Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Hur vill du bo i framtiden?

Nu är det dags att uppdatera programmet för bostadsförsörjning. Det beskriver hur vi kan skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. Hjälp oss att planera för framtiden - svara på en enkät om ditt nuvarande och önskade boende.

Tillgång till bra bostäder i rätt lägen är en nyckelfråga för kommunens utveckling. Bostaden är dessutom en grundpelare för inkludering och integration i samhället. Riktlinjerna i vårt bostadsförsörjningsprogram hjälper oss att utveckla framtidens bostäder. De ska uppdateras minst en gång per mandatperiod, och det arbetet kommer att starta under våren.

Utveckla bostadsbeståndet

Bostadsförsörjning handlar om att planera för att nya bostäder byggs och se över hur det befintliga bostadsbeståndet ska utvecklas. Bostadsförsörjningsprogrammet innehåller kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning och vilka åtgärder som behövs för att nå målen.

När vi uppdaterar bostadsförsörjningsprogrammet denna gång så har vi en ny översiktsplan, ÖP2023, att koppla riktlinjerna till. Programmet kommer förhoppningsvis att utgöra ett stöd i beslut kring genomförandet av översiktsplanens föreslagna bostadsutveckling.

Undersöker bostadsbehovet i kommunen

Under våren startar vi processen för att uppdatera riktlinjerna och har tillsatt en arbetsgrupp som består av tjänstepersoner inom olika förvaltningar som arbetar med social hållbarhet och fysisk samhällsplanering, samt Lysekilsbostäder. De kommer att analysera bostadsbehovet i kommunen och ta fram ett förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning. När detta är gjort skickas förslaget ut på samråd till bland annat länsstyrelsen, regionen och berörda kommuner. Efter samrådet görs eventuella justeringar innan programmet slutligen antas i kommunfullmäktige.

Attraktivt boende för nuvarande
och framtida invånare

Alla har rätt till en god och rimlig bostad. Genom en aktiv boendeplanering, i samspel med kommunens övriga arbete för en god och hållbar livsmiljö, skapar vi en boendeattraktivitet för både nuvarande och framtida invånare i Lysekil. Detta är positivt för både bostads- och arbetsmarknaden.

Vad tycker du om utbudet av bostäder i Lysekils kommun? Svara på vår enkät Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och låt dina synpunkter bli en del av vårt underlag.