Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Rapporter

Här publiceras rapporter som berör budget, uppföljning och årsredovisning. Du navigerar i rapporterna genom att klicka på rubrikerna i innehållsförteckningen.

För bästa läsbarhet i smartphones rekommenderas att ha telefonen i landskapsläge. Detta åstadkommer du genom att vrida telefonen åt höger eller vänster.

Smartphone landskapsläge

Budget

Varje år tas en budget för Lysekils kommun fram. Budgeten är en plan över kommande års intäkter och kostnader. Den utgör ett viktigt verktyg och styrinstrument för att hushålla med kommunens begränsade resurser. I budgeten pekas kommunens viktigaste utvecklingsområden ut.

Uppföljning

Budgeten följs upp fyra gånger under innevarande år. Uppföljningsprocessen dokumenteras i uppföljningsrapporter och innehåller uppföljning av såväl ekonomi som mål och verksamhet.

Årsredovisning

Efter varje år tas en årsredovisning för kommunen fram. I den redovisas det ekonomiska utfallet, arbetet med övergripande mål och kommunens verksamhet för det gångna året. Årsredovisningen innehåller även en sammanställning för de kommunala bolagen och en koncernredovisning där man slår samman kommunens och bolagens redovisning.