Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Hur vill du att Slättevallen ser ut i framtiden?

Fotbollsplanen på Slättevallen i Lysekil har sedan länge varit nedlagd. Under åren har det kommit in många bra förslag kring hur ytan kan utvecklas och nu har kommunstyrelsen beslutat att utreda möjligheterna att utveckla platsen.

Slättevallens fotbollsplan på 1930-talet. Källa: Ekstrands Foto

Slättevallen har tidigare använts för idrott, men ytan består idag av grus och lera. De tillhörande omklädningsrummen har på senare tid rivits och idag finns endast belysningen från fotbollsplanen kvar. I dagsläget har Slättevallen ingen specifik användning utan fungerar som reservyta för uppställning eller parkering vid evenemang.

Inriktning motion
och hälsa

Utredningar för att utveckla området har gjorts vid flera tillfällen. Enligt översiktsplanen lämpar sig området ”för utveckling av lokal mötesplats med inriktning mot motion och hälsa”.

Under 2015 genomförde Lysekil kommun en medborgardialog i form av workshops för boende och skolelever i närområdet kring utvecklingen av Slättevallen. Detta gjordes i samband med en utredning om en ny detaljplan bör tas fram då den befintliga detaljplanen begränsade husens höjd och taklutning. När inget planbesked togs lades utredningen ner och utvecklingsplanerna för Slättevallen lades på is.  

Enkät undersöker behov och önskemål

Nu har samhällsbyggnadsförvaltningen fått i uppdrag att genomföra en förstudie kring vad som är lämplig användning av ytan och ta fram en driftskalkyl. Studien grundas dels på tidigare workshops, dels på en ny enkät som ska undersöka om behov och önskemål förändrats under åren som gått.

Hjälp oss gärna att svara på enkäten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - berätta hur du vill att platsen används och utformas i framtiden. Senast 14/7 vill vi ha dina svar. Om du inte har möjlighet att svara via frågeformuläret på webben kan du mejla plan- och byggenheten för att få en blankett istället: planochbygg@lysekil.se. Ange Slättevallen förstudie (B-2024-482).

Området har bland annat använts som uppställningsplats för cirkus. Källa: Daniel Gustavsson