Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Rapport kring likvärdig utbildning i kommunen presenteras

I våras fick utbildningsförvaltningen i uppdrag av utbildningsnämnden att undersöka hur man kan trygga en likvärdig utbildning för alla elever i Lysekils kommun. Nu är rapporten klar och har presenterats på onsdagens nämndmöte som ett underlag till ett senare beslut.

Det finns stora vinster med att samordna för- och grundskola i Brodalen och på Skaftö. Samtidigt finns det brister i lokaler och markyta. Det visade den förstudie som presenterades vid utbildningsnämndens sammanträde i april.

Utbildningsnämnden gav därför utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram underlag för att säkerställa en likvärdig utbildning i Lysekils kommun, med hänsyn till pedagogiska och kompetensmässiga perspektiv och där ekonomiska resurser används optimalt. Syftet var att:

- Belysa förutsättningar för en bra och likvärdig verksamhet inom för- och grundskola i Lysekils kommun inom de givna perspektiven.
- Ge underlag för ställningstaganden inför fortsatt planering av verksamheterna i Brodalen och på Skaftö.

I rapporten finns bland annat en redovisning av Lysekils kommuns resursfördelningsmodell, en befolkningsprognos samt vad som kännetecknar bra skolor och för- och nackdelar med stora respektive små enheter. Man kan också läsa hur mycket en förskole- och skolplats kostar på respektive förskola och skola i kommunen. Slutsatsen visar att det finns goda exempel på samordningsvinster i exempelvis Bergs skola och förskola.

Sammanfattande lägesbild

För att barn och elever i Lysekil ska erbjudas likvärdiga förutsättningar inom för- och grundskola behöver en helhet beaktas. Verksamheterna är viktiga för hela samhället. För att möta framtiden och de utmaningar som finns behöver lokalanvändning och organisering optimeras. Ur detta framstår två exempel på tänkbara scenarier för Brodalen respektive Skaftö.

Att låta enheterna se ut som de gör idag är inte ett alternativ. Samordning av verksamheter och/eller enheter krävs för att nå en organisatorisk, pedagogisk och ekonomisk hållbarhet.

En samlokalisering skulle innebära en rad fördelar:
· Samplanering vid öppning/stängning
· Överskolning (kontinuitet vid överlämnande mellan olika verksamheter) bör underlättas
· Ökad kontakt och nätverksyta mellan barn, barn-vuxna och personal
· Kök/städ effektiviseras
· Nuvarande förskolelokaler kan nyttjas till annan verksamhet

Scenario Brodalen

Fullföljd renovering av Bro skola. Nybyggnad av förskola vid Bro skolas absoluta närhet. Detta alternativ skulle innebära att man får lokaler som är anpassade för respektive verksamhet, samtidigt som man kan säkerställa utrymme för en tillfredsställande utemiljö. Nybyggnation skulle även innebära att det görs en påtaglig energieffektivisering.

Scenario, Skaftö

Renovering av Skaftö skola. Samlokalisering med Grundsunds förskola. En ökad möjlighet att personalplanering kan ge rätt kompetens och bättre arbetsmiljö. Grundskolan organiseras i så kallad B-form där F-1, 2-3 och 4-5 utgör grundorganisationen. Årskurs 6 flyttas till Lysekils centrala skolor. På så sätt kan specialsalar för slöjd samordnas i centrala Lysekil skolor. Skaftös elever kan lättare ta del av lärarkompetens i moderna språk.

Hela rapporten finns att läsa här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.