentlig miljö mer än halverats. Från tio anmälningar motsvarande period 2018 är det i år endast 4 brott anmälda.

Tillgreppsbrott

Det totala antalet anmälda tillgreppsbrotten har minskat jämfört med motsvarande period förra året. Mellan den 1 april och 31 maj har 90 tillgreppsbrott anmälts. Förra året var det 104 anmälda tillgreppsbrott motsvarande period.

Tips kan lämnas till polisen via 114 14 eller www.polisen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Gå gärna in på www.samverkanmotbrott.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att ta del av bra brottsförebyggande tips. Om man som kommuninvånare inte redan är engagerade i en båt, eller grannsamverkansgrupp bör man överväga att gå med i eller starta upp en båt- eller grannsamverkansgrupp. Grannsamverkan har enligt studier en tydlig brottsförebyggande effekt och bidrar samtidigt till ett trevligt och tryggt område för de boende.

Skadegörelse

Under den gånga perioden har 13 skadegörelser anmälts. Under motsvarande period förra året uppgick anmälningarna till 26.

Allmänt

Sommaren är på intågande och de senaste somrarna har upplevts som lugna. Betydligt fler rör sig ute under större delar av dygnet vilket skapar en form av social kontroll. Samtidigt förstärker Polisen med ”sommarpoliser”. Sedan 10 juni har Polisen dessutom en polispatrull permanent placerad i Lysekil.

Lysekils kommun och Polismyndigheten kommer att fortsätta att arbeta med närvaro i geografiskt prioriterade områden. Om man som kommuninvånare vill påtala otrygghet på grund av ungdomar som uppehåller sig på olämpliga platser är man välkommen att höra av sig till trygghetsgruppen i Lysekils kommun. Se kontaktuppgifter i slutet av detta nyhetsbrev.

Lysekils kommuns och polisens arbete de senaste två månaderna

Utöver nedanstående punkter pågår ett kontinuerligt förebyggande arbete i våra ordinarie verksamheter; skola, socialtjänst och fritid.

Ökad närvaro

 • För att öka närvaron av fler personer som rör sig utomhus har följande åtgärder genomförts:
 • Trygghetsvandrare har trygghetsvandrat på fredags- och lördagskvällar vid sex tillfällen.
 • Fritidsledare har varit ute 2–3 dagar per vecka i prioriterade områden och arbetat
 • kontaktskapande.
 • Den 20 maj öppnade även Borgens fritidsgård i Lysekil.
 • Väktare, genom NOKAS Bevakningstjänst, har ronderat inom de prioriterade områdena.
 • Polisen har patrullerat i kommunen främst kvälls- och nattetid. Utöver den närvaron besökte två polispatruller friidrottsdagen den 29 maj som arrangerades av Gullmarsskolan.
 • Den 11 juni genomfördes en så kallad arbetsplatskontroll på flera olika företag (bland annat biltvättar, verkstäder, restauranger, livsmedelsaffärer) i Lysekils kommun. Det var en samverkansinsats med bland annat Arbetsmiljöverket, Kronofogden och Skatteverket. Samtliga myndigheter har ärenden efter besök från de aktuella arbetsplatserna.

Förbättrad trafiksituation

För att förbättra trafiksituationen i vissa områden har avdelningen Mark och Gata tagit fram åtgärdsförslag.

Mariedalsskolan

Åtgärdsförslag för att komma tillrätta med trafikproblematiken på Lilla Dammvägen har tagits fram. Det har samtidigt beslutats att detaljplanen för området ska revideras och därmed har genomförandet av åtgärdsförslagen pausats för att införlivas i detaljplanearbetet.

Gymnasieskolan / Campus Väst

Området i anslutning till huvudentrén på Gymnasieskolan kommer att åtgärdas och arbetet inleds under hösten 2019.

