Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Medborgarlöfte

Medborgarlöften är en utveckling av samarbetet som finns mellan kommun och polis.

När löftena tas fram ska våra invånare i kommunen involveras, och löftena ska innehålla det som invånarna upplever som problem. Det handlar om konkreta aktiviteter som kommun och polis tillsammans kommer överens om för att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Identifierade prioriterade fokusområden

Nedan punktade prioriterade fokusområden identifierades i samband med analys- och kartläggningsarbete i det strategiska trygghetsteamet.

Trygga fysiska miljöer och mötesplatser

Fokus på att prioritera trygghetsfrämjande åtgärder i den fysiska miljön och i arbetet med att skapa positiva mötesplatser.

Ungdomar, inkludering och positiva fritidsaktiviteter

En stor del av otryggheten i Lysekils kommun bedöms vara sprunget ur målgruppen barn och unga och ett begränsat antal individer inom den målgruppen som har ett normbrytande beteende i mötet med andra människor.

Barn och unga behöver inkluderas i de sammanhang där de är berörda, vilket innebär att de bör inkluderas i det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet.
För att stärka barn och unga i deras utveckling ska positiva fritidsaktiviteter och ferieanställningar erbjudas i så stor utsträckning som möjligt.

Brottsaktiva personer och välfärdsbrott

Gemensamt fokus bör riktas mot brottsaktiva personer i Lysekils kommun. Det innefattar insatser mot specifika personer, men även specifika brott så som narkotikabrott eller tillgreppsbrott. Det innefattar även myndighetsgemensamma tillsynsinsatser utifrån aktuell gemensam lägesbild där socialförvaltningen, räddningstjänsten och miljöenheten har viktiga uppdrag samtidigt som vaksamheten bör öka inom kommunens förvaltningar kring välfärdsbrott som riktas mot kommunen.

Kommunikation

Den utbredda otryggheten i Lysekils kommun behöver bemötas genom en kommunikationsstrategi som förenklar för medborgaren att veta vad som görs för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Lysekils kommun. I den kommunikativa strategin ingår det även att arbeta med målgruppsanpassad förebyggande information och att ha en beredskap för att kunna kommunicera kring plötsligt inträffade oönskade händelser i syfte att motverka ryktesspridning.

Kartläggning och långsiktig planering

Den nu genomförde kartläggningen visar, mot bakgrund av tidigare års kartläggningar, att problembeskrivningen inte har förändrats i någon väsentlig utsträckning. Det talar för att en långsiktig strategi med utgångspunkt i kommunens utvecklingsområden behöver formuleras.
Motsvarande behov finns när det gäller strategin kring belysning inom kommunen där behovet av en övergripande belysningsstrategi har identifierats.

Medborgarlöftena för perioden april 2021 – december 2022

Samordning av brottsförebyggande och trygghetsfrämjande resurser genom arbetsmetoden EST (effektiv samordning för trygghet)

Det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet i Lysekils kommun utgår från samtliga nämnders och förvaltningars grunduppdrag. Styrningen och ledningen av det gemensamma arbetet för en tryggare och säkrare kommun uppnås genom tvärsektoriell samordning som uppnås genom en särskild samverkansorganisation bestående av en styrgrupp, ett operativt trygghetsteam och ett strategiskt trygghetsteam.

 • Lysekils kommun ansvarar för att sammankalla styrgruppen för det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet. Kommundirektören är ordförande i styrgruppen som i övrigt består av samtliga förvaltningschefer, avdelningschefen för hållbar utveckling samt lokalpolisområdeschefen för lokalpolisområde västra Fyrbodal. Styrgruppen beslutar hur det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet ska bedrivas.
 • Lysekils kommun ansvarar för att sammankalla till veckovisa måndagsavstämningar i det operativa trygghetsteamet i syfte att skapa en gemensam lägesbild utifrån EST. I det operativa trygghetsteamet ingår verksamheter från kommunstyrelseförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen samt LEVA i Lysekil AB, LysekilsBostäder AB, Polismyndigheten och Wallins Bevakningstjänst i Väst AB. Det operativa trygghetsteamet arbetar reaktivt förebyggande där verksamheterna som ingår i teamet representeras av enhetschefer eller arbetsledare som själva är beslutsföra i syfte att kunna agera snabbt mot en förändrad lägesbild.
 • Lysekils kommun ansvarar för att sammankalla det strategiska trygghetsteamet som består av representanter från samtliga förvaltningar och nyckelfunktioner så som näringslivsutvecklare och föreningsutvecklare. Det strategiska trygghetsteamet ska arbeta förebyggande och främjande på kort och lång sikt och utifrån analys, kartläggning och uppföljning formulera förslag till beslut för styrgruppen.

Trygga fysiska miljöer och mötesplatser

 • Genomförande av trygghetsfrämjande åtgärder i den fysiska miljön kring Norra Kronbergsgatan och dess närområde
 • Implementering och kunskapshöjande insats kring konceptet BoTryggt2030
 • Under en avgränsad tid införa kameraövervakning kring Färgaregatan/Södra Kronbergsgatan
 • Aktörsgemensam rutin för effektiv hantering av skadegörelse/klotter
 • Fältteam som arbetar uppsökande utifrån aktuell gemensam lägesbild
 • Ordningsvakter som arbetar trygghetsfrämjande och brottsförebyggande i kommunens LOV3-områden utifrån en aktuell gemensam lägesbild
 • Hamnvärdar med trygghetsfrämjande uppdrag som verkar i våra småbåtshamnar
 • Trygghetsvärdar LBAB som verkar i LysekilsBostäder AB:s bostadsområden och dess närområden
 • Polisnärvaro utifrån aktuell gemensam lägesbild
 • Revidera kommunal ordningsföreskrift kring fyrverkerier/pyroteknik inom kommunens geografiska område och fiskeförbudet i Norra hamnen

Ungdomar, inkludering och positiva fritidsaktiviteter

 • Genomföra projektet Människan Bakom Uniformen (MBU)
 • Inleda projekt som inkluderar motorburen ungdom
 • Medborgardialog
 • Feriearbete för unga
 • Sommarlovsaktiviteter
 • Riktat föreningsstöd för att framförallt kunna behålla ungdomar från familjer med svag ekonomi
 • Föräldrautbildning till föräldrar från andra länder - ”Förälder i Sverige”
 • Framtagande av digital orosanmälan. Mottaget ska systematisera informationen till andra aktörer regelbundet om orosanmälan.
 • Trygghetsdialog med det lokala näringslivet genom den samverkansstruktur som näringslivsutvecklaren verkar i.

Brottsaktiva personer och välfärdsbrott

 • Myndighetsgemensamma tillsynsinsatser genomförs utifrån aktuell gemensam lägesbild
 • Insatser mot brottsaktiva personer (Polismyndigheten)
 • Narkotikainsatser genomförs utifrån aktuell lokal lägesbild (Polismyndigheten)
 • Kunskapshöjande insatser inom kommunens verksamheter för att öka vaksamheten kring välfärdsbrott som riktas mot kommunen

Kommunikation

 • Aktiv kommunikation utifrån ett gemensamt nyhetsschema

Kartläggning och långsiktig planering

 • Belysningsstrategi
 • Trygghetsmätning 2022