Meny

Med gemensam kraft - december 2021

Med gemensam kraft agerar och verkar vi för ett tryggt, säkert och socialt hållbart Lysekils kommun.

God Jul & Gott Nytt År!

Lysekils kommun vill önska dig som läser detta månadsbrev en god jul och ett gott nytt år! Under 2021 har kommunen tillsammans med viktiga samarbetspartners rullat igång vår gemensamma samverkansorganisation för en trygg och säker kommun.

Många är med och bidrar i arbetet, men många kan bli fler. Det gäller även dig som medborgare att fundera och reflektera kring hur du kan bidra till en tryggare, säkrare och trevligare kommun. Vi är alla tillsammans Lysekils kommun.

Julens viktigaste nummer

För alla innebär tyvärr inte julen varken kärlek eller glädje. Kanske gäller det dig, kanske någon i din närhet. Här hittar du julens viktigaste nummer. Stöd finns att få genom samtal eller chatt med flera olika organisationer.

Med gemensam kraft - arbetet bedrivs tillsammans

Inom vår kommun bedrivs det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet tillsammans och i samverkan med flera viktiga samarbetspartners. Kommunen får en del frågor om arbetet och om vad som görs. I en planerad serie av filmer har du möjlighet att ta del av det arbete som bedrivs i Lysekils kommun. Denna månad berättar vi mer om upplägg och arbetssätt för det gemenamma arbetet som beskrivs i presentationen nedan.

Närvarande resurser - december

  • Fritidsledare vid enheten Ung Utveckling var i tjänst enligt schema. Dels genom fritidsgårdsverksamheten i Gullmarsborg, dels genom fältande verksamhet torsdagar till och med lördagar varje vecka och dels i rollen som arrangör av sponanaktiviteter runt om i vår kommun. Nu under jullovet är fältare igång alla dagar utom fyra.
  • Trygghetsvärdar från Lysekilsbostäder arbetade kvällstid varierande dagar ute på fältet inom, och i anslutning till, bostadsbolagets fastigheter och bostadsområden.
  • Väktare ronderade kommunala fastigheter under varierade tider alla dagar i veckan.
  • Polisen - se avsnittet Polismyndighetens information

Samlad lägesbild - december

Under den gångna perioden har fyra måndagsavstämningar genomförts i det operativa trygghetsteamet. Vid dessa tillfällen uppdateras altid lägesbilden utifrån kända händelser den gångna veckan.

Den samlade lägesbilden från dessa fyra tillfällen visar att perioden varit lugn enligt verksamheterna. Nedan händelser har rapporterats och lyfts upp vid avstämningarna:

  • Eldning, även kallat "luntning", i paviljongen på Stångenässkolan utanför verksamhetstid
  • Sabotage på brandlarm på offentlig toalett vid Hamnservice. Har hanterats av fastighetsenheten.
  • Större snöbollar placerades under en helg ut på vägbanor runt om i Lysekils tätort. Hanterades av fältarna.
  • Många viltolyckor under vecka 49.

Utöver informationen från måndagsavstämningarna har det under perioden även gått att läsa i tidningarna att åtal väckts i misshandeln som begicks i Havsbadsparken i somras. Polisens förundersökning har nu lett till åtal mot en rad unga individer.

Polismyndighetens information - december

Statistik - anmälda brott

Under perioden vecka 47 till och med vecka 50 inkom sammanlagt 105 anmälningar.

Av totala antalet anmälningar utgjorde 11 anmälningar om våldsbrott och fyra (4) anmälningar om skadegörelse samt 15 anmälningar om tillgrepp/stöld.

I siffran för totalt anmälda brott ingår även polisanmälningar gällande förlorat gods och viltolyckor. Under vecka 49 konstaterade kommunpolisen exempelvis att av totalt 37 anmälningar den veckan var nio (9) anmälningar om viltolyckor.

Inflödet av anmälningar har de gångna veckorna enligt kommunpolisen varit på samma nivåer som motsvarande period föregående år, med undantag för vecka 50. Då konstaterades att inflödet totalt endast var tio (10) anmälningar vilket är mycket lågt. Normalt brukar antalet anmälningar vara runt 30 för motsvarande vecka.

Aktiviteter - polisens arbete

Under den gångna perioden har Polismyndigheten, utöver hanteringen av skarpa larm, arbetat med:

  • Kontaktskapande arbete som bland annat innefattade visning av polisbil för barn och unga i centrala Lysekil och på Badhusberget.
  • Fordons- och förarkontroller

Pågående arbete och samlad kommunikation

Fältverksamhet under jullovet

Enheten Ung Utveckling ansvarar för kommunens fältverksamhet. Tack vare resursförstärkning med medarbetare från Gullmarsgymnasiet har enheten kunnat schemalägga för fältverksamhet under 17 av jullovets 21 dagar. Mycket positivt!

