Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Lägre hus i detaljplanen för nytt kvarter på Slätten

En ny detaljplanen för kvarteret Revolvern i Lysekil har nu antagits av kommunfullmäktige. Planförslaget har förändrats från flerbostadshus med tre och fyra våningar till flerbostadshus med två våningar.

- I det nya planförslaget har stadsbyggnadsavdelningen och Lysekilsbostäder tagit hänsyn till de synpunkter som kommit in kring höjden av husen, säger Frida Mellgren, tf. enhetschef plan-och byggenheten. Detaljplanen möjliggör nu för flerbostadshus med endast två våningsplan, möjligheten att uppföra 3- och 4-våningshus är borttaget.

Kvarteret Revolvern ligger i ett redan utbyggt bostadsområde som angränsar till Trötemyren och är beläget en kilometer nordöst om Lysekils centrum. Initiativtagare till planarbetet är Lysekilsbostäder.

Fyra flerbostadshus med upp till 30 lägenheter

Den planerade bebyggelsen som ges möjlighet att uppföras inom planområdet består av fyra flerbostadshus, innehållande cirka 25 till 30 lägenheter. I planförslaget har det möjliggjorts för ny gata men även passager och stråk mellan byggnaderna för att boende och allmänhet ska kunna ta sig fram och nå naturområdet norr om planområdet.

Lysekilsbostäder har för avsikt att bygga husen som Boklok, ett huskoncept framarbetat av Ikea och Skanska på mitten av 90-talet med syfte att bygga hållbara hem där priset hålls nere genom genomtänkta produktionsmetoder och effektiv användning av yta.

Processen med att arbeta fram detaljplanen har pågått under en längre tid och förslaget har förändrats under processens gång. Berörda fastighetsägare har givits möjlighet att yttra sig vid två tillfällen och utifrån detta har planförslaget arbetats om. Förslaget har från början varit att uppföra ett 4-våningshus, ett 3-våningshus och 2-tvåvåningshus. Den frågan som de flesta har haft invändningar och synpunkter på är det faktum att det skulle uppföras två höghus i ett område med villabebyggelse.

– Den antagna detaljplanen kommer troligtvis att överklagas och den processen brukar ta ett år innan vi får domen från mark- och miljödomstolen och detaljplanen vinner laga kraft, avslutar Frida.