Meny

Dialogdag om framtida utmaningar och möjligheter

Deltagare i dialogdag om socialförvaltningens verksamhet.

Torsdagen den 13 mars samlades politiker och tjänstepersoner för en dialogdag kring socialförvaltningens verksamhet.

Dialogdagens syfte var att analysera och föra dialog kring nämndens nuläge och framtida utmaningar och möjligheter.

Kvalitetsutvecklare Ing-Marie Tjulander deltog under dagen och informerade om kommunens styrmodell, pågående budgetprocess, kommunens vision ”Vision Lysekil 2030” och tillitsbaserad styrning.

Resultat och framtida utmaningar

Socialchef Eva Andersson, Johanna Eklöf, avdelningschef för vård- och omsorg och Julia Lundwall, avdelningschef för LSS- och socialpsykiatri presenterade resultat och framtida utmaningar per verksamhetsområde.

Efter att nämndens politiker fick ta del av information om nämndens nuläge och framtidsutmaningar fick varje ledamot reflektera utifrån följande frågor:

  • Vad har nämnden lyckats med respektive inte lyckats med?
  • Vilken är den viktigaste utmaningen inför 2020?
  • Vilka utmaningar och framtidsfrågor står nämnden inför?

Fokusområden

Därefter fick var och en som deltog under dagen formulera tre prioriterade fokusområden som de tyckte var särskilt viktiga inför kommande år. Dessa fokusområden låg sedan till grund för gruppdiskussioner där ytterligare prioritering av områden gjordes.

”Givande dag med stort engagemang från samtliga. Positiv anda, konstruktiva förslag och kloka synpunkter” var exempel på formuleringar som framfördes i utvärderingen av dagen.

Resultatet från dagen och gruppdiskussionerna ska ligga till grund för socialnämndens målformulering inför budgetåret 2020.