Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Bokslutsresultat 2021

I det preliminära bokslutet redovisar Lysekils kommun ett positivt resultat på 28,8 miljoner kronor för 2021.

Bokslutsresultat för Lysekils kommun

I det preliminära bokslutet redovisar Lysekils kommun ett positivt resultat på 28,8 miljoner kronor för 2021. Detta kan jämföras med det budgeterade resultatet på 9,8 miljoner kronor och föregående års resultat på 47,5 miljoner kronor.

De generella statsbidragen har ökat och kommunen har fått viss kompensation för sjuklöner till följd av pandemin, men inte i den omfattning som var under 2020. Även detta år har varit präglat av covidcovid-19 och påverkat kommunens arbete både internt och externt. 

Generellt har Sveriges ekonomi gått bättre och skatteintäkterna är högre än uppgifterna i den tidiga prognosen från Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Med tillskjutna statsbidrag från regeringen har även 2021 blivit ett år med starka resultat för kommunerna, så också för oss i Lysekils kommun. Detta tillsammans med utvecklingen av våra förvaltningar och nämnders uppföljnings- och kvalitetsarbete har skapat positiva resultat i både verksamhet och ekonomi, säger kommunalrådet Jan-Olof Johansson.

Investeringar

Det budgeterade utrymmet för investeringar var 84,9 miljoner kronor. Av detta användes 48,4 miljoner kronor. Under 2020 var motsvarande summa 60,8 miljoner kronor.

Flera förstudier av projekt har genomförts under 2021, vilket har medfört att projekt som var planerade till 2021 har fått flyttats fram och kommer att starta upp under de närmaste åren. Spjösvik exploatering pågår och försäljning av tomter kommer att ske under 2022.

Nämndernas resultat

Tack vare nämndernas arbete med åtgärder för budget i balans är nämndernas resultat bättre än tidigare prognoser. Under året har bland annat utbetalning av ekonomiskt bistånd redovisat ett negativt resultat, men inte i den storleksordning som befarades.

Kostnader för placeringar inom socialförvaltningens ansvarsområden är fortsatt höga.

Det är glädjande att vi har ett positivt resultat men jag ser också att vi har stora utmaningar att skapa en hållbar ekonomi framåt. Som kommun har vi många stora investeringar som ska finansieras och också viktiga utvecklingsinsatser i verksamheten att genomföra. Verksamhetsplanering och ekonomistyrning blir fortsatt väldigt viktigt för vår kommunledningsgrupp för att skapa handlingskraft tillsammans, säger kommundirektör Karolina Samuelsson.

Vad händer nu?

  • De kommunala bolagens bokslut är i dagsläget inte klara.
  • Nämnderna analyserar sitt resultat.
  • Revisionen kommer att granska det färdiga bokslutet samt årsredovisning och koncernredovisning under mars månad.
  • Kommunfullmäktige fattar beslut om årsredovisningen i april.

Mer information

Ta gärna del av den bokslutsinformation som är sammanställd av ekonomiavdelningen. Sammanställningen ger en mer fördjupad bild av Lysekils kommuns preliminära bokslutsresultat.