Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Lägesbild Covid-19 vecka 6

Lysekils kommun sammanställer en samlad lägesbild med anledning av covid-19. Ta del av nuläget här.

Läget i kommunen

Folkhälsomyndighetens statistik visar på 72 nya fall i Lysekils kommun för vecka 6 jämfört med 334 nya fall vecka 5.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer från den 9 februari innebär bland annat att provtagningen upphör för den breda allmänheten. Testning och smittspårning kommer i fortsättningen att fokusera på att skydda sköra grupper och på personal inom vård och omsorg. Detta innebär att antalet rapporterade fall inte återspeglar smittspridningen på samma sätt som tidigare.

Läget i regionen

Kommunerna rapporterar generellt ett förbättrat läge, men med fortsatt hög personalfrånvaro. Verksamheter som påverkas mest är vård och omsorg som har svårt att bemanna vid sjukfrånvaro men också inom barnomsorg och skolverksamhet.

Stanna hemma och undvik nära kontakt om du är sjuk med symtom som kan vara covied-19.

Regionerna ska fokusera testning och smittspårning till att skydda de sköra grupperna inom hälso- och sjukvården och omsorgen.

Läget nationellt

Statistiken över antalet bekräftade fall av covid-19 är nu inte jämförbar med tidigare perioder under pandemin. Efter en övergångsperiod kommer rapporteringen att stabiliseras.

Det pågår fortsatt en omfattande testning av personal och patienter/omsorgstagare inom vård och äldreomsorg där bekräftade fall rapporteras.

Vaccination

Nationell temavecka vecka 11 om vaccin mot covid-19

Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att planera och genomföra en nationell temavecka om vaccin mot covid-19. Folkhälsomyndigheten ska genomföra temaveckan vecka 11 år 2022. Temaveckan kommer att vara ägnad åt att belysa betydelsen av att vaccinera sig mot covid-19, en viktig insats för det fortsatta vaccinationsarbetet.

Nationella vaccinationsveckan Länk till annan webbplats.

Fjärde dos vaccin mot covid-19

Folkhälsomyndigheten gav den 14 februari besked om att en fjärde dos vaccin mot covid-19 nu rekommenderas till följande grupper från och med vecka 8:

  • personer på SÄBO (särskilt boende för äldre),
  • personer med hemtjänst beslutad av kommun samt personer med hemsjukvård, samt
  • alla som är 80 år och äldre.

Den andra påfyllnadsdosen bör ges tidigast fyra månader eftre den första.