Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Dialog med barnen gav underlag till nya översiktsplanen

Lysekils kommun håller på att ta fram en ny översiktsplan (ÖP). Den visar t. ex hur mark- och vattenområden ska användas, var det kan byggas nytt och hur allt som redan är byggt ska användas. Detta är frågor som i hög grad berör barn och deras uppväxtvillkor såväl som deras framtid.

Därför har en barnkonsekvensanalys genomförts för att lyssna till barns egna åsikter - en förutsättning för att pröva, bedöma och beakta barnets bästa.

Besök i klasserna gav 570 synpunkter

Under samrådsperioden träffade projektgruppen för översiktsplanen barn i årskurs 3 - 6 för att lyssna på hur de upplever sin närmiljö. De besökte en klass per skola i kommunen och fick sammanlagt 570 synpunkter kring hur barnen upplever sin skolmiljö, lek- och fritidsmiljöerna och hur barnen upplever sin skolväg.

Bättre väg till skolan

En av de mest konkreta och viktiga slutsatserna från barndialogen är att kommunen måste förbättra skolbarnens väg till sin skola oavsett om den sker på gång- och cykelvägar, med skolbuss eller om man blir skjutsad av sina föräldrar.

I översiktsplanen redovisas platser där en utveckling i form av planskilda gång- och cykelpassager behöver utvecklas längs väg 162 för att skapa trygga vägar till skola och fritid samt för en ökad tillgänglighet till rekreations- och friluftsområden för såväl barn som övriga människor som bor och vistas i kommunen.

Skolnära skogsområden viktiga att bevara

Barndialogen visar att de skolnära utemiljöerna och då särskilt skolnära skogsområden är viktiga för barnen. Naturområden i anslutning till kommunens skolor och förskolor redovisas i översiktsplanen som natur-/frilufts- och rekreationsområden som inte ska bebyggas. På det sättet säkras de långsiktigt som en kvalitet i skolmiljön.

Fortsatt trygghetsarbete i kommunen är viktigt, särskilt för de platser där barn vistas när de tar sig till och från skolan, i skolan och dess närmiljö, och på sin fritid.

Läs mer om barnkonsekvensanalysen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi vill gärna ha dina synpunkter

Nu finns förslaget till ny översiktsplan för Lysekils kommun, den så kallade granskningshandlingen, på vår hemsida. Under 1/1 – 28/2 kan du lämna synpunkter genom att använda dig av det digitala formuläret som finns i den digitala samrådshandlingen eller så skickar du dina synpunkter med e-post till registrator@lysekil.se. Det är viktigt att du anger “översiktsplan” i ämnesraden. Du kan även skicka ett brev till oss med dina synpunkter. Märk kuvertet tydligt med “översiktsplan” och skicka det till Lysekils kommun, 453 80 Lysekil.

Här hittar du förslaget till ny ÖP Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.