Stångenässkolan

Diskussion har förts mellan utbildningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. Åtgärdsförslag har tagits fram tillsammans, men i dialogen med Västtrafik har det visat sig att åtgärdsförslagen inte till fullo är genomförbara. Avdelningen för Mark och Gata tittar på alternativa åtgärdsförslag för att komma tillrätta med trafikmiljön i samband med lämning och hämtning på Stångenässkolan.

Hastighetsreducerande åtgärder

Utöver arbetet med förändringar i den fysiska miljön har avdelningen för Mark och Gata haft en hastighetsdisplay placerad utanför Bro skola under vecka 17 och 18.

Polisen har genomfört trafikkontroller samt krogtillsyner.

Fler trygghetsvandrare

Vid den senaste trygghetsvandrarintroduktion den 14 maj hade vi den stora glädjen att introducera sex nya trygghetsvandrare. Vi är nu totalt 32 trygghetsvandrare, men behöver alltid bli fler och välkomnar alla som vill komma med!

Vi har sedan i november 2018 börjat med att lägga introduktionen tillsammans med planeringsmötet för våra trygghetsvandrare. Förhoppningen är att kontinuiteten i introduktionstillfällena ska underlätta för den som vill engagera som trygghetsvandrare.

Nästa introduktionstillfälle genomförs den 27 augusti och vi behöver fortfarande bli fler. Den som vill komma med anmäler sig på enklaste sätt genom att skicka e-post till trygghetsgruppen@lysekil.se.

Prioriterade områden

Under perioden har följande områden uppmärksammats och prioriterats inom EST-arbetet. Insatser från både Lysekils kommun och polisen har riktats specifikt mot dessa områden.

Centrum, Badhusberget och gatorna där emellan

Förekomst av tillgreppsbrott samt ungdomar som uppehåller sig på vissa platser, vilket skapar otrygghet. Insatser för att öka närvaron av trygghetsfrämjande funktioner (väktare, fältare, fritidsledare, trygghetsvandrare, polis) i syfte att förhindra brott.

Mariedal

Förekomst av tillgreppsbrott, skadegörelse och störande mopedkörning. Insatser för att öka närvaron av trygghetsfrämjande funktioner (väktare, fältare, fritidsledare, trygghetsvandrare, polis) i syfte att förhindra brott samt åtgärder i den fysiska miljön för att förhindra obehörig trafik.

Centrala Brastad

Förekomst av olovlig körning samt ungdomssamlingar på specifika platser. Insatser för att öka närvaron av trygghetsfrämjande funktioner (väktare, fältare, fritidsledare, polis) i syfte att förhindra brott samt utredning av åtgärder i den fysiska miljön för att förbättra trafikmiljön kring Stångenässkolan.

Sommaren 2019

De senaste somrarna har upplevts som lugna. Betydligt fler rör sig ute under större delar av dygnet vilket skapar en form av social kontroll som förebygger brott. Samtidigt förstärker Polisen med ”sommarpoliser”. Sedan 10 juni har Polisen dessutom en polispatrull permanent placerad i Lysekil.

Lysekils kommun och Polismyndigheten kommer att fortsätta att arbeta med närvaro i geografiskt prioriterade områden.

Sommarlovsaktiviteter

Ett stort antal kostnadsfria sommarlovsaktiviteter är planerade till sommaren. Ta del av alla aktiviteter från kommunen och lokala föreningar via följande länken. (www.lysekil.se/uppleva-och-gora/idrott-motion-och-friluftsliv/sommarlovsaktiviteter.html)

Sommarpolis

12 sommarpoliser (från Göteborgs, Skaraborgs och Älvsborgs polisområden) startar sin tjänst från och med 1 juli. Dessa fördelas jämnt på Lysekil-Kungshamn-Strömstad. De arbetar främst med ordningshållning under kvälls/ nattetid.

NOKAS Bevakningstjänst

NOKAS Bevakningstjänst ronderar och patrullerar kvälls- och nattetid med väktare i våra geografiskt prioriterade områden hela sommaren.

