Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Ekonomi och budget

Lysekils kommuns budget är en plan över ett års intäkter och kostnader. Den utgör ett viktigt verktyg och styrinstrument för att hushålla med kommunens begränsade resurser. Budgeten beskriver kommunens serviceuppdrag, demokratiuppdrag och samhällsutvecklingsuppdrag. Budgeten beslutas i kommunfullmäktige i juni. Vid valår fastställs budgeten i november.

Budget 2024

Den 21 juni antogs budget för 2024 med plan för 2025 och 2026 i kommunfullmäktige.

Lysekils kommuns ekonomi har utvecklats starkt under de senaste åren. De ekonomiska ramarna till verksamheterna har kunnat ökas för att möta demografiska förändringar och genomföra satsningar på ökad trygghet samtidigt som kommunens fastigheter har rustats upp och utemiljön förbättrats. Detta har varit möjligt genom ökade skatteintäkter och statligt finansierade stöd till kommunerna.

Organisationen Sveriges Kommuner och Regioners bedömning av kommunsektorns ekonomi de kommande åren pekar på ekonomiskt kärvare tider. Den nuvarande inflations- och räntesituationen, ökade elkostnader och höjda priser gör att prognostiserade skatteintäkter och statsbidrag inte räcker till för att finansiera de ökade kostnaderna. Demografiska förändringar medför att antalet äldre invånare ökar vilket medför en ökad efterfrågan på omsorgstjänster. Samtidigt minskar antalet invånare i arbetsför ålder och kompetensförsörjning har blivit en av kommunernas mest strategiska frågor.

För att skapa utrymme att genomföra satsningar där Lysekils kommun fortsätter att utvecklas behöver nettokostnaderna minska genom prioriteringar och effektiviseringar. Insatser som prioriteras är förebyggande arbete för barn och unga, åtgärder för att fler ska lyckas med genomförda studier i skolan samt att skapa möjligheter för nya och befintliga företag att utvecklas i kommunen.

I budget 2024 har nedanstående ramar beslutats:

Skriv tabellbeskrivning här

Ramar 2024

mnkr

Socialnämnden

-422,0

Utbildningsnämnden

-457,1

Varav utbildningsförvaltningen

-399,1

Varav arbetslivsförvaltningen

-58,0

Kommunstyrelsen

-92,1

Samhällsbyggnadsnämnden

-43,4

Miljönämnden

-2,9

Kommungemensamt inkl. finans

997,6

Summa efter finansiering

- 19,9

Disponering av resultatutjämningsreserv

20,0

Budgeterat resultat 2024

0,1


Kvalitet i grunduppdraget

För att kommunen på sikt ska kunna nå visionen krävs att verksamheten lever upp till sitt grunduppdrag med god kvalitet. Det finns ett antal kvalitetsfaktorer som bedöms vara avgörande för att kommunen ska kunna säkerställa en god kvalitet i sina övergripande uppdrag inom samhällsservice, demokrati, samhällsutveckling och arbetsgivarskap. Ett antal kvalitetsfaktorer har definierats för följande perspektiv:

- Målgrupp
- Verksamhet
- Medarbetare
- Ekonomi

Kvalitetsfaktorerna mäts och följs upp med hjälp av indikatorer, vilka är mått eller nyckeltal som är till hjälp för att följa resultatet på kvaliteten i verksamheten.

Prioriterad utveckling

För att ytterligare stärka förutsättningarna att nå visionen krävs kraftsamling över organisationsgränser och för en längre tid. Med utgångspunkt i omvärlds- och nulägesanalys formuleras utvecklingsmål för att visa vad Lysekils kommun väljer att prioritera och lägga extra fokus på för perioden. Utvecklingsmålen utgör grund för förbättrings-förändrings- och utvecklingsarbete och till varje mål beskrivs indikatorer för uppföljning och åtgärder för förbättring.

I budget 2024 har fyra utvecklingsmål beslutats:

- Barn och unga har framtidstro
- Livskvalitet och tillgång till upplevelser året runt
- Hållbar maritim utveckling skapar tillväxt
- Företagsklimatet är gott

Uppdrag

Enligt Lysekils kommuns modell för ledning och styrning kan kommunfullmäktige i samband med budgetbeslutet också rikta specifika uppdrag till nämnderna.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta en handlingsplan för stärkt biologisk mångfald, med fokus på land, under 2024 som genomförs inom befintlig budgetram. Handlingsplanen ska gälla för kommunens alla verksamheter och bolag.

Läs mer om budget 2024 nedan.