Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Årsredovisning kortversion 2023

En kortversion av Lysekils kommuns årsredovisning

Kommunstyrelsens ordförande, Jan-Olof Johansson

Kommunstyrelsens ordförande

Jan-Olof Johansson

Jan-Olof Johansson, kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens ordförande

Jan-Olof Johansson

2023 har varit ett år med en fortsatt stark utveckling för Lysekils kommun. Våra förvaltningar och bolag har bedrivit ett framgångsrikt arbete, vilket avspeglar sig i förmågan att nå våra mål och skapa en hög kvalitet i verksamheten. Uppföljningen av utvecklingsmål och kvalitetsfaktorer visar att vi inom flera områden förflyttar oss i rätt riktning.

Resultaten för 2023 pekar på en positiv utveckling inom flera områden. Ett exempel är kommunens nya översiktsplan som efter flera års arbete är klar. Under året har även ett intensifierat arbete med digitalisering märkts av i kommunerna och vi har antagit en strategi för digital infrastruktur. Kommunen har också fastslagit en strategi för klimatanpassning och deltar i länsstyrelsens arbete med klimatlöften där kommunerna väljer sina insatsområden.

Inflation, högt ränteläge och prisökningar har under året haft en allt större effekt på kommunens verksamheter. För att möta de kommande årens utmaningar, och samtidigt skapa utrymme för att utveckla verksamheten, finns ett behov av prioriteringar och effektiviseringar i hela organisationen.

För 2023 kan vi dock glädjas åt ett starkt ekonomiskt resultat. En stark arbetsmarknad har gett högre skatteintäkter än förväntat vilket tillsammans med generella statsbidrag, fastighetsavgifter och ett positivt räntenetto skapat ett resultat som är långt över budgeterat resultat för 2023. Det ger oss en stabil grund inför de utmaningar vi står inför med stora investeringar och en förändrad demografi.

Jan-Olof Johansson
Kommunstyrelsens ordförande 2023

Martin Palm, ekonomichef i Lysekils kommun

Resultat

Martin Palm, ekonomichef

Martin Palm, ekonomichef i Lysekils kommun

Resultat

Martin Palm, Ekonomichef

Resultatutveckling

Årets resultat uppgick till 51 mnkr, en positiv budgetavvikelse om 41 mnkr. Orsaken till överskottet är främst kopplat till högre skatteintäkter och generella statsbidrag än förväntat.

Kommunens resultat har under de senaste åren varit goda. Ett positivt resultat är mycket viktigt då det minskar kommunens behov av att låna för att genomföra investeringar. Ju högre andel av investeringar som finansieras av egna medel i stället för lån, desto lägre räntekostnader. Det innebär att det finns mer pengar till kärnverksamheterna.

Diagram, resultatutveckling 2019 - 2023

Resultatutveckling mellan åren 2019-2023 i miljoner kronor.

Nettoinvesteringar

Under 2023 gjorde kommunen investeringar för 60 mnkr. Exempelvis har kommunen bytt konstgräs på Kronbergsvallen och investerat i olika fastigheter och bryggor.

Det finns ett stort investeringsbehov framåt och kostnaderna för investeringar kommande år beräknas bli väsentligt högre än vad kostnaderna varit de senaste åren.

Diagram, nettoinvesteringar 2019 - 2023

Nettoinvesteringar mellan åren 2019-2023 i miljoner kronor.

Året i siffror - kronor per hundralapp

Härifrån kommer pengarna...

Kommunens intäkter består till största delen av skatteintäkter från invånarna och baseras på den skattesats som kommunfullmäktige beslutat. För varje intjänad hundralapp under 2023 gick 22,46 kronor till kommunalskatt. Andra exempel på intäkter är statsbidrag, taxor och avgifter.

 

Cirkeldiagram över kommunens intäkter 2023

Skatteintäkter inklusive generella statsbidrag och utjämning, 79 kronor

Bidrag, 8 kronor

Försäljning, 5 kronor

Taxor och avgifter, 4 kronor

Hyror och arrenden, 2 kronor

Övrigt, 2 kronor

...och så används de

Intäkterna som kommunen får in används för att finansiera de tjänster, obligatoriska och frivilliga, som kommunen tillhandahåller. Exempel på obligatoriska tjänster är förskola, skola, bibliotek, omsorg om äldre och funktionsvarierande. Frivilliga tjänster kan vara kultur, fritid och näringslivsutveckling.