Kommande arbete hösten 2019

Trygghetsgruppen i Lysekils kommun planerar nu höstens trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete. Vårt fokus är att öka kunskapen om brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete och utveckla våra interna arbetssätt.

Orsaksanalys

Trygghetsgruppen kommer arbeta fram en intern mall för orsaksanalys för att våra verksamheter ska ha ett bra metodstöd att använda för att komma fram till effektiva och kloka brottsförebyggande och trygghetsfrämjande åtgärder.

Informationskväll om huskurage och Grannsamverkan i flerbostadshus

Trygghetsgruppen planerar att genomföra informationskvällar om huskurage och Grannsamverkan i flerbostadshus under vecka 39. Mer information i nästa nyhetsblad.

Medborgardialog

Trygghetsgruppen avser att planera för medborgardialoger under 2020 och vi kommer berätta mer om detta under hösten.

Forshaga kommun planerar studiebesök i Lysekil i september

I slutet av september planerar Forshaga kommun att genomföra ett studiebesök i Lysekils kommun. Syftet med studiebesöket är att se hur Lysekil arbetar med brottsförebyggande och trygghetsfrämjande frågor och särskilt arbetsmetoden Effektiv Samordning för Trygghet (EST).

Trygghetstips

Ta gärna del av våra trygghetstips nedan så att vi alla kan hjälpas åt att öka tryggheten i Lysekils kommun.

Bli trygghetsvandrare

Vi behöver bli fler. Ny introduktion genomförs den 27 augusti kl. 17.30 i kommunhuset i Lysekil. Att bli trygghetsvandrare och vara ute och vandra med andra är ett utmärkt sätt att själv få en bild av verkligheten och en möjlighet att bidra till ökad trygghet för alla.

Anmäl dig till trygghetsgruppen@lysekil.se.

Läs mer om trygghetsvandrare på webbsidan trygghetsvandrare på vår externa webbplats. Öppnas i nytt fönster.

Starta Grannsamverkan

Gå gärna in på webbplatsen www.samverkanmotbrott.se för att läsa mer om vad grannsamverkan är och hur man går tillväga. Vid frågor eller intresse, kontakta kommunpolis Dan Carlsson via 11414.

Starta Båtsamverkan

Gå gärna in på webbplatsen www.larmtjanst.se/Aktuellt1/Temasidor/Tema-Batsamverkan/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att läsa mer om vad båtsamverkan är och hur man går tillväga. Vid frågor eller intresse, kontakta polisinspektör Thomas Andersson, samordnare för båtsamverkan i Fyrbodal, via 11414.

Nästa nyhetsbrev

Nästa nyhetsbrev publiceras i början på september.

Här hittar du tidigare nyhetsbrev: www.lysekil.se/nyhetsbrevtrygghet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer om Effektiv Samordning för Trygghet

Sedan september 2018 har Lysekils kommun, tillsammans med Polisen och andra viktiga aktörer, inlett ett trygghetsfrämjande arbete enligt metoden Effektiv Samordning för Trygghet, förkortat EST.

EST bygger på kriminologiska teorier som pekar på faktorer som kan påverka tryggheten. Syftet med EST är att hela tiden prioritera arbetet utifrån en aktuell lägesbild där fokus ligger på tryggheten i det offentliga rummet.

Trevlig sommar!

Detta är sista nyhetsbladet inför sommaren och därmed vill Trygghetsgruppen, genom Joakim, Anna och Sanna samt kommunpolis Dan Carlsson, önskar alla i Lysekils kommun en trevlig och trygg sommar!

För mer information kontakta:

Trygghetsgruppens representanter:

 • Joakim Hagetoft, säkerhetsstrateg
 • Anna Nyman Holgersson, folkhälsostrateg
 • Sanna Lannesjö, integrationsstrateg

trygghetsgruppen@lysekil.se

Telefon: 0523-61 30 00