Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Budget 2024 är antagen och publicerad

Kommunens budget för 2024 med plan för 2025 och 2026 har antagits av kommunfullmäktige och publicerats på vår hemsida. Förutom ekonomi beskriver budgeten även hur Lysekils kommun upprätthåller god kvalitet i sitt grunduppdrag och arbetar för att nå visionen genom ett antal utvecklingsmål.

Lysekils kommuns ekonomi har utvecklats starkt under de senaste åren. De ekonomiska ramarna till verksamheterna har kunnat ökas för att möta demografiska förändringar och genomföra satsningar på ökad trygghet samtidigt som kommunens fastigheter har rustats upp och utemiljön förbättrats. Detta har varit möjligt genom ökade skatteintäkter och statligt finansierade stöd till kommunerna.

Organisationen Sveriges Kommuner och Regioners bedömning av kommunsektorns ekonomi de kommande åren pekar på ekonomiskt kärvare tider. Den nuvarande inflations- och räntesituationen, ökade elkostnader och höjda priser gör att prognostiserade skatteintäkter och statsbidrag inte räcker till för att finansiera de ökade kostnaderna. Demografiska förändringar medför att antalet äldre invånare ökar vilket medför en ökad efterfrågan på omsorgstjänster. Samtidigt minskar antalet invånare i arbetsför ålder och kompetensförsörjning har blivit en av kommunernas mest strategiska frågor.

För att skapa utrymme att genomföra satsningar där Lysekils kommun fortsätter att utvecklas behöver nettokostnaderna minska genom prioriteringar och effektiviseringar. Insatser som prioriteras är förebyggande arbete för barn och unga, åtgärder för att fler ska lyckas med genomförda studier i skolan samt att skapa möjligheter för nya och befintliga företag att utvecklas i kommunen.

Åtta kvalitetsfaktorer

För att kommunen på sikt ska kunna nå visionen krävs att verksamheten lever upp till sitt grunduppdrag med god kvalitet. Det finns ett antal kvalitetsfaktorer som bedöms vara avgörande för att kommunen ska kunna säkerställa en god kvalitet i sina övergripande uppdrag inom samhällsservice, demokrati, samhällsutveckling och arbetsgivarskap.

I budget 2024 har åtta kvalitetsfaktorer beslutats:

 • Möjlighet till delaktighet och inflytande
 • Verksamhet med god kvalitet
 • Bidrar till ett hållbart samhälle
 • Systematiskt kvalitetsarbete
 • Förvaltar kommunens resurser väl
 • Attraktiv arbetsgivare
 • Ekonomi i balans över tid
 • God ekonomisk hushållning

Utvecklingsmål visar vad vi prioriterar

För att ytterligare stärka förutsättningarna att nå visionen krävs kraftsamling över organisationsgränser och för en längre tid. Med utgångspunkt i omvärlds- och nulägesanalys formuleras utvecklingsmål för att visa vad Lysekils kommun väljer att prioritera och lägga extra fokus på för perioden. Utvecklingsmålen utgör grund för förbättrings-förändrings- och utvecklingsarbete.

I budget 2024 har fyra utvecklingsmål beslutats:

 • Barn och unga har framtidstro
 • Livskvalitet och tillgång till upplevelser året runt
 • Hållbar maritim utveckling skapar tillväxt
 • Företagsklimatet är gott

Uppdrag

Enligt Lysekils kommuns modell för ledning och styrning kan kommunfullmäktige i samband med budgetbeslutet också rikta specifika uppdrag till nämnderna. Utifrån detta har kommunstyrelsen fått i uppdrag att utarbeta en handlingsplan för stärkt biologisk mångfald med fokus på land.

Ta del av hela budgethandlingen på vår hemsida: Rapporter - Lysekils kommun Länk till annan webbplats.