Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Ekonomi och budget

Lysekils kommuns budget är en plan över tre års intäkter och kostnader. Den utgör ett viktigt verktyg och styrinstrument för att hushålla med kommunens begränsade resurser. Budgeten beskriver kommunens serviceuppdrag, demokratiuppdrag och samhällsutvecklingsuppdrag. Budgeten beslutas i kommunfullmäktige i juni. Vid valår fastställs budgeten i november.

Budget 2025

Den 19 juni antogs budget för 2025 med plan 2026 och 2027 i kommunfullmäktige.

Lysekils kommun står tydligt inför både utmaningar och möjligheter framåt. Verksamheten går in i en planperiod med tydlig påverkan av omvärldens förutsättningar. Den demografiska utvecklingen visar på allt färre barn och allt fler äldre. Klimatförändringarna påverkar alltmer och teknikutvecklingen går framåt i allt snabbare takt. Världsekonomin är fortfarande svag och oron i omvärlden hög. Behovet av att ställa om den kommunala organisationen blir påtagligt.

I omvärlden finns också stora frågor som ger möjligheter och kan påverka kommunen i positiv riktning. Den maritima utvecklingen med satsningen på vindkraftparker och energiförsörjning är en viktig del. Betydelsen av kommunens geografiska läge är också tydligt med ökat fokus på civilt försvar och stärkt beredskap.

De ekonomiska förutsättningarna påverkas av en nedåtgående befolkningsutveckling och samtidigt stora behov av investeringar. Satsningar i budget görs för att utöka exploateringsverksamheten och att möta investeringsbehoven.

Utgångspunkten för budget 2025–2027 är den ekonomiska planeringen för 2024 och förutsätter en ekonomi i balans vid slutet av året. För att stärka långsiktigheten och verksamhetens planeringsförutsättningar läggs en driftbudget för hela perioden 2025–2027. Budgeten återspeglar behoven av att anpassa verksamhet efter befolkningsutveckling och demografi samt att också hämta hem effekten av möjlig effektivisering. Resultatnivåerna är planerade till 2, 3 och 4 procent kommande år.

Sammantaget eftersträvas en god ekonomisk hushållning där kommunen ska balansera inkomster och utgifter och samtidigt ha kapacitet att leverera och också utveckla välfärdstjänster med god kvalitet.

I budget 2025 har nedanstående ramar beslutats:

Skriv tabellbeskrivning här

Ramar 2025

mnkr

Socialnämnden

-379,5

Utbildningsnämnden

-367,4

Varav utbildningsförvaltningen

-311,6

Varav arbetslivsförvaltningen

-55,8

Kommunstyrelsen

-83,4

Kommunfullmäktige

-1,4

Kommunrevisionen

-0,8

Valnämnden

-0,2

Valberedningen

0,0

Jävsnämnden

0,0

Överförmyndaren

-1,9

Samhällsbyggnadsnämnden

-223,7

Kommungemensamt inkl. finans

1080,8

Budgeterat resultat 2025

22,5

 

Kvalitet i grunduppdraget

För att kommunen på sikt ska kunna nå visionen krävs att verksamheten lever upp till sitt grunduppdrag med god kvalitet. Det finns ett antal kvalitetsfaktorer som bedöms vara avgörande för att kommunen ska kunna säkerställa en god kvalitet i sina övergripande uppdrag inom samhällsservice, demokrati, samhällsutveckling och arbetsgivarskap. Ett antal kvalitetsfaktorer har definierats för följande perspektiv:

- Målgrupp
- Verksamhet
- Medarbetare
- Ekonomi

Kvalitetsfaktorerna mäts och följs upp med hjälp av indikatorer, vilka är mått eller nyckeltal som är till hjälp för att följa resultatet på kvaliteten i verksamheten.

Prioriterad utveckling

För att ytterligare stärka förutsättningarna att nå visionen krävs kraftsamling över organisationsgränser och för en längre tid. Med utgångspunkt i omvärlds- och nulägesanalys formuleras utvecklingsmål för att visa vad Lysekils kommun väljer att prioritera och lägga extra fokus på för perioden. Utvecklingsmålen utgör grund för förbättrings-, förändrings- och utvecklingsarbete och till varje mål beskrivs indikatorer för uppföljning och åtgärder för förbättring.

I budget 2025 har fyra utvecklingsmål beslutats:

- Barn och unga har framtidstro
- Levande samhälle året runt
- Det hållbara kustsamhället skapar tillväxt
- Företagsklimatet är gott

Uppdrag

Enligt Lysekils kommuns modell för ledning och styrning kan kommunfullmäktige i samband med budgetbeslutet också rikta specifika uppdrag till nämnderna.

Lysekils kommuns vision och utvecklingsmål ligger tillsammans med grunduppdraget till grund för det mål- och kvalitetsarbete som kommunens verksamheter bygger på. De insatser som görs har gett goda resultat och bidrar till att kommunen utvecklas. Genom att förnya och revidera kommunens vision och utvecklingsmål ses möjlighet att stärka kommunens framtida utvecklingsarbete.

I denna budget ges därför kommunstyrelsen i uppdrag att initiera ett arbete för att ta fram en ny vision för Lysekils kommun. Arbetet ska genomföras under 2025 och presenteras och beslutas under våren 2026.

Läs mer om budget 2025 nedan.