Meny

Familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson

Foto på barn som skrattar.

Ibland kan det uppstå svåra situationer i en familj som gör att barnen för en längre eller kortare tid behöver bo i en annan familj.

Familjehem

Ett familjehem, tidigare kallat fosterhem, gör en ovärderlig insats för barn och unga som av någon anledning inte kan bo med sina föräldrar. Ett familjehem är en familj som på socialtjänstens uppdrag tar emot ett barn eller en ungdom i sitt hem.

Anledningen till att barn inte kan bo med sina föräldrar kan vara många. Gemensamt är att föräldrarna av någon anledning inte kan ge sitt barn det barnet behöver, exempelvis till följd av missbruk eller psykisk ohälsa hos föräldern. Det kan också vara så att en ungdom lever på ett sådant sätt att hen behöver andra förutsättningar för att utvecklas positivt. Ett barn eller en ungdom kan behöva bo i en annan familj under längre eller kortare tid.

Vem kan bli familjehem?

Familjehem är vanliga familjer som har extra mycket värme, tid, tålamod och engagemang för att ta emot ytterligare en familjemedlem. Du/ni öppnar er dörr och låter ett barn leva med dig och din familj.

Precis som barn är olika kan familjehem se olika ut. Du/ni kan vara gift, sambo eller ensamstående och bo på landet eller i staden, i villa eller i lägenhet där barnet får ett eget rum. Det viktigaste är att barnet kan erbjudas en trygg och stabil hemmiljö.

Som familjehem har du/ni tät kontakt med barnets socialsekreterare och familjehemssekreterare. Du/ni medverkar till att barnet har kontakt med sina föräldrar och andra viktiga personer i barnets nätverk. 

Om barnet har behov av speciellt stöd i till exempel skolan, utredning/ behandling inom barnpsykiatrin eller andra insatser måste du vara beredd på att delta i dessa kontakter.  

Familjehem till barn och ungdom ska godkännas av socialnämnden. Familjehemssekreterarna gör en utredning för att bedöma familjehemmets resurser och lämplighet. I vår kommun används en familjeintervju som baseras på Kälvestensmetoden. Familjehemssekreterarna gör hembesök, samt tar uppgifter från referenter, socialregister, försäkringskassa, kronofogde- och polisregister. Därefter matchas familjehemmet med ett barn eller en ungdom utifrån dennes specifika behov.

Vill du bli familjehem?

Om du eller din familj är intresserade av att få veta mer om vad det innebär att vara familjehem och vägen dit är du varmt välkommen att kontakta oss på familjehemsgruppen i Lysekil som du når via kommunens växel.

Vad erbjuds ni som familjehem?

Varje familjehem har en familjehemssekreterare som ger stöd och vägledning i uppdraget. Varje placerat barn och också en egen barnsekreterare. Barnsekreteraren och familjehemssekreteraren arbetar nära barnet och er som familj för att nära följa barnets utveckling och stötta er som familj.  Om det finns behov erbjuder vi bland annat handledning i grupp eller enskilt och utbildning/temadagar.  Några gånger om året bjuder vi in våra familjehem till frukostträffar där vi kan utbyta erfarenheter och få möjlighet att träffa andra med samma uppdrag.

Ekonomisk ersättning består av ett arvode och en omkostnadsdel. Arvodet utbetalas för familjehemmets insats och varierar utifrån hur omfattande uppdraget är och barnets ålder. Därutöver utbetalas omkostnadsersättning som ska täcka barnets kostnader som exempelvis mat, kläder, fickpengar fritidsaktiviteter med mera.

Kontaktfamilj och kontaktperson

Ibland uppstår det besvärliga situationer för barn och ungdomar i deras hemsituation och med familjen. Då kan det bästa stödet vara att få träffa någon annan vuxen än föräldrarna. En kontaktfamilj eller en kontaktperson är vuxna personer som har tid och intresse av att kunna vara ett stöd år barn och ungdomar. Hur er kontakt utformas utgår från barnets eller ungdomens behov och matchas utifrån vad kontaktfamiljen/kontaktpersonen kan erbjuda.

Kontaktfamilj

En kontaktfamiljs uppgift är att ge stöd och vara en god förebild för ett barn eller en ungdom. I sambarbete med socialtjänsten tar en kontaktfamilj emot ett barn eller ungdom i sitt hem en till två gånger i månaden. Kontaktfamiljen är ett stöd för barnet eller ungdomen genom att lyssna och finnas till för hen i det som är viktigt för denne. Som kontaktfamilj gör du/ni vardagliga saker tillsammans med barnet eller ungdomen.

Kontaktperson

Som kontaktperson träffar du ett barn eller en ungdom några gånger i månaden. Syftet med träffarna varierar utifrån barnet eller ungdomens behov. Det kan handla om att hitta fritidsintressen och att vara en förebild. 

Är du intresserad av att bli kontaktfamilj eller kontaktperson är du varmt välkommen att kontakta Familjehemsgruppen som du når via kommunens växel.