Meny
Ikon utropstecken

Planerat underhåll på kommunens e-tjänster - störningar kan förekomma. Mer information

Kommunstyrelsen

Antecknar på möte.

Kommunstyrelsen är kommunens verkställande organ och kan liknas med kommunens regering.

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige och består av förtroendevalda politiker. Kommunstyrelsen ska bereda och yttra sig över alla ärenden som handläggs av kommunfullmäktige.

I Lysekils kommun består kommunstyrelsen av nio ledamöter och lika många ersättare. Kommunstyrelsen leds av ett presidium som består av Jan-Olof Johansson (S) tillika kommunalråd, Ronald Rombrant (LP), 1:a vice ordförande samt 2:e vice ordförande Ulf Hanstål (M) tillika oppositionsråd.

Ledningsfunktion

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet och ansvarar för utveckling och ekonomi (ledningsfunktion).

Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund.

Styrfunktion

Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion). Kommunstyrelsen ansvarar även för den övergripande tillsynen över övriga nämnders och styrelsers verksamheter.

Uppföljningsfunktion

Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Man ska också fortlöpande, i samråd med nämnderna, följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion).