Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Lysekils kommun överklagar domslut kring detaljplan på Skaftö

Mark-och miljödomstolen beslutade i början av året att upphäva kommunfullmäktiges beslut kring antagande av detaljplanen som skulle göra det möjligt att bygga en friskvårdsanläggning i södra Stockevik på Skaftö. Lysekils kommun har bestämt sig för att överklaga domen.

Mark-och miljödomstolens beslut grundas i att de bedömer att kommunen inte har en aktuell översiktsplan, då den nuvarande planen antogs 2006 och en ny snart ska ersätta den. Därför menar domstolen att friskvårdsanläggningens placering inte kan anses vara förenlig med kommunens översiktliga planering. Utifrån detta menar domstolen att kommunen skulle hanterat processen annorlunda.

Översiktsplanen aktuell fram till ny plan är antagen
Lysekils kommunen har en avvikande syn på domstolens argument och menar att översiktsplanen ska ses som aktuell, vilket också stödjs av att kommunfullmäktige tidigare har aktualitetsförklarat planen, det vill säga beslutat att nuvarande översiktsplan ska gälla fram tills dess att ny plan är antagen. Den beräknas vara klar i sommar. Även i den nya översiktsplanen pekas aktuellt område ut som lämpligt för besöksanläggning alternativt tätortsutbyggnad.

Mark- och miljödomstolen har även gjort en annan bedömning kring riksintresset för friluftsliv i området. Kommunen och Länsstyrelsen anser att exploateringen inte orsakar påtaglig skada och stor vikt har även lagts vid att anpassa anläggningen till omgivande landskap.

- Vi vill stärka utvecklingen av Skaftö och är positiva till att pröva en etablering av verksamhet i detta område, säger Jan-Olof Johansson, kommunstyrelsens ordförande. Därför vill vi pröva mark- och miljödomstolens dom i nästa instans då vi anser att deras argument inte håller.

Kommunen förväntas inkomma med kompletterande information i början av mars. Därefter fattas beslut om prövningstillstånd av Mark- och miljööverdomstolen.