Cirkeldiagram över kommunens utgifter 2023

Vård och omsorg, 39 kronor

Utbildning, 30 kronor

Förskola och fritidshem, 9 kronor

Individ- och familjeomsorg, 7 kronor

Kultur och fritid, 5 kronor

Gator, vägar och parker, 4 kronor

Räddningstjänst, 2 kronor

Politisk verksamhet, 1 krona

Arbetsmarknadsåtgärder, 1 krona

Övrigt, 2 kronor

Kvalitet i vårt grunduppdrag

Bedömning av kvalitet

Svårbedömt

Når inte en önskvärd nivå

Når en acceptabel nivå

Når en fullt godkänd nivå

Svårbedömt

Når inte en önskvärd nivå

Når en acceptabel nivå

Når en fullt godkänd nivå

Kvalitetsfaktorer

Möjlighet till delaktighet och inflytande

Service av god kvalitet

Bidrar till ett hållbart samhälle

Systematiskt kvalitetsarbete

Förvaltar kommunens resurser väl

Attraktiv arbetsgivare

Ekonomi i balans över tid

God ekonomisk hushållning

Utvecklingsmål

I Lysekils kommun ökar barn och ungas framtidstro

Gul kvadrat som står på sin spets.
Gul kvadrat som står på sin spets.

Att skapa förutsättningar för jämlik hälsa och goda livsvillkor är grunden för en god framtidstro för barn och unga. Utifrån detta är resultaten från ungdomsenkäten LUPP viktiga i det fortsatta utvecklingsarbetet. Känslan av att vara delaktig samt att kunna påverka är central.

I Lysekils kommun förbättras livskvalitet och upplevelser året runt

Gul kvadrat som står på sin spets.
Gul kvadrat som står på sin spets.

Förbättrad livskvalitet och upplevelser året runt uppnås genom energifyllda processer och god samverkan mellan politik, förvaltning och näringsliv. Viktiga åtgärder som pågår handlar om evenemangsprogram, centrumutveckling och EU-projektet Upplevelsenäring.

Lysekils kommun stärks som nav för maritim innovationskraft och utveckling

En grön cirkel
En grön cirkel

Som nav för maritim innovationskraft fokuserar kommunen på samarbeten och projekt som förstärker positionen inom de blå näringarna. Bland annat har en avsiktsförklaring skrivits för att utforska möjligheten för en klimatsmart industripark samt deltagande i ett EU-initiativ för innovation kring Östersjön och Nordsjön.

I Lysekils kommun utvecklas ett gott företagsklimat

En röd kvadrat
En röd kvadrat

Utveckling av ett gott företagsklimat ses som utmanande baserat på resultat från nationella enkäter. Kommunen strävar efter att förbättra detta genom ökad dialog med näringslivet, enklare kontaktvägar, lotsmöten, och en högre servicenivå.

Förväntad utveckling

Lysekils kommun har goda förutsättningar att vara en attraktiv och växande plats. Som för övriga kommuner i Sverige finns utmaningar med en minskande befolkning, som dessutom blir allt äldre, ett försämrat världsekonomiskt läge och oro i omvärlden. Vi står också inför stora behov av investeringar inom såväl skola som äldreomsorg och infrastruktur.

Under de närmaste åren sker stora vägval som kan komma att påverka Lysekils kommun kraftfullt. Det handlar till exempel om utvecklingen av vindkraftparker ute till havs och ett ökat fokus på civilt försvar och beredskap.

Framtidsfrågorna ställer höga krav på kommunen och vår organisation. För att ställa om för morgondagens behov krävs god planering, tydliga prioriteringar, samverkan och kompetens. God kvalitet i grunduppdraget, framdrift i utvecklingsarbete och satsningar i infrastruktur måste balansera med en god ekonomisk hushållning både på kort och lång sikt.

I vår planering finns åtgärder för att stärka medborgarinflytande och delaktighet, service av god kvalitet och att bidra till ett hållbart samhälle. Det systematiska kvalitetsarbetet byggs vidare och för att kunna förvalta resurser väl görs satsningar på verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering. Att vara en attraktiv arbetsgivare är avgörande och insatser görs inom områden såsom kompetensutveckling, god hälsa och arbetsmiljö. Insatser görs också för att säkerställa ekonomi i balans över tid och god ekonomisk hushållning.

Avgörande för utvecklingen är uthållighet och långsiktighet.

Året som gått 2023

Västerhavspromenaden 

Årets byggnadspris

Västerhavspromenaden har uppförts utan sprängning eller ingrepp i naturen och följer de klippformationer den är byggd kring.
Utförare är föreningen Lysekils vänner och totalt har drygt 23 000 ideella timmar lagts ner för att bygga promenaden, dess soffor, stolar och bord som är utplacerade på lämpliga platser. Även ett hopptorn med avsatser på 3 och 6 meter har uppförts.

