Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Så här arbetar vi

På denna sida beskrivs hur vi som kommun arbetar med trygghet tillsammans med våra samarbetspartners.

Det aktörsgemensamma trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet bedrivs inom en samverkansorganisation som är skapad för att upprätthålla en operativ och strategisk förmåga med gemensam styrning och ledning.

Koordinerande uppdrag

Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för att koordinera arbetet inom den särskilda
samverkansorganisationen i syfte att skapa en tydlig styrning och ledning av det
övergripande arbetet.

Förvaltningens säkerhetsstrateg, social hållbarhetsstrateg och folkhälsostrateg har alla en del av det koordinerande uppdraget.

Styrgrupp

Styrgruppen styr och leder det kommunövergripande arbetet och beslutar om prioriteringar och inriktningar som föreslås av det strategiska trygghetsteamet. Styrgruppen består av följande funktioner:

 • Kommundirektör (ordförande)
 • Utbildningschef
 • Socialchef
 • Samhällsbyggnadschef
 • Arbetslivschef
 • Avdelningschef Hållbar Utveckling
 • Lokalpolisområdeschef västra Fyrbodal
 • VD Lysekilsbostäder AB
 • VD LEVA i Lysekil AB

Operativt trygghetsteam

Det operativa trygghetsteamet ska arbeta reaktivt förebyggande och fokusera på åtgärder och aktiviteter som behöver hanteras kortsiktigt. Teamet ska tillsammans gå igenom den samlade gemensamma lägesbilden över vad som har inträffat under den gångna veckan och helgen och hantera det som kan hanteras så snart som möjligt.

Vidare ska teamet planera och prioritera åtgärder eller aktiviteter för den kommande veckan och följa upp genomförandet av tidigare beslutade åtgärder eller aktiviteter. Det operativa trygghetsteamet består av beslutsföra funktioner från samtliga förvaltningar och samverkande organisationer.

Avsikten är att ha en bred sammansättning i teamet för att få ett helhetsperspektiv utifrån gemensamma lägesbilder och möjligheter till många olika åtgärder via de deltagande beslutsföra funktionerna.

Det operativa trygghetsteamet består av följande funktioner:

 • Säkerhetsstrateg (sammankallande)
 • Enhetschef Park, Gata och Natur
 • Arbetsledare LEVA i Lysekil AB
 • Arbetsledare Fastighetsenheten
 • Enhetschef Barn och Unga
 • Enhetschef Ung Utveckling
 • Enhetschef Förebyggandeenheten
 • Biträdande rektor Gullmarsskolan 7 - 9
 • Fritidschef
 • Trygghets- och integrationssamordnare Lysekilsbostäder AB
 • Kommunpolis
 • Wallins Bevakningstjänst i Väst AB
 • Brandingenjör Räddningstjänsten Mitt Bohuslän
 • Kommunikationsfunktion

Strategiskt trygghetsteam

Det strategiska trygghetsteamet ska arbeta med kortsiktigt och långsiktigt förebyggande och främjande åtgärder och aktiviteter som förväntas ha en hållbar effekt. Det strategiska trygghetsteamet arbetar fram förslag på prioriterade fokusområden som beslutas av styrgruppen. Beslut i styrgruppen följs sedan upp i det strategiska trygghetsteamet.

Det strategiska trygghetsteamet består av följande funktioner:

 • Social hållbarhetsstrateg (sammankallande)
 • Folkhälosstrateg
 • Näringslivsutvecklare
 • Föreningsutvecklare
 • Representant Socialförvaltningen
 • Representant Utbildningsförvaltningen
 • Representant Samhällsbyggnadsförvaltningen
 • Representant Arbetslivsförvaltningen
 • Kommunpolis

Vad innebär Effektiv samordning för trygghet (EST)?

Effektiv samordning för trygghet (EST) är en arbetsmetod som används som en del i det kunskapsbaserade trygghetssfrämjande arbetet i Lysekils kommun.

Effektiv samordning för trygghet inriktas mot situationellt trygghetsskapande arbete och används som ett komplement till det övriga långsiktiga arbete som bedrivs hos kommun, polis och andra aktörer. Målet med metoden är att minska och förebygga otrygghet genom tidiga insatser när problem uppstår eller är på väg att kunna hända.

Lägesbild

Varje vecka görs en informationsinsamling i kommunen som sammanställs av kommunens Operativa Trygghetsteam.