Julens viktigaste nummer

För alla innebär tyvärr inte julen varken kärlek eller glädje. Kanske gäller det dig, kanske någon i din närhet. Här hittar du julens viktigaste nummer. Stöd finns att få genom samtal eller chatt med flera olika organisationer. Du kan även göra orosanmälan via kommunens e-tjänst om du är orolig för barn eller vuxen i din närhet. Här hittar du orosanmälan. Länk till annan webbplats.

Jullovsaktiviteter

För dig som går på mellan- och högstadiet eller gymnasiet arrangerar Ung Utveckling massor av aktiviteter under jullovet. De flesta aktiviteterna är det drop-in på men några har begränsat antal deltagare och en del kräver anmälan. Även simhallen och biblioteken håller öppet under jullovet.

Stöd i föräldraskapet - ABC

Förebyggandeenheten planerar nu föräldragruppsträffar i januari i den evidensbaserade modellen ABC. Det kommer vara fyra träffar som riktar sig till alla er föräldrar som har barn i åldern 3-12 år. Tanken med ABC är att stärka relationen mellan föräldrar och barn samt stödja barnets positiva utveckling. Anmälan är öppen nu och sista anmälningsdag är den 14 januari.

Närvaro utifrån den gemensamma lägesbilden

De aktörer som har verksamhet på fältet utanför kontorstid, så som Polisen, Wallins Bevakningstjänst och Ung Utveckling är alla med och skapar den gemensamma lägesbilden som de har med sig i prioriteringen av sitt dagliga arbete.

De kommer under jullovet att arbeta för att vara närvarande runt om i kommunen där de utifrån lägesbild och erfarenhet vet att de gör mest nytta.

Medborgarundersökningen 2021

Varje år genomför Lysekils kommun en mätning tillsammans med Statistiska Centralbyrån (SCB) för att få information om hur invånarna ser på sin kommun. Exempel på några områden som tas upp i enkäten är skola och omsorg, boende och boendemiljö, trygghet i samhället och förtroende.

95 % anser att förskolan fungerar bra och även nöjdheten med grundskolan är hög. Gymnasieskolan och vuxenutbildningen har också fått höga betyg. Jämfört med riket är resultaten för Lysekil när det gäller skolan väsentligt högre.

Områden Lysekils kommun behöver arbeta mer med är tillgången till samhällsservice, resor och kommunikationer, trygghet i samhället samt medborgares möjligheter att påverka innehållet i politiska beslut.

Lysekils kommun har under 2020-2021 genomfört en medborgardialog med fokus på trygghetsfrågan, där det sista dialogmötet genomfördes den 7 december 2021. Dialogerna har bland annat resulterat i ett antal föreslagna aktiviteter och dessa kommer att finnas med i kommunens fortsatta trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete som kommer att publiceras löpande på vår webbplats via detta månadsbrev "Med gemensam kraft".

Med siktet inställt på 2022

Uppföljning av det arbete som bedrivits under 2021 har genomförst och sammanställs nu för att kunna presenteras i kommunstyrelsen i slutet av januari. Samtidigt pågår arbetet med prioriteringar inför 2022 och planeringsförutsättningar för sommaren som ska föredras i styrgruppen för det gemensamma trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet vid deras nästa möte den 9 februari och då beslutas.

Utvärdering av insatsen med ordningsvakter

Utvärderingsenkät har skickats ut enligt plan till aktörer som på något sätt har verksamhet i, eller i anslutning till, de så kallade LOV3-områdena i Lysekils tätort. Sista svarsdag är den 16 januari och därefter görs en sammanställning av utvärderingsresultatet.

Samlad kommunikation - december

Användbara telefonnummer

Vid akuta händelser och pågående brott ska du alltid ringa 112!

Om du observerar händelser som du vill informera den kommunala verksamheten om finns nu trygghetstelefonen aktiverad och är öppen dygnet runt, alla dagar i veckan.

Trygghetstelefonen nås på telefonnummer 031-334 12 19.

Ytterligare användbara telefonnummer är:

Det kommunala uppdraget

Kommunen har olika insatser att sätta in för att påverka en uppkommen situation och komplettera polisens insatser. Vårt huvudsakliga uppdrag är långsiktigt förebyggande genom exempelvis väl fungerande skola, socialtjänst och brottsförebyggande arbete.

Den strategiska samverkan inom trygghetsarbetet i kommunen (enligt metoden Effektiv Samordning för Trygghet, EST) har under åren utvecklats från informationsdelning till gemensamma analyser och gemensamma åtaganden. Detta är en grund för att kommunen samordnat och systematiskt ska kunna identifiera sociala risker samt bemöta social oro och brottslighet som riskerar att skapa otrygghet i samhället.

Även i arbetet med EST samverkar kommunen tätt med Polismyndigheten utifrån de olika uppdrag och möjligheter myndigheterna har att agera verkningsfullt.