Terapihunden "Bonus"

Terapihunden Bonus anställs i kommunen och jobbar tillsammans med sin hundförare i resursteamet på socialt stöd. Han hjälper barn och vuxna i samband med en kris eller vid utredningar.

Terapihunden Bonus
Håkan Hellström uppträder i Pinneviken, Lysekil

Folkfest i Lysekil

Gyllene Tider och Håkan Hellström valde att spela på en av Sveriges vackraste utomhusarenor: Gullmarsvallen.

Årets stadspark

Stadsparken i Lysekil utsågs på Sveriges största branschmässa för utemiljöer till ”Årets stadspark”.

Parken har bedömts utifrån kriterier som art­rikedom, rofylldhet och rymd.

Fontänen i Lysekils stadspark
 • Framsiktens verksamhet startas upp i nyrenoverade lokaler i Lysekil. Här erbjuder kommunen arbetsträning och daglig verksamhet som främjar social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. I lokalerna finns även en återbruksbutik.
 • Nya områden utvecklas - markanvisning för nya bostäder i Spjösvik och förstudier för ytterligare två bostadsområden; Torvemyr 2 och Tronebacken.
 • Färjeläget i Fiskebäckskil rustas upp. Bryggan, räcket och området runt hållplatsen har gjorts om för att göra området mer välkomnande.
 • Ytorna i stadsbiblioteket har anpassats bättre till olika målgrupper. Det blir därmed lättare att ha olika aktiviteter som sagostunder och författarbesök.
 • Lysekils kommun leder en förstudie där man tillsammans med Leva i Lysekil och Preem undersöker förutsättningarna för utveckling av företagspark på mark ägd av Preem vid Brofjorden.
 • Samarbetsavtal skrivs med Stångenäs AIS (SAIS) och Studieförbundet Vuxenskolan kring mötesplatser för unga och äldre samt personer med funktionsvariationer. Med detta stöd kan SAIS starta en öppen fritidsverksamhet i föreningens lokaler i Brastad, och Träffpunkt 59 i Lysekil kan fortsätta som uppskattad samlingspunkt.
 • Under årets cruising ordnade Lysekils kommun, i samarbete med arrangörerna, drop-in-vigsel. Åtta brudpar parkerade på Ångbåtsbryggan och gifte sig i bilen.
 • Den senaste undersökningen bland Lysekils kommuns medarbetare visar på minskande sjukfrånvaro.
 • Gullmarsgymnasiet startar golfgymnasium. Skolan hamnar på fjärde plats av Västra Götalands 33 kommuner med gymnasieskolor vid en sammanställning av Skolverkets statistik över hur många elever som klarar gymnasiet.
 • Havets Hus fyllde 30 och firade stort med aktiviteter hela året. För första gången släpper man ut torskar med sändare. Det gör att man kan följa alla torskar som sätts ut och inte bara de som rapporteras in vid återfynd.
 • Kommunens nya översiktsplan godkänns. Planen visar hur mark- och vattenområden ska användas i kommunen, var det kan byggas nytt och hur allt som redan är byggt ska användas, utvecklas eller bevaras.
 • Kommunen är en bra plats att bo och leva på. Det tycker 94 procent av de som svarat på den årliga medborgarundersökningen, vilket är en ökning med två procent.
 • Trenden med minskad brottslighet i kommunen håller i sig.
 • Förstudier pågår kring utvecklingen av lokalerna för skola och fritidsverksamhet i Gullmarsområdet i Lysekil samt för Skaftö och Bro skolor.
 • På Skärgårdshemmet ger nya digitala hjälpmedel glädje och aktivitet till de boende. Ett exempel är Yetitablet, som kan liknas vid en mycket stor surfplatta där boende och personal kan göra saker tillsammans.
 • En ny publik laddstation med fem uttag har driftsatts vid Mariedalsskolan i Lysekil. Investeringen är delfinansierad av Naturvårdsverket och utförd i ett samarbete med Leva i Lysekil som en del av Klimatklivet.
 • Lysekil i fokus i SVT:s storsatsning om Sveriges historia. I Österöd, norr om Lysekil, hittades 1903 ett av Skandinaviens äldsta och mest kompletta skelett av en människa. Ett lokalt arbete har nu inletts för att ta vara på intresset för fyndet.
 • Lysekils kommuns lokalvårdsenhet har som en av tre kommuner i Sverige tilldelats ett miljödiplom för deras arbete med att minska sin påverkan på miljön och främja hållbarhet.

Har du frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Kontaktcenter Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 30 00
E-post: kommun@lysekil.se