Informationsinsamlingen utgår från en checklista som är framtagen i EST-metoden. Den bygger på viktiga indikatorer som kan påverka tryggheten i det offentliga rummet. De som inrapporterar är Polismyndigheten och samtliga förvaltningar inom Lysekils kommun samt Lysekilsbostäder AB och LEVA i Lysekil AB.

Sammanställningen genererar en gemensam lägesbild som utgör inriktningen för den kommande veckans trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete. Den används för att snabbt kunna sätta in insatser mot de problem som uppstår kortsiktigt, men ligger också till grund för åtgärder på längre sikt.

Kan jag som kommuninvånare bidra till arbetet?

Dels kan du bidra genom att tipsa polisen om brottslighet och polisanmäla de brott som du drabbas av. Dels kan du även engagera dig som Trygghetsvandrare och vara en av flera viktiga vuxna som bidrar till ökad trygghet i vår kommun.

Medborgardialog med fokus på trygghetsfrågan 2020-2021

Lysekils kommun var en av fyra utvalda kommuner i Sveriges Kommuner och Regioners, SKRs, utvecklingsprojekt för medborgardialog i komplexa samhällsfrågor.

Lysekils kommun valde att fokusera på trygghetsfrågan då medborgare behöver involveras ifall framgång ska nås i det här arbetet. Kommunen behöver skapa förutsättningar för att bygga tillit och ta in fler perspektiv för att kunna fatta beslut eller vägledas i frågor rörande trygghet.

Vad har gjorts hittills?

2020

Under våren 2020 var fokus på förberedelse och förankring inom kommunen och under hösten 2020 gick arbetet in i en mer praktisk fas då det som kallas för ”perspektivinsamlingen” påbörjades. Med det menas att medborgarnas synpunkter och tankar om trygghet samlades in. Detta sker genom till exempel personliga möten eller telefonsamtal mellan medborgarna i vår kommun och de personer som är dialogledare i projektet.

2021

Under våren 2021 startades arbetsgruppsmöten upp där förtroendevalda, medborgare och tjänstepersoner samlades för att diskutera och ta fram förslag på aktiviteter/åtgärder för att främja trygghetsarbetet och motverka brottslighet i Lysekils kommun. De här resulterade i åtta övergripande aktiviteter. Dessa förslag på aktiviteter utgör en del av en samlad aktivitetslista tillsammans med beslutade aktiviteter som tidigare tagits fram genom bland annat kartläggningar som en del i kommunens intensifierade trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete. Några aktiviteter har genomförts under sommaren, såsom prova på aktiviteter och fler vuxna på stan men mycket jobb kvarstår!

Vad händer nu?

Under december 2021 avslutades medborgardialogen i trygghetsfrågan då arbetet med dialog och framtagandet av aktiviteter är klart, men arbetet med de framtagna aktiviteterna fortsätter!

Arbetet med aktiviteterna har förankrats i kommunens två olika trygghetsteam, det operativa- och strategiska trygghetsteamen, där samordning och uppföljning kommer att ske. I dessa trygghetsteam finns representanter från samtliga förvaltningar, kommunala bolag och andra aktörer såsom polisen vilket skapar en bredd i arbetet, något som är viktigt då dessa frågor och aktiviteter är övergripande och involverar alla.

En kommunikationsplan har också tagits fram för att säkerställa att information och återrapportering kring arbetet sker regelbundet, om hur det går och hur vi tillsammans kan göra Lysekils kommun tryggare.

Tack till alla som bidragit i arbetet

Vi vill rikta ett stort tack till alla som engagerat sig i processen och bidragit med tid, perspektiv och förslag samt till en bra dialog.

Hur kan du följa arbetet?

Du kommer kunna följa arbetet på Lysekil kommuns hemsida och Facebook sida. Arbetet kommer också nämnas i den månadsvisa rapporteringen och i halvsidan ”Lysekils kommun informerar” i Lysekilsposten.

Aktivitetslista

 • Öppna upp arenor.
 • Skapa meningsfulla aktiviteter.
 • Kan vi sprida något koncept när det gäller bemötandefrågor i Lysekils kommun?
 • Fler vuxna på stan
 • Kontaktytor mellan blåsljuspersonal och ungdomar
 • Sommarjobb 2022
 • Mötas över gränserna - gemensamma mötesplatser över kultur- och åldersgränser
 • Sociala medier – hur kan vi agera?