Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Heltidsresan i Lysekils kommun

Socialchef Eva Andersson, HR-chef Helen Karlsson och Kommunals företrädare Marielle Stenström

Ett lokalt avtal är tecknat för att ge möjlighet till att skapa en friare arbetstidsförläggning inom ramen för en heltidsanställning.

Heltidsresan

Arbetet med Heltidsresan har pågått i Lysekils kommun under en tid och Lysekils kommun har nu skrivit under ett lokalt avtal med fackförbundet Kommunal för att kunna erbjuda fler anställda möjlighet att arbeta heltid i kommunen.

Det är positivt för både brukare och medarbetare. Våra brukare får större kontinuitet i sin omsorg och våra medarbetare får en bättre arbetsmiljö, säger socialchef Eva Andersson om avtalet.

Lysekils kommun som arbetsgivare

För att lyckas med kompetensförsörjningen behöver kommunen möta upp ett antal utmaningar i vårt samhälle, vilket kommer innebära en efterfrågan av mer personal inom de stora yrkesområdena såsom skola, vård och omsorg. Lysekils kommun arbetar strategiskt med personal- och kompetensförsörjning för att vara en attraktiv arbetsgivare och strävar efter att skapa samhällsnytta och tillgodose medborgarnas efterfrågan och behov.

Inom vård och omsorgsyrken har det traditionellt alltid varit så att de flesta arbetar deltid. Den största andelen av medarbetarna är kvinnor. Under flera år har frågan diskuterats utifrån ett jämställdhetsperspektiv men också utifrån arbetsmiljöaspekter. Nu finns också en tredje viktig faktor, rekryteringsbehovet.

Kommuner behöver ta tillvara den kompetens som finns i verksamheterna för att klara välfärdsuppdraget, till exempel genom att alla nyanställningar är heltidstjänster och att erbjuda redan anställda att gå från deltid till heltid. I Lysekils kommun ligger arbetstids/heltidsmåttet inom vård och omsorg, på 37 tim/vecka, jämfört med det centrala avtalet på 38.25 tim/vecka. Detta innebär att våra anställda får ca 10 000 kr mer i lön per år, jämfört med andra kommuner, som har det andra arbetstidsmåttet, säger HR-chef Helen Karlsson.

Vad innebär avtalet?

  • Fler anställda ska ges möjlighet att arbeta heltid.
  • Heltidsresan är ett erbjudande inget tvång. Medarbetare inom vård/omsorg och socialt stöd, som hade en deltidsanställning när avtalet skrevs, ligger kvar på sin deltidsanställning, om de själva vill, det vill säga det är inte tvingande för dem. Arbetsgivaren skall ha en individuell plan för hur de anställda som arbetar deltid ska möjliggöras heltidsarbete med undantag för de som har deltidssjukersättning.
  • Medarbetarna kan arbeta på fler arbetsplatser. Medarbetare kommer veta vilken arbetsplats de ska arbeta på, utefter samplaneringsområdet, och behöver i och med detta inte jaga sin arbetstid.
  • Kompetensutveckling. Att arbeta på flera arbetsplatser inom sin yrkestitel, innebär att personalen får en bredare kompetensutveckling och håller sig ajour inom sitt yrkesområde och får möjlighet att skapa nya nätverk.

Fackförbundet Kommunal

Fackförbundet Kommunal ser nu fram emot att växla upp arbetetet med införandet i verksamheterna:

Kommunal är väldigt stolta över detta avtal. Vi ser att det är en stor fråga om jämställhet – våra medlemmar ska kunna vara självständiga och inte behöva ”leva på” sin partner även trygga sin pension! Det har varit en lång process, vi har jobbat med detta i snart ett år där vi har haft ombud och chefer ifrån verksamheterna som referenser som vi i ”skrivargruppen” bollat tankar/skrivningar med vilket har varit värdefullt! Nu ser vi fram emot att växla upp arbetetet med införandet i verksamheterna, säger Marielle Stenström från fackförbundet Kommunal.